Občianske právo

Študijný program občianske právo, akreditovaný v študijnom odbore právo sústavy študijných odborov v Slovenskej republike, je študijným programom tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Študijný program sa realizuje na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ). Absolventi študijného programu ovládajú vedecké metódy výskumu právnych vied s osobitným zameraním na aplikačnú prax. Sú pripravení riešiť vedecké aj interdisciplinárne problémy a svojím osobným vedeckým prínosom formovať ďalší rozvoj právnych vied. Úrovňou svojich vedomostí sú spôsobilí plniť úlohy vysokoškolského učiteľa vedením prednášok z vybraných kapitol, seminárov a cvičení.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom študijnom odbore. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan. Additional information

Prečo študovať u nás

— 10 DôVODOV, PREČO ŠTUDOVAŤ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM NA PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLE 

 • získaný titul “PhD.” je platný vo všetkých štátoch EÚ
 • kvalitné vzdelanie s dôrazom na medzinárodnú orientáciu
 • moderné a inovatívne vyučovacie metódy a prakticky orientovaná výučba
 • individuálny prístup a rešpektovanie potrieb študenta doktorandského štúdia
 • školiteľmi sú významní domáci a zahraniční experti
 • aktívna participácia doktorandov na vedecko-výskumných projektoch
 • medzinárodná orientácia štúdia umožňuje absolventom lepšiu uplatniteľnosť nielen na domácom, ale  i na medzinárodnom trhu práce
 • externé doktorandské štúdium môžu študovať aj záujemcovia priamo z praxe
 • moderné priestory, kvalitné technické a technologické vybavenie učební, študijná literatúra dostupná v akademickej knižnici
 • medzinárodné vzťahy – viac ako 60 zahraničných partnerov v rámci program Erasmus+ a 20 bilaterálnych partnerstiev v krajinách mimo EÚ


Conditions for international students

Charakteristickým prvkom fakulty sa predpokladá otvorenosť k svetu, najmä vysokým školám a ich predstaviteľom. A to tak v pedagogickej, vedecko-výskumnej sfére, ako aj v organizačnej, publikačnej a celkove koncepčnej sfére, na úrovni pedagogických pracovníkov i na úrovni študentov. Dvojstranná výmena učiteľov, študentov, dlhšie i kratšie študijné pobyty na zahraničných vysokých školách, i pobyty zahraničných učiteľov na fakulte sú evidentne prospešnými aktivitami, pre fakultu, jej učiteľov a študentov. Coordinator for students with specific needs

kontakt:
Mgr. Boris Bizov - koordinátor pre prácu so zdravotne postihnutými študenti
Tel.: +421-2-4820 8849
E-mail: boris.bizov@paneurouni.comGeneral information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku v odbore právo alebo príbuznom študijnom odbore. Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan.  • Apply the application for study

  29.03.2021 - 15.09.2021

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bankové spojenie:

IBAN:  SK36 1100 0000 0026 2011 7102
SWIFT: TATRSKBX
Adresa príjemcu: PEVŠ, n.p., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Banka: Tatrabanka, a.s., Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava, Slovenská republika

Poplatok za prijímacie konanie

Poplatok za prijímacie konanie na všetky stupne štúdia, je 20,- EUR

Číslo účtu a variabilný symbol: zobrazí sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"

Always up-to-date news about university Paneuropean University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 • Add to Favorites
 • Academic year: 2021/2022
 • University Paneuropean University Faculty of Law
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 0
 • Program code: 100976
 • Field of study: Law
 • Level of study: 3.
 • Length of study: 3
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: PhD.
 • Information about teaching languages: Slovak

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data