Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Profil absolventa

Profil absolventa prvého stupňa štúdia študijného programu Protipožiarna ochrana a bezpečnosť tvoria:

1. vedomosti - z oblasti horenia a hasenia, ochrany pred požiarmi a záchranných služieb, z protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov, o technike a technických prostriedkoch pri zásahoch, z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, z oblasti krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva, z oblasti správneho práva;

2. zručnosti - aplikovať zásady a princípy ochrany pred požiarmi v praxi, identifikovať problémy pri likvidácii požiarov, v oblasti hodnotenia požiarnotechnických a bezpečnostných charakteristík materiálov, pri posudzovaní rizík a navrhovaní opatrení v oblasti požiarnej prevencie, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrany;

3. kompetencie - rozhodovanie na nižšom stupni riadenia v záchranných zložkách a orgánoch štátnej a verejnej správy, poskytovanie poradenskej činnosti zamestnávateľovi v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany, spracovanie dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany.Uplatnenie absolventov

Absolvent prvého stupňa štúdia študijného programu Protipožiarna ochrana a bezpečnosť je pripravený vykonávať povolanie na nižšej úrovni riadenia v HaZZ alebo v inej záchrannej zložke IZS (manažér, riadiaci pracovník záchranných zložiek), v rámci štátnej správy, verejnej správy a územnej samosprávy. Je pripravený pôsobiť v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti ako technik požiarnej ochrany, bezpečnostný technik a odborne spôsobilá osoba na úseku civilnej ochrany na jednotlivých stupňoch štátnej správy,  vo verejnej správe, u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov.  V súlade s hlavnými výstupmi vzdelávania prvého stupňa má absolvent študijného programu potenciál pôsobiť ako odborník na úseku protipožiarnej ochrany a bezpečnosti v IZS (najmä v HaZZ), na jednotlivých stupňoch štátnej správy, vo verejnej správe, u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov podieľajúcich sa na ochrane pred požiarmi, záchranných službách, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu na druhom stupni v študijnom programe v študijnom odbore.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy)Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 30.01.2024 . Zmena termínu je možná. Detailné informácie na www.tuzvo.sk a df.tuzvo.skPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie na štúdijný program Protipožiarna ochrana a bezpečnosť v študijnom odbore  Záchranné služby sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia štúdijných výsledkov zo strednej školy, bez účasti uchádzačov. Za prácu v DHZ získava uchádzač 10 bodov navyše, členovia HaZZ 20 bodov navyše.

Externá forma štúdia je platená.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • povinné prílohy:
   • všetky informácie pre podanie prihlášky nájdete po založení e-prihlášky v systéme univerzity (UIS)
   • prílohy sa nahrávajú elektronicky, nič nie je potrebné zasielať poštou

  • uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku v ktorom sa hlásia na štúdium, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka stredná škola v tlačive e-prihlášky riaditeľstvo absolvovanej strednej školy,
  • sken maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci uchádzači nahrať do systému univerzity ihneď po ich prevzatí – najneskôr však do 15.júna 2024 resp. doniesť v deň zápisu úradne overené kópie,
  • uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú do UIS k e-prihláške sken maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 4. ročníka  (resp. aj 5.ročníka),
  • na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
  • zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
  • uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe vyhodnotenia výsledkov štúdia zo strednej školy (okrem uchádzačov Dizajnu nábytku a interiéru),
  • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
  • fakulta zašle pozvánku uchádzačom o štúdium v študijnom odbore Umenie
  • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne
  • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.


Forma prijímacej skúšky

výberové konanie (bez účasti uchádzača) - apríl-jún 2024 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2023 - 31.03.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • Potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu:    Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

Variabilný symbol:  číslo vygenerované informačným systémom univerzity  (totožné s evidenčným číslom prihlášky)                 

Konštantný symbol: 0308

 SEPA platba a platba zo zahraničia

 IBAN číslo účtu: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

BIC-SWIFT kód: SPSRSKBA

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol: číslo vygenerované informačným systémom univerzity  (totožné s evidenčným číslom prihlášky)  

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 09.04.2024 09:39

Upozorniť na neaktuálne údaje