Podnikový manažment

Bakalárske štúdium v programe podnikový manažment v slovenskom jazyku je rozvrhnuté do štyroch ročníkov, zamerané na komunikáciu,  vedenie ľudí, riadenie  podniku.

Absolvent získa slovenský akreditovaný diplom a akademický titul bakalár v študijnom odbore 3.3.16  Ekonomika a manažment podniku, program podnikový manažment.Uplatnenie absolventov

Študenti sa uplatňujú na stredných a vrcholových manažérskych pozíciách najmä v nadnárodných podnikoch pôsobiacich u nás keďže sú jazykovo vybavení a pripravení na prax vďaka výučbe, ktorá je takto orientovaná. Zároveň sú pripravení na pokračovanie v Mgr alebo po zdokladovaní jazykových znalostí na požadovanej úrovni aj v MBA štúdiu.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola manažmentu na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1.  Zdokladovanie  vzdelania

 • Maturitné vysvedčenie  (notársky overená  kópia)
 • Dodatok  k maturitnému  vysvedčeniu (obyčajná kópia)

2.    Prihláška na štúdium VŠM/CityU

3.    Zápisné 50 €Doplňujúce informácie

Prihláška na štúdium sa nachádza na internetovej stránke http://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/prihlaska.html. Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať na pracovisko, na ktorom má uchádzač záujem študovať. Za prihlášku sa platí poplatok 50 €. Okrem toho je potrebné doručiť škole notársky overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.

Na štúdium v slovenskom jazyku sú absolventi stredných škôl s maturitou prijatí bez prijímacích skúšok. Nástup nových študentov na štúdium je možné až 3x ročne a to vždy na začiatku trimestra (október, január, apríl).

Bakalárske štúdium je externej forme štúdia rozvrhnuté do štyroch ročníkov. Po dosiahnutí 180-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje obhajoby záverečnej bakalárskej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi bakalársky diplom v podnikovom manažmente. Po úspešnom absolvovaní štúdia a po doplnení si stanoveného počtu predmetov môžu absolventi získať aj bakalársky diplom City University of Seattle (BSBA) akreditovaný v USA.

V rámci bakalárskeho štúdia si môžu študenti zvoliť špecializáciu "Marketing". Marketingová špecializácia umožní rozšíriť odborný profil absolventa VŠM, a tým aj zvýšiť jeho hodnotu na trhu práce. Predmety sa ponúkajú v slovenskom jazyku, avšak sú určené pre všetky bakalárske programy. Po absolvovaní špecializácie bude študent pripravený na tvorbu komplexných marketingových plánov, prípravu, riadenie a kontrolu kampaní. Absolvent bude schopný riešiť úlohy spojené s uplatnením firmy na trhu v národnom i medzinárodnom prostredí, analýzou trhu a marketingovým výskumom, tvorbou adekvátneho marketingového mixu so špeciálnym zreteľom na nástroje komunikačného mixu, tvorbou reklamných kampaní a riešením problematiky vzťahov s verejnosťou ako nástroja riadenia povesti organizácie.

Bližšie informácie ohľadom študijných programov získate na študijnom oddelení v Bratislave a Trenčíne, alebo na mmatejova@vsm.sk Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky ako pre študentov zo SR.

Pre viac informácií prosím kontaktujte: Mgr. Michaela Matejová - mmatejova@vsm.skBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Mária Tkáčová, mtkacova@vsm.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Bez prijímacej skúšky a vstupných testovForma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúškyTesty

Bez testov • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola manažmentu na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1300 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

TRENČÍN:

Banka: ČSOB, Vajanského 3, 911 50 Trenčín

Názov účtu: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne


Účet: SK 36 7500 0000 0002 1176 8343


Variabilný symbol: dátum narodenia študenta alebo študentské číslo (ak už je študentovi pridelené)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola manažmentu na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2020/2021
 • Vysoká škola Vysoká škola manažmentu
 • Forma štúdia: externá
 • Predpokladaný počet prijatých: 30
 • Kód programu: 103397
 • Študijný odbor: ekonómia a manažment
 • Stupeň štúdia: 1.
 • Dĺžka štúdia: 4
 • Metóda štúdia: Prezenčná, Dištančná, Kombinovaná
 • Titul absolventov: Bc.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Branislav Zlocha – skarais@vsm.sk
Posledná aktualizácia: 19.03.2020 10:39

Upozorniť na neaktuálne údaje