Computer-Aided Design and Production

Absolvent ovláda komplexne problematiku CA systémov a CA technológií používaných pri príprave a riadení výroby aj so schopnosťou ich dotvárania, úprav pre špeciálne požiadavky a tvorbu špecializovaných aplikácií a nadstavieb, je schopný vykonávať a viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov, projektovať výrobné celky s využitím počítačovej podpory, môže pracovať aj ako vedúci pracovných tímov využívajúcich počítačovú techniku v oblasti technickej prípravy výroby a uplatniť sa ako manažér firiem a súkromný podnikateľ v oblasti aplikácie výpočtovej techniky a CA systémov prednostne v oblasti podpory výroby.

Prospects of graduates

Graduates Master the complex issue of CA systems and Ca technologies used in preparation and management of production and with the ability of their creating, modification for special requirements and creation of specialised applications and superstructures, they are able to perform and lead teams realising Enginineering computer analysis, simulation of production processes, project production units using computer support, they can work as heads of working teams using computer technology in the area of technical preparation of production and work as managers of companies anc private entrepreneurs in the area of applying computer technology and CA systems priorly in the area of production support.Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.Additional information

Na fakulte možno študovať dennou  formou, prezenčnou alebo kombinovanou metódou.

Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní titulu „bakalár“ na prvom stupni. Druhý stupeň – inžinierske štúdium v trvaní dvoch rokov  sa končí štátnou skúškou. Po úspešnom vykonaní štátnej skúšky získa absolvent akademický titul „inžinier“ (Ing.).

 • Inžinierske denné štúdium v trvaní 2 rokov, končí štátnou skúškou a akademickým  titulom „inžinier" (Ing.). Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní akademického  titulu „bakalár" na prvom stupni.


General information on the admission exam

The faculty recommends to submit application forms electronically through http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=5983

Applicants for studies are to indicate one of the Enginineering study programmes they wish to study.

The faculty will confirm the receipt of the application upon its processing and will send information about the admission procedure to the applicants. It also sends an invitation to the entrance exams indicating the date, time and place of the exam.

Incomplete applications will be excluded from the admission procedure.Form of entrance exam

written and/or oral • Apply the application for study

  17.01.2022 - 31.05.2022

 • Submit additional application form

  24.06.2022 - 31.07.2022

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
115


Current number of filed applications:
104


Additions
 • CV (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • overená fotokópia výpisu absolvovaných predmetov pre uchádzačov z iných VŠ (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Information on the method of payment are published at the indicated website of the faculty.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Matej Hýroš – matej.hyros@stuba.sk
Last update: 03.07.2022 02:51

Draw attention to not topical data