Manažment malého a stredného podnikania

V študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania ponúkame študijné zamerania: MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE A MARKETING a MANAŽMENT KVALITY A INOVÁCIE.Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania (ďalej MMSP) je:

 • nositeľom najnovších poznatkov z podnikovej ekonomiky a manažmentu, primeraných komunikačných a kooperujúcich zručností,
 • schopný prijímať kvalifikované rozhodnutia v operatívnom, taktickom a strategickom manažmente,
 • schopný uplatňovať tvorivé prístupy pri využívaní poznatkovej ekonomiky, formulovaní dlhodobých zámerov a podnikovo – hospodárskych koncepcií.

Absolvent je tiež schopný uplatňovať progresívne manažérske metódy a funkcie pri dosahovaní dlhodobých a strednodobých cieľov podniku a jeho organizačných súčastí, analyzovať zložité ekonomické a sociálne javy, riešiť nerovnovážne stavy ekonomického, finančného a sociálneho prostredia podniku. Je zárukou uplatňovania progresívnych výrobných, technologických a pracovných postupov, inovačných, rozvojových a racionalizačných procesov. Je nositeľom úspešnej medzipodnikovej kooperácie, ekonomickej a obchodnej integrácie.

Absolvent druhého stupňa tiež získa teoretické vedomosti zo:

 • podnikovej ekonomiky,
 • strategického manažmentu,
 • marketingových stratégií,
 • medzinárodného manažmentu a medzinárodného podnikania,
 • investičnej a inovačnej politiky,
 • podnikania v malých a stredných podnikoch,
 • finančného manažmentu,
 • finančnej analýzy a finančného plánovania,
 • finančného a pracovného práva,
 • manažmentu kvality,
 • interkultúrneho manažmentu,
 • podnikateľského rizika,
 • controlingu.

Absolvent druhého stupňa nadobúda praktické skúsenosti a schopnosti a vie samostatne analyzovať zložité ekonomické a sociálne javy, vnútropodnikové ekonomické a manažérske činnosti v podniku. Popri poznatkoch z ekonomických a manažérskych disciplín disponuje zručnosťami potrebnými na aplikáciu získaných vedomostí v oblasti ekonomiky, manažmentu a financovania podniku. Absolvent dokáže kvalifikovane prijímať zložité manažérske rozhodnutia, zabezpečovať ich realizáciu a účinne vykonávať ekonomické a manažérske funkcie v podniku. Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa znamenajú, že absolvent dokáže organizovať prácu v tíme, realizovať ekonomický výskum a tvorivo aplikovať výsledky poznania, do podnikovej praxe, je zárukou úspešného vedenia pracovných skupín. Získané vedomosti a manažérske zručnosti mu umožnia samostatne a kvalifikovane rozhodovať. Je schopný identifikovať potreby svojho vlastného profesijného rozvoja, ako aj profesijného rozvoja svojich spolupracovníkov. Zovšeobecňovaním praktických poznatkov bude prispievať k rozvoju ekonomickej teórie, k využívaniu informačno-komunikačných technológií a progresívnych manažérskych postupov. Je tvorcom podnikovej misie a nositeľom kvalitatívneho, projektového a krízového manažmentu a individuálnej zodpovednosti za dosiahnuté výsledky firemného podnikania.

Absolvent študijného programu Manažment malého a stredného podnikania na základe získaných vedomostí a poznatkov dokáže:

 • definovať slovenské podnikateľské prostredie,
 • definovať právne a ekonomické aspekty podnikania a podniku,
 • popísať manažérske štýly riadenia,
 • popísať základné princípy, firemné hodnoty a smerovanie spoločnosti ako i pravidlá správania sa organizácií,
 • definovať teoretické poznatky zo strategického manažmentu a manažmentu zmeny,
 • charakterizovať strategický a operatívny projekt,
 • charakterizovať nástroje finančného manažmentu v podniku,
 • špecifikovať metódy finančného plánovania,
 • špecifikovať procesy finančného riadenia zverenej oblasti
 • určiť analýzu rizík a príležitostí,
 • definovať konkurenčné prostredie trhu,
 • popísať lokálnu legislatívu a medzinárodné normy v oblasti podnikania,
 • charakterizovať formy medzinárodného podnikania a vstupu podniku na zahraničný trh,
 • definovať manažment kvality,
 • špecifikovať princípy manažmentu kvality,
 • vysvetliť metódy výskumu trhu,
 • charakterizovať spôsoby zberu dát.

Za zručnosti, ktoré absolvent tohto študijné programu dokáže na základe získaných vedomostí, znalostí a skúseností aplikovať v praxi, považujeme schopnosť:

 • aplikovať vedomosti z oblastí ekonomiky podniky a legislatívy v rámci svojho odboru v praxi,
 • aplikovať vzájomný vzťah nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia podniku,
 • identifikovať riziká podnikania a možnosti ich znižovania,
 • aplikovať princípy manažmentu kvality,
 • aplikovať metódy riadenia kvality ako TQM, Six Sigma, ISO 9000,
 • aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, prevencie proti haváriám, požiarnej prevencie a starostlivosti o životné prostredie,
 • vytvárať finančnú analýzu, výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov, ekonomické bilancie,
 • navrhovať modely riadenia zmien,
 • analyzovať vývoj nákladov a jeho vplyv na všetky časti obchodných a finančných plánov,
 • kontrolovať dodržiavanie rozpočtových pravidiel, stanovených metodík a postupov pri tvorbe rozpočtov,
 • aplikovať kľúčové komponenty stratégie podniku,
 • identifikovať príležitosti pre organizáciu a vedomosti zužitkovať v tvorbe finančnej, obchodnej, personálnej a výrobnej stratégie,
 • implementovať stratégiu výrobného, ekonomického, personálneho a technického charakteru organizácie,
 • identifikovať vhodné formy realizácie medzinárodného podnikania,
 • aplikovať kritériá rozhodovania podniku v oblasti medzinárodného podnikania.

Kompetentnosti, ktoré získa absolvent tohto študijného programu, sú:

 • schopnosť budovať tím a tímovú spoluprácu,
 • schopnosť organizovať a plánovať práce tímu,
 • zodpovednosť za výsledky svojej práce a práce tímu,
 • zodpovednosť za kvalitu svojej práce,
 • zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností,
 • kreativita, komunikatívnosť a flexibilita,
 • schopnosť komunikovať a prezentovať navrhované riešenia,
 • schopnosť adaptability a flexibility v myslení,
 • schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy,
 • schopnosť neustále sa vzdelávať v odbore,
 • zodpovednosť za dodržiavanie bezpečnostných štandardov.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Prijímacie konanie sa uskutoční bez prijímacej skúšky.
 2. Základnou podmienkou prijatia na štúdium je úspešné ukončenie štúdia na 1. stupni štúdia v študijných programoch Verejná správa a Manažment malého a stredného podnikania alebo v príbuzných študijných programoch v rámci študijného odboru Ekonómia a manažment.
 3. K prihláške je potrebné priložiť úradne overenú fotokópiu diplomu ukončeného bakalárskeho štúdia (okrem absolventov VŠEM), štruktúrovaný životopis a potvrdený výpis všetkých známok, vrátane štátnych skúšok a celkového študijného priemeru a originál dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku (v zmysle platnej Smernice o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠEM).
 4. Výber uchádzačov v rámci prijímacieho konania vykoná prijímacia komisia menovaná rektorom vysokej školy, na základe vyhodnotenia študijných výsledkov absolvovaného bakalárskeho štúdia; u uchádzačov na externé štúdium zohľadní aj doterajšiu prax a súčasné pracovné zaradenie.
 5. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov na štúdium rozhoduje rektor VŠEM na základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEM a na základe odporúčania prijímacej komisie.
 6. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa do 30 dní zašle uchádzačom o štúdium. Rozhodnutie obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 7. Na základe rozhodnutia o prijatí je uchádzač oprávnený zapísať sa na 2. stupeň štúdia.

Viac informácií na webstránke školy www.vsemba.sk.Podmienky pre zahraničných študentov

https://www.vsemba.sk/en/Admissions/Ongoing-admission-procedureBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • O prijatí uchádzačov rozhoduje rektor vysokej školy na základe odporúčania prijímacej komisie, ktorá vykoná výber uchádzačov v súlade  so schválenými kritériami v Akademickom senáte VŠEM v Bratislave.
 • Štúdium je za úhradu (výška poplatkov je zverejnená na www.vsemba.sk).


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Filipová, PhD.
e-mail: lubica.filipova@vsemba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač na prihláške uvedie:

 • formu štúdia: denná alebo externá
 • jeden študijný program (špecializáciu)

Povinnou prílohou prihlášky je:

 • úradne overená fotokópia diplomu ukončeného bakalárskeho štúdia (neplatí pre  absolventov VŠEM v Bratislave),
 • štruktúrovaný životopis
 • potvrdený výpis všetkých známok, vrátane štátnych skúšok a celkového študijného priemeru
 • originál dokladu o zaplatení poplatku za prihlášku


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2023 - 31.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • bakalársky diplom
 • životopis


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

www.vsemba.sk

 • Číslo účtu: SK38 1100 0000 0029 2187 8925
 • Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol uviesť dátum narodenia v tvare DDMMYYYY

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD. – jozef.kirchmayer@vsemba.sk
Posledná aktualizácia: 08.06.2023 11:12

Upozorniť na neaktuálne údaje