Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Absolvent 2. stupňa odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo disponuje širokými teoretickými
vedomosťami o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, ovláda
komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne
komunikovať v oblasti rôznych jazykových štýlov, t.j. umeleckých, odborných,
žurnalistických, reklamných či už vo forme písomnej alebo ústnej. Perfektne ovláda všetky
postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho ako
aj simultánneho tlmočenia. Dosahuje vysoký stupeň jazykovej kompetencie ako
v materinskom tak aj cudzom jazyku, prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si
právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia.Uplatnenie absolventov

- prekladateľ odborných textov,
- prekladateľ umeleckých textov,
- tlmočník odborného diskurzu,
- vydavateľský redaktor,
- pracovník orgánov štátnej správy,
- pracovník v oblasti cestovného ruchu ako tlmočník,
- jazykový a interkultúrny mediátor,
- pracovník medzinárodných inštitúcií,
- učiteľ prekladu a tlmočeniaInformácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Adresa na zaslanie prihlášky: 

Prešovská univerzita v Prešove
Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín 
Ústav maďarského jazyka a kultúry
Ul. 17. novembra 15
080 01 PrešovBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienkou na prijatie na 2. stupeň je štátnou skúškou ukončené bakalárske štúdium v príslušnom študijnom programe. Uchádzači o Mgr. štúdium ŠP maďarský jazyk a literatúra a ŠP maďarský jazyk a kultúra by mali ovládať maďarský jazyk slovom a písmom v rozsahu vedomostí a zručností uvedených v profile absolventa bakalárskych ŠP: maďarský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a kultúra.

Poznámka: Pre študijné programy, ktoré je možné študovať v kombinácii so študijným programom maďarský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a literatúra zároveň platia požiadavky a termíny konania prijímacích skúšok fakulty PU resp. celouniverzitných pracovísk PU, ktoré zabezpečujú príslušný akreditovaný program.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom.

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

 

a) na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program;
b) uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvé 3 strany prihlášky (nie je potrebné vypĺňať
časť Výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch a Potvrdenie
o správnosti údajov), prihlášku podpíšu a priložia životopis;
c) uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou doložia k prihláške posudok vydaný
posudkovou komisiou;
d) poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom U, ústrižok o zaplatení je
potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky alebo bankovým prevodom. Pri bankovom
prevode je potrebné zaslať študentom podpísaný (s uvedeným mena, priezviska)
prevodný príkaz, príkaz na úhradu alebo vytlačený doklad o zaplatení prostredníctvom
internet bankingu;
e) uchádzači doložia k prihláške úradne overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia
(diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu);
f) uchádzači, ktorí v akutálnom roku končia bakalárske štúdium doložia k prihláške výpis
výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné
oddelenie vysokej školy (pečiatka a podpis študijného oddelenia školy/fakulty), po
ukončení štúdia dodatočne doložia doklady o absolvovaní štúdia;
g) uchádzači so získaným vzdelaním na zahraničnej vysokej škole zároveň doložia
rozhodnutie o uznaní rovnocennosti vzdelania. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
Variabilný symbol:    184201 
Konštantný symbol:   0308

Cudzinci:                 
Platobná inštitúcia:  
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku: 
Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov


 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2020/2021
 • Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
 • Forma štúdia: denná
 • Predpokladaný počet prijatých: 15
 • Kód programu: 100394
 • Študijný odbor: filológia
 • Stupeň štúdia: 2.
 • Dĺžka štúdia: 2
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: Mgr.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Čulková – culkova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 19.03.2020 13:17

Upozorniť na neaktuálne údaje