Organic Chemistry

Prospects of graduates

Absolvent doktorandského študijného programu Organická chémia rozumie do hĺbky študovaným teóriam, princípom, metódam a logickým postupom chémie. Je chemikom špecialistom v oblasti organickej chémie a modernej stereoselektívnej syntézy. Absolventi tretieho stupňa vysokoškolského štúdia organická chémia dokážu uskutočňovať náročné viacstupňové organické syntézy, separovať a čistiť produkty, identifikovať ich štruktúru pomocou spektrálnych metód, samostatne realizovať výskum v organickej chémii. Absolvent vie samostatne a tvorivo využívať špecializovaný pojmový aparát a metódy týchto vedeckých disciplín, ktoré sú dôsledkom interdisciplinárneho charakteru chémie a požiadaviek odbornej praxe. Ovládajú prácu s databázami a  základy molekulového modelovania.

Je tiež schopný asistovať pri vyučovaní špecializovaných chemických predmetov na vysokých školách a samostatne vykonávať výskum. Získané teoretické a praktické vedomosti mu umožňujú riadiť technických pracovníkov, absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia chémie a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Absolvent sa môže uplatniť v celej škále organicko-chemických aplikácií s prepojením na medicínsku, farmaceutickú chémiu a biochémiu, materiálovú a environmentálnu chémiu, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky vedeckého výskumu.

Interdisciplinárny charakter organickej chémie dáva absolventom tohto študijného odboru veľké možnosti  absolvovania postdoktorandských pobytov v rôznych špecializáciách v  celosvetovom meradle.

 Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.04.2016 - 01.06.2016

  • Performance of the entrance exam

    20.06.2016 - 30.06.2016

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Last update: 19.01.2016 15:15

Draw attention to not topical data