Ošetrovateľstvo

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia v oblastiach zdravotnej starostlivosti, v riadení a kontrole, vzdelávaní a vo vedeckej práci, prevencii a výchove k zdraviu, zdravotnom poisťovníctve, verejnej a štátnej správe.

Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre pokračovanie vo vyššom stupni vzdelávania študijného odboru a v ďalšom vzdelávaní (špecializačné štúdium a certifikačná príprava).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo, (predloženie diplomu príp. potvrdenia o úspešnom ukončení štátnych bakalárskych skúšok najneskôr ku dňu zápisu – nevzťahuje sa na absolventov SZU),

- výkon zdravotníckeho povolania sestra v čase, kedy sa uchádzač hlási na štúdium, ale aj počas štúdia,

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za prijímacie konanie.

Uchádzači budú prijímaní po splnení predpísaných podmienok.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordinátor

https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášku musí uchádzač zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú a podpísanú prihlášku s požadovanými prílohami doručiť poštou.

K prihláške uchádzač priloží:

- štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),

- kvalifikačné doklady o ukončení študijného programu prvého stupňa (notárom overený diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške – nevzťahuje sa na absolventov SZU),

- ak je uchádzač v čase podania prihlášky na vysokoškolské štúdium študentom prvého stupňa, je povinný priložiť k prihláške potvrdenie o návšteve školy (nevzťahuje sa na poslucháčov SZU), doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia a potvrdenie o zamestnaní doloží uchádzač najneskôr v deň zápisu.

- u uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získali v zahraničí, rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o stupni vzdelania – nevzťahuje sa na doklady získané v ČR (viac informácii na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: https://www.minedu.sk, časť uznávanie dokladov o vzdelaní),

- potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení a dĺžke odbornej praxe priloží uchádzač k prihláške, budúci absolventi ku dňu zápisu,

- doklad o zaplatení poplatku: materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium: 50 € (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná).

Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia.

Uchádzač neposiela výpis výsledkov štúdia z bakalárskeho štúdia.Forma prijímacej skúšky

- bez prijímacích skúšok,  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • potvrdenie od lekára (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • doklad o platbe 50,- € (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1002008402

správa pre prijímateľa: FOaZOŠ - mOšx, meno a priezvisko

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom,

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ivan Širka – ivan.sirka@szu.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2024 21:40

Upozorniť na neaktuálne údaje