Potraviny, výživa, kozmetika

Bakalársky študijný program pripravuje absolventov na vykonávanie základných odborných činností vo sfére produkcie a hodnotenia potravín a kozmetických výrobkov pri rešpektovaní pravidiel racionálnej výživy a ochrany zdravia človeka. Absolventom umožňuje získať základné teoretické poznatky a základnú laboratórnu zručnosť z prírodovedných predmetov, najmä chémie, matematiky, fyziky, informatiky, toxikológie, biológie, biochémie a všeobecnej mikrobiológie. Špeciálne predmety v oblasti chémie, technológie, analýzy, bezpečnosti a balenia potravín a kozmetiky, rozvíjajú u absolventov schopnosť posúdiť z chemického hľadiska vlastnosti potravinárskych a kozmetických surovín a finálnych výrobkov a odhadnúť ich účinky na človeka. Súčasťou štúdia sú informačné technológie, chemické a energetické inžinierstvo a rôzne voliteľné predmety. Študijný program preto poskytuje absolventom adaptabilitu buď pre uplatnenie v priemyselnej, laboratórnej a privátnej praxi alebo pre pokračovanie v štúdiu v magisterskom programe.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu umožňuje absolventovi bezprostredne sa zamestnať vo výrobe potravinárskych a kozmetických výrobkov, marketingu ich finálnych foriem alebo v distribúcii surovín potrebných pre ich výrobu. Vďaka znalostiam hlavných právnych predpisov Európskej únie týkajúcich sa bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov, uplatnenie môže nájsť v štátnej správe SR (Štátna veterinárna a potravinová správa a jej regionálne správy, Hraničné inšpekčné stanice, Štátne veterinárne a potravinové ústavy, Úrad verejného zdravotníctva SR a jeho regionálne úrady, Slovenská obchodná inšpekcia a jej regionálne inštitúcie, a i.) a vďaka jazykovej príprave aj v podobných inštitúciách krajín EÚ. Poznanie princípov analytických a diagnostických techník v oblasti študijného programu umožňuje absolventovi uplatnenie aj v príslušných kontrolných laboratóriách verejného a privátneho sektora, vo vývoji a výskume.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovej stránke fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

Ročné školné pre štúdium v cudzom jazyku je 3500 EUR.

Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania pre štúdium v cudzom jazyku je 20 EUR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ. • Deň otvorených dverí

  29.01.2019

 • Deň otvorených dverí

  01.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  15.02.2019 - 30.04.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  08.05.2019 - 09.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Aktuálny počet podaných prihlášok:
196


Povinné prílohy
 • kópie vysvedčení zo štúdia
 • kópiu vysvedčenia záverečného ročníka aj s koncoročnými známkami a maturitného vysvedčenia, v 1. kole prijímacieho konania bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky alebo najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka
 • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle §92 ods. 10 zákona, poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia
 • kópiu potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na FCHPT z dôvodu nevyhnutnosti narábať počas štúdia s chemickými alebo biologickými látkami


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2019 03:01

Upozorniť na neaktuálne údaje