Organická chémia

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Organická chémia rozumie do hĺbky študovaným teóriam, princípom, metódam a logickým postupom chémie. Je chemikom špecialistom v oblasti organickej chémie a modernej stereoselektívnej syntézy. Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia organická chémia dokážu uskutočňovať náročné viacstupňové organické syntézy, separovať a čistiť produkty, identifikovať ich štruktúru pomocou spektrálnych metód, samostatne realizovať výskum v organickej chémii. Absolvent vie samostatne a tvorivo využívať špecializovaný pojmový aparát a metódy týchto vedeckých disciplín, ktoré sú dôsledkom interdisciplinárneho charakteru chémie a požiadaviek odbornej praxe. Ovládajú prácu s databázami a  základy molekulového modelovania.

Je tiež schopný asistovať pri vyučovaní špecializovaných chemických predmetov na vysokých školách a samostatne vykonávať výskum. Získané teoretické a praktické vedomosti mu umožňujú riadiť technických pracovníkov, absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia chémie a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Absolvent sa môže uplatniť v celej škále organicko-chemických aplikácií s prepojením na medicínsku, farmaceutickú chémiu a biochémiu, materiálovú a environmentálnu chémiu, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky vedeckého výskumu.

Interdisciplinárny charakter organickej chémie dáva absolventom tohto študijného odboru veľké možnosti  absolvovania postdoktorandských pobytov v rôznych špecializáciách v  celosvetovom meradle.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2016 - 01.06.2016

  • Konanie prijímacej skúšky

    20.06.2016 - 30.06.2016

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 19.01.2016 15:15

Upozorniť na neaktuálne údaje