Potraviny, výživa, kozmetika

Bakalársky študijný program pripravuje absolventov na vykonávanie základných odborných činností vo sfére produkcie a hodnotenia potravín a kozmetických výrobkov pri rešpektovaní pravidiel racionálnej výživy a ochrany zdravia človeka. Absolventom umožňuje získať základné teoretické poznatky a základnú laboratórnu zručnosť z prírodovedných predmetov, najmä chémie, matematiky, fyziky, informatiky, toxikológie, biológie, biochémie a všeobecnej mikrobiológie. Špeciálne predmety v oblasti chémie, technológie, analýzy, bezpečnosti a balenia potravín a kozmetiky, rozvíjajú u absolventov schopnosť posúdiť z chemického hľadiska vlastnosti potravinárskych a kozmetických surovín a finálnych výrobkov a odhadnúť ich účinky na človeka. Súčasťou štúdia sú informačné technológie, chemické a energetické inžinierstvo a rôzne voliteľné predmety. Študijný program preto poskytuje absolventom adaptabilitu buď pre uplatnenie v priemyselnej, laboratórnej a privátnej praxi alebo pre pokračovanie v štúdiu v magisterskom programe.

Uplatnenie absolventov
Študijný program Potraviny, výživa, kozmetika pripravuje absolventov, ktorí majú možnosť pokračovať v ďalšom štúdiu alebo sa zamestnať na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Hoci je fakulta významným odberateľom úspešných absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí sú hlavným zdrojom uchádzačov o inžinierske študijné programy, absolventi bakalárskeho študijného programu nájdu uplatnenie aj v praxi na pozíciách zodpovedajúcich stupňu štúdia (SKKR 6). Študijný program Potraviny, výživa, kozmetika je zameraný na prípravu odborníkov so znalosťami o chemickom zložení, výrobe a procesoch prebiehajúcich v potravinách, o výžive človeka a bezpečnosti potravín, ako aj znalosťami v oblasti kozmetickej chémie. Absolvent programu disponuje interdisciplinárnymi vedomosťami v oblasti prírodných vied – chémie, matematiky a fyziky, chemických a potravinárskych technológií ako aj biologických vied. Vďaka širokospektrálnym prírodovedným znalostiam a technickým pohľadom sa vie uplatniť v rôznych oblastiach v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle, čo mu umožňuje zamestnať sa na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Preto sa absolvent programu uplatňuje v chemickom, kozmetickom, farmaceutickom či potravinárskom a procesnom priemysle, ako aj v poradenstve v oblasti bezpečnosti potravín a výživy. V týchto oblastiach sa absolvent študijného programu Potraviny, výživa, kozmetika uplatní ako technológ v potravinárskej výrobe, technik kontroly v potravinárskej výrobe, špecialista kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárstve, špecialista údržby v potravinárskej výrobe, inšpektor kontroly potravín vo výrobe, riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe, špecialista technológ v potravinárskej výrobe, špecialista výskumu a vývoja v potravinárskej výrobe, výrobca trvanlivého pečiva, kvalitár potravín a nápojov, špecialista výživy a technológie výroby krmív, chemický špecialista vo výskume a vývoji, špecialista biológ, mikrobiológ pitných a odpadových vôd, špecialista kontroly kvality vôd, inšpektor kontroly potravín vo výrobe, špecialista plánovania výroby strategický nákupca, chemický technik v priemyselnej výrobe, aplikačný technik v chemickej výrobe a podobne. Kvalitu študijného programu bezpochyby zvyšuje úzka spolupráca medzi fakultou a priemyselnými partnermi a výskumnými inštitúciami smerujúca k tomu, aby študenti už počas štúdia boli konfrontovaní s výzvami, ktorým budú čeliť v budúcom zamestnaní. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Za oblasť uvedeného študijného programu sú to JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka, Duslo a.s., Šaľa, Ing. Martin Dzivák, výrobný riaditeľ, Zeocem a.s., Bystré, doc. Ing. Dr. Peter Vrábel, výrobno-technický riaditeľ, Rona, a.s., Lednické Rovne, Ing. Dávid Šariský, Manager of Dept. technology and innovations, Chemosvit Folie a.s., Svit, Ing. Ľudevít Paulíny, generálny riaditeľ, Aluprint s.r.o., Vrútky, Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ, Výskumný ústav textilnej chémie - Chemitex s.r.o., Žilina. Za oblasť chemického inžinierstva a technológií sú to Ing. Vladimir Krajči , výrobný riaditeľ, Mondi SCP a.s., Ružomberok, Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje, Slovnaft a.s., Ing. Peter, Plekanec, výkonný viceprezident, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Trenčín. Za oblasť potravinárskych technológií a biotechnológií sú to Ing. Ján Durec, PhD., riaditeľ výskumu a vývoja, Mc Carter a.s., Bratislava, Ing. Dušan Janíček, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď, Ing. Peter Novoroľník, výrobný riaditeľ, RAJO a.s., Bratislava, Klaudia Sokolová, HR Manager, Mecom Group s.r.o., Ing. Miroslav Havlík, riaditeľ, Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča, Ing. Martin Minárik, riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o., Ing. Marian Lesanský, riaditeľ, PreVaK, s.r.o., Stará Turá. Za oblasť biochemického a farmaceutického priemyslu sú to RNDr. Richard Hercek, Head of API Plant, Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec a Ing. Branislav Brežný, generálny riaditeľ, Výskumný ústav chemických technológií a.s., Bratislava. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Takéto ako aj ďalšie pozície sú obsadené absolventmi napríklad v spoločnostiach ako Henkel Slovensko, s.r.o., Rajo, a.s., Ryba Žilina, IDC Holding, a.s. (Sedita), Levmilk - Levické mliekarne, a.s. a v ďalších.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovej stránke fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

Ročné školné pre štúdium v cudzom jazyku je 3500 EUR.

Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania pre štúdium v cudzom jazyku je 40 EUR.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 30.04.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    02.05.2024 - 10.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Aktuálny počet podaných prihlášok:
186


Prílohy
  • kópie vysvedčení zo štúdia
  • kópiu vysvedčenia záverečného ročníka aj s koncoročnými známkami a maturitného vysvedčenia, v 1. kole prijímacieho konania bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky alebo najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle §92 ods. 10 zákona, poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia
  • kópiu potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na FCHPT z dôvodu nevyhnutnosti narábať počas štúdia s chemickými alebo biologickými látkami


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje