Podnikový manažment

Bakalárske štúdium v programe podnikový manažment v slovenskom jazyku je rozvrhnuté do troch ročníkov, zamerané na komunikáciu,  vedenie ľudí, riadenie  podniku.

Absolvent získa slovenský akreditovaný diplom a akademický titul bakalár v študijnom odbore 8. ekonómia a manažment, študijný program podnikový manažment.Uplatnenie absolventov

Študenti sa uplatňujú na stredných a vrcholových manažérskych pozíciách najmä v nadnárodných podnikoch pôsobiacich u nás keďže sú jazykovo vybavení a pripravení na prax vďaka výučbe, ktorá je takto orientovaná. Zároveň sú pripravení na pokračovanie v Mgr alebo po zdokladovaní jazykových znalostí na požadovanej úrovni aj v MBA štúdiuVždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola manažmentu na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1.  Zdokladovanie  vzdelania

 • Maturitné vysvedčenie  (notársky overená  kópia)
 • Dodatok  k maturitnému  vysvedčeniu (obyčajná kópia)

2.    Prihláška na štúdium VŠM/CityU

3.    Zápisné  50 €

Prihláška na štúdium sa nachádza na internetovej stránke http://www.vsm.sk/svk/uchadzaci/prihlaska.html. Prihlášku je potrebné vyplniť a zaslať na adresu školy. Za prihlášku sa platí poplatok 50 €. Okrem toho je potrebné doručiť škole notársky overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.  Doplňujúce informácie

Na štúdium v slovenskom jazyku sú absolventi stredných škôl s maturitou prijatí bez prijímacích skúšok. Nástup nových študentov na štúdium je možné až 3 x ročne a to vždy na začiatku trimestra (október, január, apríl).

Bakalárske štúdium je rozvrhnuté do troch ročníkov. Po dosiahnutí 180-tich kreditov študent v závere štúdia absolvuje obhajoby záverečnej bakalárskej práce. Po úspešnom splnení všetkých podmienok udelí škola absolventovi bakalársky diplom v podnikovom manažmente. Po úspešnom absolvovaní štúdia a po doplnení si stanoveného počtu predmetov môžu absolventi získať aj bakalársky diplom City University of Seattle (BSBA) akreditovaný v USA.

V rámci bakalárskeho štúdia si môžu študenti zvoliť špecializáciu "Marketing". Marketingová špecializácia umožní rozšíriť odborný profil absolventa VŠM, a tým aj zvýšiť jeho hodnotu na trhu práce. Predmety sa ponúkajú v slovenskom jazyku, avšak sú určené pre všetky bakalárske programy. Po absolvovaní špecializácie bude študent pripravený na tvorbu komplexných marketingových plánov, prípravu, riadenie a kontrolu kampaní. Absolvent bude schopný riešiť úlohy spojené s uplatnením firmy na trhu v národnom i medzinárodnom prostredí, analýzou trhu a marketingovým výskumom, tvorbou adekvátneho marketingového mixu so špeciálnym zreteľom na nástroje komunikačného mixu, tvorbou reklamných kampaní a riešením problematiky vzťahov s verejnosťou ako nástroja riadenia povesti organizácie.

Bližšie informácie ohľadom študijných programov získate na študijnom oddelení v Bratislave  a na  info@vsm.skPodmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky ako pre študentov zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Bez prijímacej skúšky a vstupných testov. Prihlášky vieme prakticky prijímať priebežne počas celého roka.Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúškyTesty

Bez testov • Podanie prihlášky na štúdium

  30.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  31.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola manažmentu na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1930 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1930 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: ČSOB, Lehotského 3, 815 63 Bratislava

Názov účtu: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, pobočka  Bratislava

Účet: SK 85 7500 0000 0002 0286 1503


Variabilný symbol: študentské číslo alebo rodné číslo študenta

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola manažmentu na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2023/2024
 • Vysoká škola Vysoká škola manažmentu
 • Forma štúdia: externá
 • Predpokladaný počet prijatých: 15
 • Kód programu: 185147
 • Študijný odbor: ekonómia a manažment
 • Stupeň štúdia: 1.
 • Dĺžka štúdia: 3
 • Metóda štúdia: Prezenčná, Dištančná, Kombinovaná
 • Titul absolventov: Bc.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Antonia Valasikova Valasikova – avalasikova@vsm.sk
Posledná aktualizácia: 16.03.2023 13:10

Upozorniť na neaktuálne údaje