Podnikový manažment

VŠM ponúka magisterské štúdium v študijnom programe podnikový manažment, na záver ktorého absolvent získa slovenský diplom a akademický titul magister. Program je koncipovaný tak, aby reagoval na aktuálne požiadavky zamestnávateľov na absolventov magisterských druhov štúdií v odbore 3.3.16 ekonomika a manažment podniku. Študijný program vhodne kombinuje teoretické vedomosti s príkladmi z praxe, čím vymedzujú profil školy smerom ku školám s praktickým zameraním.Uplatnenie absolventov

Magisterské štúdium podnikového manažmentu je určené tým, ktorí chcú rozumieť komplexným ekonomickým javom a procesom v podniku a jeho okolí, zvládnuť manažérske úlohy na strednom aj vrcholovom stupni riadenia podniku, vo verejnom i súkromnom sektore, v domácom i medzinárodnom prostredí. Študent načerpá znalosti v oblasti narodohospodárskych a najmä z podnikovohospodárskych disciplín, podnikovej ekonomiky, medzinárodného podnikania, strategického a medzinárodného manažmentu, stratégie a manažmentu marketingu, finančného manažmentu, manažérskeho účtovníctva, komplexného riadenia kvality, výroby a logistiky, ale tiež aj práva, domácej a medzinárodnej riadiacej praxe, na rôznych projektoch v spolupráci s firemnou praxou. Absolvent bude schopný samostatne rozhodovať, plánovať, organizovať, pracovať v tíme alebo viesť tím spolupracovníkov a pri týchto činnostiach uplatňovať moderné informačné a komunikačné technológie.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola manažmentu na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Riadne vyplnená prihláška na štúdium

2. Zdokladovanie vzdelania

 • Bakalársky diplom (notársky overená kópia)
 • Dodatok k diplomu (notársky overená kópia)
 • Štátnicové vysvedčenie (notársky overená kópia)

3. Zápisné 50 €Doplňujúce informácie

Prihláška na štúdium sa nachádza na internetovej stránke www.vsm.sk. Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať na pracovisko, na ktorom má uchádzač záujem študovať. Za prihlášku sa platí poplatok 50 €. Okrem toho je potrebné doručiť škole notársky overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu s dodatkom k diplomu (notársky overené kópie).  Ponúkaný študijný program je možné študovať počas šiestich sobôt v rámci 10 - týždňového trimestra.

Na štúdium v slovenskom jazyku sú absolventi I. stupňa vysokoškolského vzdelania (bakalár) prijatí bez prijímacích skúšok. Nástup nových študentov na štúdium je možné až 3x ročne a to vždy na začiatku trimestra (október, január, apríl).

Magisterské štúdium je v externej forme štúdia rozvrhnuté na 2 a pol roka štúdia. Po dosiahnutí 120-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje štátnu škúšku a obhajoby záverečnej diplomovej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi magisterský diplom v podnikovom manažmente. 

Bližšie informácie ohľadom študijných programov získate na študijnom oddelení v Bratislave a Trenčíne.

Bratislava: bratislava@vsm.sk

Trenčín: mmatejova@vsm.skPodmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky ako pre študentov zo SR.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Mgr. Michaela Matejová - mmatejova@vsm.skBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Mária Tkáčová - mtkacova@vsm.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Bez prijímacej skúšky a vstupných testov. Bez prijímacej skúšky a vstupných testov. Prihlášky vieme prakticky prijímať priebežne počas celého roka.Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky.Testy

Bez testov • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola manažmentu na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

TRENČÍN:

Banka: ČSOB, Vajanského 3, 911 50 Trenčín

Názov účtu: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne


Účet: SK 36 7500 0000 0002 1176 8343


Variabilný symbol: dátum narodenia študenta alebo študentské číslo (ak už je študentovi pridelené)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola manažmentu na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2020/2021
 • Vysoká škola Vysoká škola manažmentu
 • Forma štúdia: externá
 • Predpokladaný počet prijatých: 20
 • Kód programu: 100726
 • Študijný odbor: ekonómia a manažment
 • Stupeň štúdia: 2.
 • Dĺžka štúdia: 2.5
 • Metóda štúdia: Prezenčná, Dištančná, Kombinovaná
 • Titul absolventov: Mgr.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Branislav Zlocha – skarais@vsm.sk
Posledná aktualizácia: 19.03.2020 10:43

Upozorniť na neaktuálne údaje