Manažment

Bakalársky študijný program Manažment je akreditovaný v študijnom odbore 3.3.15 manažment a poskytuje teoretickú a praktickú prípravu pre pozíciu junior manažér. Absolvent bakalárskeho študijného programu Manažment:

 • je schopný zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,

 • sa môže uplatniť vo všetkých odvetviach podnikania aj vo verejnej a nevládnej sfére.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu manažment, akreditovaného v rámci študijného odboru 3.3.15 manažment:

 • je schopný prezentovať svoje názory a pracovné návrhy pred tímom spolupracovníkov aj nadriadených,
 • riadiť skupinu ľudí, plánovať, organizovať, koordinovať, motivovať, viesť a kontrolovať prácu pracovnej skupiny,
 • uplatňovať psychologické, sociologické, etické prvky pri riadení skupiny ľudí,
 • zastávať odborné pracovné miesto v útvaroch plánovania, ľudských zdrojov, financií, finančno-ekonomických analýz, výroby a logistiky, marketingu, účtovníctva, informatiky a kontroly,
 • uplatniť dané znalosti a zručnosti vo všetkých odvetviach aj vo verejnej a nevládnej sfére,
 • pripravený študovať na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania (Mgr. alebo Ing. - senior manažér).


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
 • Na štúdium budú absolventi stredných škôl prijatí bez prijímacích skúšok na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole.


Bez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.
 • Prihláška na vysokoškolské štúdium musí obsahovať:
  • Riadne vyplnené tlačivo
  • Prílohy:
   • overená kópia maturitného vysvedčenia
  • tohoroční maturanti predložia maturitné vysvedčenie v deň zápisu na štúdium
  • životopis

Vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné zaslať na adresu:
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Sládkovičova 533/20
018 41 Dubnica nad Váhom • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  30.09.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 990 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 990 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., Nová Dubnica

Číslo účtu: 0362690627/0900

IBAN: SK83 0900 0000 0003 6269 0627

SWIFT: GIBASKBX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola DTI na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2022/2023
 • Vysoká škola Vysoká škola DTI
 • Forma štúdia: externá
 • Predpokladaný počet prijatých: 0
 • Kód programu: 108202
 • Študijný odbor: ekonómia a manažment
 • Stupeň štúdia: 1.
 • Dĺžka štúdia: 4
 • Metóda štúdia: Kombinovaná
 • Titul absolventov: Bc.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Sofia Príbelszká – pribelszka@dti.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2022 12:48

Upozorniť na neaktuálne údaje