Manažment

ODBORNÝ PROFIL ABSOLVENTA

Absolventi študijného odboru Manažment sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu Senior manažér (manažér 2. stupňa, vyšší alebo starší manažér.) Senior manažér – magister manažmentu – ovláda nadstavbové funkcie manažmentu a je schopný riešiť riadiace problémy v širších súvislostiach, po primeranej praxi dokáže riadiť skupiny ľudí v  organizácii (podniku, inštitúcii) na úrovni úseku (divízie) a celej organizácie (podniku, inštitúcie), má komplexné znalosti o organizácii (podniku, inštitúcii).Uplatnenie absolventov

Teoretické vedomosti:

 • nadobudne prehlbujúce poznatky zo základných oblastí manažmentu a informatiky,
 • porozumie a osvojí si nadstavbové a špeciálne disciplíny manažmentu,
 • získa poznatky z podporných disciplín manažmentu.

Praktické schopnosti a zručnosti:

 • dokáže riadiť veľké skupiny ľudí, plánovať, organizovať, viesť a kontrolovať prácu veľkej pracovnej skupiny,
 • je schopný zastávať vedúce pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,
 • je schopný riadiť a koordinovať činnosť niekoľkých veľkých pracovných útvarov alebo aj celej organizácie (podniku, inštitúcie),
 • súbor znalostí a zručností mu umožní uplatniť sa vo všetkých odvetviach podnikania aj v rozpočtovej sfére.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti:

 • ovláda zložitejšie aplikácie z podnikových informačných systémov,
 • vie používať komunikačné techniky určené pre veľké skupiny ľudí,
 • je schopný zvládnuť enormné pracovné zaťaženie a regenerovať sa.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa § 56 ods. 2 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

 • Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok, na základe posúdenia predpokladov uchádzača úspešne absolvovať štúdium v rámci prijímacieho konania. Pri prijímacom konaní komisia posudzuje doterajšie študijné výsledky uchádzača.


Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

PRIJÍMACIE KONANIE:

 • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky. Prihlášky môžete podať poštou, alebo e-mailom. Odporúčame prihlášku zaslať  e-mailom (aj bez podpisu uchádzača).
 • K prihláške na štúdium stačí doložiť neoverené kópie (skeny) dokumentov v elektronickej podobe. Overené dokumenty a potvrdenia uchádzači doručia, keď to situácia dovolí. O ďalšom postupe budú zo strany našej vysokej školy informovaní.

 

Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:

 • riadne vyplnené tlačivo
 • prílohy:
 • oskenovaná kópia vysokoškolského diplomu (absolventi VŠ DTI v Dubnici nad Váhom priložia neoverenú kópiu vysokoškolského diplomu)
 • životopis
 • oskenovaná kópia vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (neplatí pre absolventov VŠ DTI).


Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1308 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1308 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2022/2023
 • Vysoká škola Vysoká škola DTI
 • Forma štúdia: denná
 • Predpokladaný počet prijatých: 0
 • Kód programu: 184246
 • Študijný odbor: ekonómia a manažment
 • Stupeň štúdia: 2.
 • Dĺžka štúdia: 2
 • Metóda štúdia: Kombinovaná
 • Titul absolventov: Mgr.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Sofia Príbelszká – pribelszka@dti.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2022 12:51

Upozorniť na neaktuálne údaje