Nursing

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch. Charakteristika študijného odboru.

Ošetrovateľstvo je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť / kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Sestra – bakalár (I. stupňa) samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť -preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám a skupinám metódou ošetrovateľského procesu, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v rôznych situáciách vyžadujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, získava aktívnu účasť jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti, sleduje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane edukácie u jednotlivcov, rodín, skupín a vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje jej maximálnu kvalitu v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov.Prospects of graduates

The graduate from the study programme shall be employed as Bachelor nurse in nursing practice in patient departments of health care facilities, in primary health care, in management, in research and education. They can work privately and independently within the frameworks of the valid regulations. The nurse may further gain education in specialised preparation and in continuous education.

The graduate from the Bachelor studies in the study branch of Nursing after the determined professional practice may specialise in the specialisation branches determined in the Government Decree of the Slovak Republic No. 213 from 2002 on further education of health care employees.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Bachelor study - full-time form

successful completion of secondary school study with leaving exam,

confirmation on health ability for university study,

successful completion of the entrance exam.

Bachelor study - part-time form

completion of study at the Secondary Health Care School with leaving exam, (alternatively secondary or full secondary vocational education completed with a leaving exam for the branch of Urgent Health Care)

1 year of practice in the field

confirmation on health ability for university study,

successful completion of the entrance exam.

After completion of the Bachelor study it is possible to continue in Master level of the study at the faculties of the University of Prešov (e.g. management, psychology, pedagogy), or at the faculties and universities having an accredited Master level study in these study branches.Additional information

SCIO test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), zabezpečuje spoločnosť SCIO v šiestich termínoch (pred termínom prijímacieho konania na fakulte) v priebehu ak. r. 2020/2021 a v niekoľkých mestách na Slovensku. Test VŠP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok (minimum úspešnosti je 50 percentil).

Ak študent uspeje na SCIO teste, tzn. dosiahne 50 percentil a viacej, nevykonáva už písomný test z biológie na fakulte, ale fakulta mu ho započítava v plnom rozsahu do prijímacieho konania.

Ak študent neuspeje na SCIO teste má možnosť absolvovať v danom termíne prijímacieho konania na fakulte písomný test z biológie, pričom výsledok SCIO testu fakulta nebude brať do úvahy.

Termíny testovania, vzorové testy a podmienky prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na http://www.scio.sk/nps/. Prihlásenie sa k testu VŠP a úhrada nákladov s tým spojených je záležitosťou každého uchádzača.

Fakulta tieto testy neorganizuje a uchádzačov na ne neprihlasuje a ani ich na ne nepozýva. Uchádzač, ktorý sa ku skúške riadne prihlási, dostane pozvánku na skúšku cca 10 dní pred skúškou emailom od spoločnosti SCIO. Svoj výsledok uchádzač fakulte neodovzdáva. Výsledok uchádzača fakulte odovzdáva výhradne spoločnosť SCIO. Každý uchádzač však musí spoločnosti SCIO poskytnúť svoj súhlas k odovzdaniu výsledkov (urobí tak v rámci prihlášky na skúšku VŠP). 

SCIO testy sú dobrovoľné a nie sú podmienkou pre prijatie, uchádzač ich nemusí absolvovať !!!Conditions for international students

The condition of admission is submission of the document on secondary education completion with a leaving exam. The documents must be officially verified and submitted by the determined deadline to the Study Department of the faculty. The above mentioned admission condition is also valid for foreign applicants, namely: confirmation on health ability for university study.

The applicants are recommended to attend a preparation course of Slovak language organised by the Institute for Language and Academic Preparation of the Comenius University. Self-payers are admitted upon a contract.Conditions of admission without the entrance exam

študijný priemer za 1.-4. ročník strednej školy do 1,50General information on the admission exam

The fee for material assurance of the admission procedure shall be paid by the applicants via a money order of type "U".

The original of the fee payment slip must be pasted on page 3 of the application.

The applicants shall thoroughly complete pages 1 - 3 of the application.

On page 2 of the application it is necessary to fill in the table all the marks and their averages according to the leaving exam and year-end school reports.

The application must be duly signed with indication of the date.

The copy of the leaving exam certificate verified by a notary public must be enclosed to the application, as well as a structured CV, (confirmation of the employer on practice - refers only to part-time study), recommendation of the general physician for study in the given field.Form of entrance exam

written testTests

biology, scope of grammar school study, externs with focus on the branch • Apply the application for study

  15.04.2021

 • Send certificate to

  31.05.2021

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
120


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • medical certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)
 • potvrdenie študijného priemeru za 1.-4. ročník strednej školy (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 30 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account: 7000082677/8180

Variable symbol: 2010

Address: FZ PU Prešov, Partizánska 1, 080 01 Prešov

Always up-to-date news about university University of Presov in Presov on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Last update: 30.03.2021 11:08

Draw attention to not topical data