Potraviny, hygiena, kozmetika

Študijný program poskytuje absolventom inžinierskeho štúdia teoretické i praktické znalosti z potravinárskej mikrobiológie, potravinárskeho inžinierstva, konzervovania a balenia potravín, ako aj základné znalosti z jednotlivých technológií potravinárskeho priemyslu (mlieko, syrárstvo a mliečne výrobky; jedlé tuky a oleje; sacharidy a cereálie; mäso a mäsové výrobky; mydlo, glycerín, biopalivá na báze mastných kyselín a detergenty; nealkoholické nápoje atď.). Absolventom umožňuje získať vedomosti z hygieny a sanitácie v potravinárskom a kozmetickom priemysle, bytovej chémie, ako i kozmetickej chémie a technológie. Významnou súčasťou učebných plánov je aj rozsiahla samostatná laboratórna práca v študijnom programe. Študijný program rozvíja schopnosť študenta posúdiť z bezpečnostného hľadiska vlastnosti potravinárskych a kozmetických surovín a pomáha odhadnúť ich účinky na človeka. Študijný program dáva absolventom flexibilitu pre uplatnenie sa vo výskume, vývoji, marketingu, v priemyselnej a laboratórnej praxi alebo umožňuje pokračovanie v doktorandskom štúdiu.

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného program Potraviny, hygiena, kozmetika sa uplatňujú na mnohých pracovných pozíciách, ako sú napríklad výrobný riaditeľ, technológ, vedúci oddelenia kvality, pracovník výskumu a vývoja, vedúci laboratórií. Podľa sústavy povolaní sa naši absolventi zamestnávajú ako - riadiaci pracovníci (manažéri) v potravinárskej výrobe, - špecialisti, technológovia v potravinárskej výrobe, - špecialisti kontroly, hygieny, kvality a bezpečnosti v potravinárstve, - špecialisti údržby v potravinárskej výrobe. Berúc do úvahy široké spektrum potravinárskych odvetví uvedené skupiny povolaní sú obsadené našimi absolventmi v spoločnostiach Henkel Slovensko, s.r.o., Rajo, s.r.o. Bratislava, Ryba Žilina, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s. r. o. (Levice), IDC Holding, a.s. (Sedita, Sereď), Levmilk - Levické mliekarne, a.s. Tatrachema, v.d. (Trnava), Palma, a.s. (Bratislava) Chipita Slovakia, s.r.o., McCarter, a.s. (Dunajská Streda), Alfa Bio, s.r.o. (Banská Bystrica), Encinger, s.r.o. (Bratislava), MaxSport (Bratislava), Cloetta Slovakia s.r.o. (Levice), Mondeléz Mondelez SR Production s.r.o., a.s. (Bratislava), Nestlé Slovensko, s.r.o. (Prievidza), Fekollini s.r.o. (Sládkovičovo), Saneca Pharmaceuticals a. s. (Hlohovec) a v ďalších. Podľa databázy MŠVVŠ SR (https://www.minedu.sk/pri-vybere-vysokej-skoly-pomoze-uchadzacom-aj-prehlad-nezamestnanosti-jej-absolventov/) naši absolventi v odbore potravinárstvo vykazujú najnižšiu mieru nezamestnanosti: oproti ostatným VŠ - 6,5 krát nižšiu. Pri prieskume zamestnanosti našich absolventov (POHYKO) z r. 2019 sme zistili 91 % zamestnanosť v odbore. Nezamestnanosť bola prakticky nulová, nakoľko len jedného z 22 absolventov sa nám nepodarilo kontaktovať (1  4,5%).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

Additional Admission Conditions for Engineer Study Programmes at the Faculty of Chemical and Food Technology, STU in BratislavaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.02.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.06.2024 - 10.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Aktuálny počet podaných prihlášok:
35


Prílohy
  • bakalársky diplom
  • kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu alebo kópiu výpisu absolvovaných predmetov s kreditovým hodnotením
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje