Ošetrovateľstvo

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch. Charakteristika študijného odboru.

Ošetrovateľstvo je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť / kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Sestra – bakalár (I. stupňa) samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť -preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám a skupinám metódou ošetrovateľského procesu, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v rôznych situáciách vyžadujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, získava aktívnu účasť jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti, sleduje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane edukácie u jednotlivcov, rodín, skupín a vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje jej maximálnu kvalitu v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov.Uplatnenie absolventov

Rozsah vedomostí absolventa:
Teoretické vedomosti absolventa št.programu OŠETROVATEĽSTVO ( 1.stupeň):

 • teoreticky ovláda a prakticky využíva odbornú ošetrovateľskú terminológiu
 • získa a pochopí podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie vzťahujúce sa k ošetrovateľstvu
 • teoreticky ovláda a v praxi pracuje metódou ošetrovateľského procesu
 • vie integrovať poznatky z teórií a modelov v ošetrovateľstve a uplatniť ich v ošetrovateľskej praxi
 • dokáže samostatne myslieť, pohotovo reagovať
 • rýchlo, rozvážne a rozhodne koná, pozná právnu zodpovednosť v súvislosti s výkonom svojej profesie sústavne získava odborné poznatky vzťahujúce sa k vlastnej odbornosti a dbá o svoj osobný rast
 • je schopný vykonávať zmeny, prijímať riziko, niesť zodpovednosť, preukazuje schopnosť improvizácie v nevyhnutných situáciách
 • komunikuje v pracovnej činnosti na profesionálnej úrovni
 • uplatňuje vedomosti z oblasti manažmentu, sociálnych a behaviorálnych disciplín, ktoré prezentuje pri styku s pacientom/klientom.

Praktické schopnosti a zručnosti (1.stupeň):
Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) získa schopnosť:

 • vykonávať ošetrovateľské činnosti v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti
 • aplikovať ošetrovateľské modely v praxi
 • pracovať s ošetrovateľskou dokumentáciou
 • tvoriť a formulovať štandardy ošetrovateľskej starostlivosti
 • monitorovať ošetrovateľské problémy a zabezpečovať individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu v spolupráci s klientom, rodinou, s podpornými, resp. významnými osobami
 • komunikovať v rámci zdravotníckeho tímu v spolupráci s klientom (jednotlivec, skupina, komunita)
 • zavádzať nové technológie a postupy do klinickej praxe v rámci ošetrovateľstva
 • analyzovať problémy a robiť rozhodnutia v spolupráci s klientom, s cieľom optimalizovať klientov zdravotný stav
 • poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach a pri zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia
 • využívať počítačové a informačné technológie.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (1. stupeň):
Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) dokáže:

 • spolupracovať a koordinovať prácu v tíme
 • organizovať si vlastné učenie a pokračovať vo vlastnom profesijnom vývoji
 • udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore
 • podieľať sa na etickom rozhodovaní a uplatňovať etické princípy v ošetrovateľskej praxi
 • využívať poznatky z psychológie a pedagogiky pri edukácii klientov a pri zaškoľovaní nových členov ošetrovateľského tímu.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:
Absolvent ošetrovateľstva (1. stupeň) vie:

 • disponovať základnými a špecifickými informáciami a poznatkami sociálnych a behaviorálnych vied, ktoré majú vzťah k ošetrovateľstvu
 • edukovať pacientov v podpore, ochrane a obnove zdravia,
 • ovládať cudzie jazyky
 • zvládnuť efektívnu komunikáciu a profesionálne správanie sa a konanie
 • poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich zdravie a život, pri hromadných postihnutiach a zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia
 • dôsledne preventívne myslieť a konať v otázkach zdravia
 • zvládnuť manažment ošetrovateľstva
 • pracovať s informačnými technológiami, v profesionálnych činnostiach
 • uplatňovať hlboko morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä k chorým, telesne, mentálne postihnutým a handicapovaným
 • uplatňovať empatiu, prejavy lásky a úcty k človeku, schopnosť pochopiť jeho problémy, poskytnúť útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť
 • samostatne myslieť, pohotovo reagovať, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať
 • aplikovať a využívať získané vedomosti a zručnosti v profesionálnej praxi
 • vykonať zmeny, prijímať riziko a niesť zodpovednosť
 • samostatne, tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy, tvorivo pracovať v tíme a riadiť ošetrovateľský tím
 • komunikovať na profesionálnej úrovni
 • formovať vlastnú osobnosť a kontinuálne sa vzdelávať, získavať informácie, pracovať s nimi a tvorivo ich pretvárať,
 • formovať a vzdelávať iných, vedieť ich motivovať a získať pre aktívnu spoluprácu pri upevňovaní zdravia
 • napomáhať rozvoju svojho odboru štúdiom odbornej literatúry a tvorivým spôsobom ho rozvíjať, podieľať na riešení výskumných problémov v ošetrovateľstve.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
 2. písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (60% úspešnosť) alebo SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VSP) v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio
 3. uchádzači, ktorí majú študijný priemer do 1,50 bez prijímacej skúšky (uchádzači dokladujú k prihláške školou potvrdený prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročník a polročný prospech za 4. ročník alebo 5. ročník strednej školy. Ak škola prospech nepotvrdzuje, doložia uchádzači úradne overené vysvedčenia).

             !!! V prípade, že uchádzač nedoloží k prihláške uvedené náležitosti, bude musieť
            absolvovať písomný test z biológie človeka - bod 2).

Kritérium č.3 neplatí pre zahraničných študentov, títo musia absolvovať prijímacie konanie, a to písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (v slovenskom jazyku).

         4. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzači doložia k prihláške odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore)Doplňujúce informácie

SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), zabezpečuje spoločnosť SCIO v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho konania na fakulte) v priebehu ak. r. 2021/2022 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok (minimum úspešnosti je 50 percentil).

Ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne 50 percentil a viacej, nevykonáva už písomný test z biológie na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu do prijímacieho konania.

Ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho konania na fakulte písomný test z biológie, pričom výsledok SCIO testu fakulta nebude brať do úvahy.

Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených je záležitosťou každého uchádzača.

Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva. Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred skúškou emailom od spoločnosti SCIO. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzača fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť SCIO. Každý uchádzač však musí spoločnosti SCIO poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku VŠP). 

SCIO testy sú dobrovoľné a nie sú podmienkou pre prijatie, uchádzač ich nemusí absolvovať !!!Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti musia absolvovať prijímacie konanie, a to písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (v slovenskom jazyku).

Zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.

Zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

študijný priemer za 1.-4. ročník strednej školy do 1,50Všeobecné informácie k prijímacej skúške

INFORMÁCIE PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM:

1/ Prihláška na vysokoškolské štúdium: 

a) Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 35 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

                                                        a l e b o

b) Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais. Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

2/ Uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do dennej formy štúdia musia vyplniť a dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Do prihlášky je potrebné vypísať prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročník a polročný prospech za 4. ročník. Tento prospech musí byť potvrdený strednou školou na str. 3. V prípade že stredná škola prospech nepotvrdzuje uchádzač doloží k prihláške notársky overené vysvedčenia za jednotlivé ročníky. Po maturitnej skúške uchádzači doložia k prihláške úradne overené maturitné vysvedčenie.

3/ K prihláške je potrebné doložiť :

 • originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie alebo doklad o bankovom prevode
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak maturujete v aktuálnom školskom roku, MV doložíte hneď po absolvovaní maturitných skúšok),
 • potvrdenie študijného priemeru za 1.-4. ročník strednej školy
 • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 • štruktúrovaný životopis
 • prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na FZO PU v Prešove musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

5/Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

6/ Poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

7/ Prihlášku zašlite do 31.03.2022 na adresu:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov

Partizánska 1

080 01 Prešov

 8/ VŠETKY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI SÚ POVINNÉ A PRIHLÁŠKA BEZ NICH NEBUDE AKCEPTOVANÁ !!!Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.05.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
140


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • potvrdenie študijného priemeru za 1.-4. ročník strednej školy (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

 

Zahraniční študenti uhradia poplatok:

Peňažný ústav: Štátna pokladnica

                            Radlinského 32

                            810 05 Bratislava

IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

Adresa pre zaslanie prihlášky:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov  

Partizánska 1

08001 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 14.12.2021 14:17

Upozorniť na neaktuálne údaje