Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • Filozofická fakulta - anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - ukrajinský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Absolvent získa vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo so špecializáciou na maďarský jazyk a kultúru v kombinácii s iným cudzím jazykom. Absolvent 2. stupňa odboru Filológia (Prekladateľstvo a tlmočníctvo) disponuje teoretickými vedomosťami o jednotlivých prekladateľských a tlmočníckych disciplínach, ovláda komparáciu jazykových, kultúrnych a spoločenských systémov. Dokáže adekvátne komunikovať v oblasti rôznych jazykových štýlov, t. j. umeleckých, odborných, žurnalistických, reklamných či už vo forme písomnej alebo ústnej. Ovláda všetky postupy, zručnosti, návyky a stratégie umeleckého a odborného prekladu, konzekutívneho ako aj simultánneho tlmočenia. Dosahuje vysoký stupeň jazykovej kompetencie ako v materinskom tak aj cudzom jazyku a vysokú úroveň prekladateľskej a tlmočníckej kompetencie. Osvojil si právne a hospodárske aspekty prekladu ako aj praxeológiu prekladu a tlmočenia. Absolventi a študenti prehĺbeného štúdia študijného programu maďarského jazyka a kultúry sa zúčastňujú na medzinárodných podujatiach odborného charakteru so zameraním na maďarský jazyk, literatúru a kultúru. Absolventi nájdu uplatnenie v regionálnych a odborných aktivitách stredoeurópskeho regiónu, kde môžu spolupracovať s národnostnými a vedecko-výskumnými organizáciami, rovnako sa môžu uplatniť ako prekladatelia odborných a umeleckých textov, tlmočníci, vydavateľskí redaktori, zamestnanci  orgánov štátnej správy, medzinárodných inštitúcií.Uplatnenie absolventov

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Adresa na zaslanie prihlášky: 

Prešovská univerzita v Prešove
Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín 
Ústav maďarského jazyka a kultúry
Ul. 17. novembra 15
080 01 PrešovBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienky prijatia:

 

Podmienkou na prijatie na 2. stupeň je štátnou skúškou ukončené bakalárske štúdium v príslušnom študijnom programe. Uchádzači o magisterské štúdium by mali ovládať jazyk slovom a písmom v rozsahu vedomostí a zručností uvedených v profile absolventa bakalárskych študijných programov.

 

 

Poznámka: Pre študijné programy, ktoré je možné študovať v kombinácii zároveň platia požiadavky a termíny konania prijímacích skúšok fakulty PU resp. celouniverzitných pracovísk PU, ktoré zabezpečujú príslušný akreditovaný program.

 

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov, budú uprednostnení uchádzači s lepším váženým študijným priemerom.

 

 

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

 

a)      na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program;

b)      uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvé 3 strany prihlášky, prihlášku podpíšu a ako súčasť prihlášky priložia aj životopis a overenú kópiu dokladov o absolvovaní štátnej skúšky (diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu) pokiaľ ho nezískali na Prešovskej univerzite v Prešove ;

c)      uchádzači so špecifickými potrebami doložia k prihláške posudok vydaný posudkovou komisiou;

d)      základné údaje potrebné na vykonanie cezhraničného prevodu zo zahraničia:

 

SWIFT: SPSRSKBA, číslo účtu príjemcu platby vo formáte IBAN: SK 15 8180 0000 0070 0006 6503; názov banky: Štátna pokladnica, Ul. Radlinského 32, 810 05 Bratislava; neskrátený názov a adresa príjemcu platby, klienta ŠP: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, účel platby: poplatok VS 184201.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

  • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 07.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
Variabilný symbol:  184201 
Konštantný symbol:  0308

Cudzinci:
Platobná inštitúcia:
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2021/2022
 • Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
 • Forma štúdia: denná
 • Predpokladaný počet prijatých: 15
 • Kód programu: 100394
 • Študijný odbor: filológia
 • Stupeň štúdia: 2.
 • Dĺžka štúdia: 2
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: Mgr.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Čulková – culkova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 08.12.2020 16:35

Upozorniť na neaktuálne údaje