Manažment malého a stredného podnikania

V študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania ponúkame študijné zamerania: MANAŽMENT ZAČÍNAJÚCICH FIRIEM (START UP), CESTOVNÝ RUCH a MARKETINGOVÝ MANAŽMENT.

MANAŽMENT ZAČÍNAJÚCICH FIRIEM (START UP)

Študijný program so zameraním na Start up manažment ponúka zvládnutie kľúčových vedomostí nevyhnutných pri riadení začínajúcich projektov. Absolvent získa poznatky o modelovaní podnikateľského plánu, legislatívnych opatreniach nevyhnutných pri zakladaní podniku, pochopí podstatu fungovania trhu a dokáže využiť nadobudnuté vedomosti v praxi. Počas štúdia bude môcť využiť nielen vzdelávací potenciál pedagogických pracovníkov, ale zároveń konfrontovať svoje znalosti s odborníkmi z praxe. Absolvent je po ukončení štúdia schopný manažovať svoj vlastný, alebo podnikateľský nápad tretej osoby.

CESTOVNÝ RUCH

Študijný program so zameraním na ekonomiku a manžment cestovného ruchu ponúka študnetom získať schopnosť tvoriť a realizovať produkty a programy cestovného ruchu doma a v zahraničí. Počas štúdia sa zúčastní prednášok odborníkov z praxe, kultúrnych, spoločenských alebo športových podujatí v cieľových destináciach cestovného ruchu. Uplatnenie absolventov štúdia je možné v službách cestovného ruchu, turizmu doma, ale i v zahraničí.

MARKETINGOVÝ MANAŽMENT

Študijný program so zameraním na marketingový manažment je navrhnutý tak, aby podporil rast novej generácie digitálne zdatných marketingových špecialistov. Absolvent študijného zamerania sa oboznámi s inovatívnymi nástrojmi teórie a praxe marketingu ako trhovej analýzy, positioning značky a využitie komunikačných online nástrojov pri implementácii úspešných produktových kampaní. Teoretické vedomosti doplnia študentom odborníci a špecialisti pre oblasť digitálneho marketingu. Absolvent sa môže uplatniť v pozíciach na marketingových oddeleniach firiem, podnikov, alebo aj v marketingových agentúrach.Uplatnenie absolventov

Absolventi 1. stupňa študijného programu „Manažment malého a stredného podnikania“ (ďalej MMSP) získava schopnosť:

 • ekonomicky myslieť a to na základe získaných najnovších poznatkov z manažmentu, ekonomiky podniku a podnikania,
 • analyzovať, organizovať a riadiť ekonomické procesy v malých a stredných podnikoch.

Absolventi dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolia a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú schopní riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych postoch predovšetkým na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú tiež znalosti z národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych predmetov a predmetov všeobecnej povahy (marketingu, manažmentu, financií, matematiky, medzinárodného obchodu, účtovníctva, informatiky a práva).

Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch, ale aj v ďalších typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod. Absolventi sú schopní:

 • analyzovať jednoduché súvislosti ekonomických procesov v podniku,
 • manažovať a prijímať stredne náročné rozhodnutia,
 • pôsobiť aj v internacionálnom ekonomickom prostredí.

Absolvent študijného programu Manažment malého a stredného podnikania na základe získaných vedomostí a poznatkov dokáže:

 • charakterizovať základné ekonomické zákonitosti,
 • pochopiť fungovanie trhového systému na národnej a medzinárodnej úrovni,
 • definovať ekonomiku podnikateľského subjektu všeobecne,
 • vysvetliť účel a cieľ manažmentu v činnosti podniku,
 • charakterizovať manažérske metódy,
 • charakterizovať podnikateľské prostredie SR a EÚ,
 • vysvetliť druhy foriem podnikania nielen na Slovensku,
 • vysvetliť hlavné podnikateľské, daňové a pracovné zákonné normy,
 • vysvetliť hlavné princípy a nástroje projektového manažmentu,
 • špecifikovať tvorbu finančnej analýzy a analýzy rizík,
 • vysvetliť tvorbu finančnej analýzy, výpočtov a vyhodnocovaní ekonomických ukazovateľov, ekonomických bilancií,
 • špecifikovať princípy jednoduchého a podvojného účtovníctva,
 • definovať legislatívu v oblasti účtovníctva a daní.

Za zručnosti, ktoré absolvent tohto študijné programu dokáže na základe získaných vedomostí, znalostí a skúseností aplikovať v praxi, považujeme schopnosť:

 • zabezpečovať ekonomiku podnikateľského subjektu,
 • vybrať vhodnú formu podnikania,
 • získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim pristupovať,
 • využívať pri práci prezentačné programy, tabuľkové procesory, textové editory,
 • viesť evidenciu a administráciu riadeného útvaru,
 • analyzovať a vyhodnocovať podnikové ukazovatele,
 • spracovávať finančno-ekonomickú analýzu podniku,
 • spracovať projekt v súlade so základnými princípmi a úlohami riadenia projektov,
 • riešiť daňovú problematiku, daňové priznania,
 • aplikovať princípy jednoduchého a podvojného účtovníctva,
 • analyzovať účtovnú závierku a finančnú situáciu podniku, vrátane interpretácie, ukazovateľov ekonomickej výkonnosti.

Kompetentnosti, ktoré získa absolvent tohto študijného programu, sú:

 • samostatnosť v rozhodovaní,
 • samostatnosť v organizovaní a plánovaní práce,
 • schopnosť kreativity,
 • schopnosť aplikovať zásady tímovej práce,
 • schopnosť motivovať ľudí,
 • schopnosť vyjednávať s ľuďmi,
 • schopnosť samostatne riešiť a analyzovať problémy,
 • schopnosť koordinovať a riadiť ľudí,
 • schopnosť organizovať a plánovať práce tímu,
 • zodpovednosť za efektívnosť vynaložených nákladov,
 • zodpovednosť za plnenie svojich úloh a povinností,
 • zodpovednosť za výsledky práce tímu i svojej práce,
 • zodpovednosť za dodržiavanie príslušnej legislatívy, interných a externých predpisov a zaužívaných princípov,
 • zodpovednosť za svoje rozhodnutia a dopady návrhov na ekonomiku podniku,
 • zodpovednosť za osobnostný rozvoj,
 • efektívne komunikovať so širším prostredím laickej i profesijnej komunity,
 • uplatňovať profesijnú komunikáciu a produktívny prístup.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač na prihláške uvedie:

 • formu štúdia: denná alebo externá
 • jeden študijný program (špecializáciu)

Povinnou prílohou prihlášky je:

 • overená fotokópia maturitného vysvedčenia,
 • štruktúrovaný životopis,
 • ústrižok o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v danom školskom roku je povinný predložiť doklad o maturitnej skúške po jej vykonaní.Podmienky pre zahraničných študentov

https://www.vsemba.sk/en/Admissions/Ongoing-admission-procedure Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • O prijatí uchádzačov rozhoduje rektor vysokej školy na základe odporúčania prijímacej komisie, ktorá vykoná výber uchádzačov v súlade  so schválenými kritériami v Akademickom senáte VŠEM v Bratislave.
 • Štúdium je za úhradu (výška poplatkov je zverejnená na www.vsemba.sk).


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Filipová, PhD.
e-mail: lubica.filipova@vsemba.skForma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2023 - 31.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1400 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

www.vsemba.sk

 • Číslo účtu: SK38 1100 0000 0029 2187 8925
 • Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol uviesť dátum narodenia v tvare DDMMYYYY

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jozef Kirchmayer, PhD. – jozef.kirchmayer@vsemba.sk
Posledná aktualizácia: 08.06.2023 11:10

Upozorniť na neaktuálne údaje