Ošetrovateľstvo

Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia v oblastiach zdravotnej starostlivosti, v riadení a kontrole, vzdelávaní a vo vedeckej práci, prevencii a výchove k zdraviu, zdravotnom poisťovníctve, verejnej a štátnej správe.

Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre pokračovanie vo vyššom stupni vzdelávania študijného odboru a v ďalšom vzdelávaní (špecializačné štúdium a certifikačná príprava).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- do externej formy štúdia:

- pozor! štúdium je od ak. roku 2016/2017 trojročné !

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za PK,

- úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdiav študijnom programe ošetrovateľstvo (prdloženie diplomu prípadne potvrdenia o úspešnom ukončení štátnych bakalárskych skúšok najneskôr ku dňu zápisu - nevzťahuje sa na absolventov SZU),

- výkon zdravotníckeho povolania sestra v čase, kedy sa uchádzač hlási na štúdium, ale aj počas štúdia.Doplňujúce informácie

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., prodekankaVšeobecné informácie k prijímacej skúške

- prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou,

K prihláške je potrebné priložiť:

- stručný životopis,

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe - vyžaduje sa doložiť k prihláške,

- potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení uchádzača priloží uchádzač k prihláške, budúci absolventi ku dňu zápisu,

- doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia - diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (fotokópie overené u notára alebo na matrike), nevzťahuje sa na absolventov SZU,

- ak je uchádzač v čase podania prihlášky na vysokoškolské štúdium študentom prvého stupňa (uchádzači z iných VŠ), je povinný priložiť k prihláške potvrdenie o štúdiu v príslušnom študijnom programe. doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia a potvrdenie o zamestnaní doloží uchádzač najneskôr v deň zápisu.

Uchádzač neposiela výpis výsledkov štúdia z bakalárskeho štúdia.Forma prijímacej skúšky

- bez prijímacích skúšok,  • Podanie prihlášky na štúdium

    28.02.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1002008402

správa pre prijímateľa: FOaZOŠ - mOšx, meno a priezvisko

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom,

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Danica Čapková – danica.capkova@szu.sk
Posledná aktualizácia: 11.10.2022 09:49

Upozorniť na neaktuálne údaje