Manažérstvo leteckej dopravy

Absolvent študijného programu Manažérstvo leteckej dopravy získa vedomosti o leteckej technike, o zásadách vedenia pracovných kolektívov, spozná potrebné legislatívne a právne normy a ekonomické súvislosti, naučí sa využívať informačné technológie. Štúdium je zamerané na získanie poznatkov umožňujúcich riešiť rutinné technologické a ekonomické problémy leteckej dopravy. Absolvent bude poznať základné metódy plánovania, organizovania a riadenia pracovného procesu a získa základné znalosti o podnikaní, ekonomike a manažmente v leteckej doprave. Keďže študijný program je zostavený tak, aby poskytoval dostatočne široký základ v oblasti manažmentu, ekonomiky, práva a informatiky, vytvára predpoklady pre úspešnú činnosť jeho absolventov aj v iných odvetviach. Po ukončení štúdia sa môžu absolventi rozhodnúť pre prax, alebo pokračovať v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu sa môžu zamestnať ako pracovníci leteckých spoločností alebo letísk a ich vysokoškolské vzdelanie je vhodné pre:

-          funkcie dopravných technikov v civilnom letectve a v iných druhoch dopravy, v logistike, verejnej správe, prípadne v bezpečnostných zložkách,

-          pracovné pozície v prevádzke leteckých spoločností, v prevádzke letísk a ich zariadení, ako aj v organizáciách vykonávajúcich špeciálne letecké práce,

-          riadiace pracovné pozície vyžadujúce široký vedomostný základ v oblasti manažmentu, ekonomiky, práva a informatiky v leteckej doprave, v iných druhoch dopravy a v iných odvetviach,

-          pracovné pozície palubných sprievodcov (stewardov) v leteckej doprave ako východiskové všeobecné vysokoškolské letecké vzdelanie (pre tieto pozície je nevyhnutné získať leteckú zdravotnú klasifikáciu a nad rámec štúdia tohto študijného programu absolvovať ďalšie školenia a preskúšania v oprávnených organizáciách v zmysle platnej leteckej legislatívy).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška), v papierovej forme poštou, alebo osobne na Študijnom referáte LF.

            Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný programBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

lucia.melnikova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Bez prijímacej skúšky.  • Podanie prihlášky na štúdium

    26.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    19.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Účet IBAN:                                       SK96 8180 0000 0070 0020 1621     

Variabilný symbol:                             55903                           

Konštantný symbol:                           0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2024 10:34

Upozorniť na neaktuálne údaje