Podnikový manažment

VŠM ponúka magisterské štúdium v študijnom programe podnikový manažment, na záver ktorého absolvent získa slovenský diplom a akademický titul magister. Program je koncipovaný tak, aby reagoval na aktuálne požiadavky zamestnávateľov na absolventov magisterských druhov štúdií v odbore 8. ekonómia a manažment. Študijný program vhodne kombinuje teoretické vedomosti s príkladmi z praxe, čím vymedzujú profil školy smerom ku školám s praktickým zameraním.Uplatnenie absolventov

Magisterské štúdium podnikového manažmentu je určené tým, ktorí chcú rozumieť komplexným ekonomickým javom a procesom v podniku a jeho okolí, zvládnuť manažérske úlohy na strednom aj vrcholovom stupni riadenia podniku, vo verejnom i súkromnom sektore, v domácom i medzinárodnom prostredí. Študent načerpá znalosti v oblasti narodohospodárskych a najmä z podnikovohospodárskych disciplín, podnikovej ekonomiky, medzinárodného podnikania, strategického a medzinárodného manažmentu, stratégie a manažmentu marketingu, finančného manažmentu, manažérskeho účtovníctva, komplexného riadenia kvality, výroby a logistiky, ale tiež aj práva, domácej a medzinárodnej riadiacej praxe, na rôznych projektoch v spolupráci s firemnou praxou. Absolvent bude schopný samostatne rozhodovať, plánovať, organizovať, pracovať v tíme alebo viesť tím spolupracovníkov a pri týchto činnostiach uplatňovať moderné informačné a komunikačné technológie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola manažmentu na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Riadne vyplnená prihláška na štúdium

2. Zdokladovanie vzdelania

 • Bakalársky diplom (notársky overená kópia)
 • Dodatok k diplomu (notársky overená kópia)
 • Štátnicové vysvedčenie (notársky overená kópia)
 • Znalosť anglického jazyka na úrovni 567 bodov z TOEFL testu

3. Zápisné 50 €Doplňujúce informácie

Prihláška na štúdium sa nachádza na internetovej stránke www.vsm.sk. Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať na adresu školy. Za prihlášku sa platí poplatok 50 €. Okrem toho je potrebné doručiť škole notársky overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu s dodatkom k diplomu (notársky overené kópie), výsledok z testu z anglického jazyka alebo prihlášku na TOEFL test organizovaný školou

Nástup nových študentov na štúdium je možné až 3x ročne a to vždy na začiatku trimestra (október, január, apríl).

Magisterské štúdium je v externej forme štúdia rozvrhnuté na 2 roky. Po dosiahnutí 120-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje štátnu škúšku a obhajoby záverečnej diplomovej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi magisterský diplom v podnikovom manažmente. 

Bližšie informácie ohľadom študijných programov získate na info@vsm.skPodmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky ako pre študentov zo SR.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

TOEFL test alebo ekvivalentVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášky vieme prakticky prijímať priebežne počas celého roka.Forma prijímacej skúšky

TOEFL testTesty

TOEFL test • Podanie prihlášky na štúdium

  30.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola manažmentu na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2290 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2290 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: ČSOB, Lehockého 3, 815 63 Bratislava

Názov účtu: Vysoká škola manažmentu, pobočka BA


Účet: SK85 7500 0000 0002 0286 1503


Variabilný symbol: dátum narodenia študenta alebo študentské číslo (ak už je študentovi pridelené)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola manažmentu na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2023/2024
 • Vysoká škola Vysoká škola manažmentu
 • Forma štúdia: externá
 • Predpokladaný počet prijatých: 10
 • Kód programu: 185144
 • Študijný odbor: ekonómia a manažment
 • Stupeň štúdia: 2.
 • Dĺžka štúdia: 2
 • Metóda štúdia: Prezenčná, Dištančná, Kombinovaná
 • Titul absolventov: Mgr.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Anglický

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Antonia Valasikova Valasikova – avalasikova@vsm.sk
Posledná aktualizácia: 16.03.2023 13:13

Upozorniť na neaktuálne údaje