Manažérstvo procesov

Študijný program "Manažérstvo procesov" je zameraný na vzdelávanie v oblasti: analýzy technologických zariadení a procesov; analýzy, návrhu a implementácie systémov riadenia; informačných technológií; návrhu technických a programových prostriedkov a ich implementácie v konkrétnej aplikácii v oblasti spracovania surovín. Absolventi majú na zodpovedajúcej úrovni vedomosti z merania, modelovania, riadenia a optimalizácie technologických procesov ako aj z riadenia kvality procesov a spoľahlivosti systémov.Uplatnenie absolventov

Odborný profil absolventa sa opiera o základné znalosti z prírodovedných disciplín, druhým odborným základom sú disciplíny informatiky a informačných technológií. Tretím odborným pilierom sú znalosti z riadenia procesov a o ekonomických objektoch na všetkých stupňoch riadenia. Teoretický základ tvoria systémové disciplíny. Technologický základ predstavujú vedomosti o technických, systémových a ekonomických procesoch. Profilujúce predmety sú zamerané na počítačovú podporu technických a riadiacich činností s využitím informačných technológií pri prevádzke výrobných procesov. Aplikačný profil tvoria znalosti výrobných procesov, vyúsťujúce do schopnosti zabezpečenia ich riadenia a informatizácie prostredníctvom aplikačných technických a programových komponentov. Vedomosti získané z jadra znalosti odboru Získavanie a spracovanie zemských zdrojov v kombinácií so znalosťami informačných technológií umožnia absolventom programu riadiť procesné technológie a komunikovať s nimi na všetkých úrovniach riadenia. Absolventi budú vedieťriadiť tak jednoduché procesy, ako aj riadiť výrobu na základe požiadaviek trhu, ale vždy na základe ekonomických kritérií. Dobré znalosti z riadenia procesov, prenosu a spracovania údajov, manažmentu a procesných technológií umožnia absolventom účelovo s cieľom ekonomického riadenia transformovať modely procesov a výrob tak, aby výroba mala vysokú konkurenčnú schopnosť.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatiaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.10.2019 10:33

Upozorniť na neaktuálne údaje