Letecké a kozmické inžinierstvo

Absolvent štúdia inžinierskeho študijného programu Letecké a kozmické inžinierstvo v študijnom odbore doprava má dôkladné vedomosti o moderných technických prostriedkoch leteckého a kozmického inžinierstva, ovláda princípy ich činnosti, podmienky ich prevádzky a údržby za účelom bezpečného používania leteckeja kozmickej techniky v prevádzkovej praxi.Má vedomosti z leteckých a kozmických motorových, drakových a avionických systémov vkontexte pochopenia cieľa aplikácie lietajúcich prostriedkov. Taktiežje schopný posúdiť funkčnosť technických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach leteckých zariadení alebo iných výrobných prevádzok,opravárenských zariadení a odborných laboratórií a súčasne je schopný kvalifikovane komunikovať s odborným letovým personálom. Je schopný sa podieľať na skúmaní príčin nehôd a katastrof a navrhovať opatrenia zabráneniu podobných nehôd.Na základe získaných vedomostí o informačných systémoch je spôsobilý ich kvalifikovane využívať na lokálnej i nadnárodnej úrovni, resp. sa podieľať na ich tvorbe pre potreby konkrétneho leteckého alebo kozmického prevádzkovateľa, výrobno-technického alebo opravárenského pracoviska.Po absolvovaní inžinierskeho štúdia absolvent disponuje aj primeranými manažérskymi schopnosťamiorientovanými na riadenie v oblasti technického zabezpečenia leteckých a kozmických služieb, výroby pomôcok a kvality využívania informačných technológií. Taktiež má schopnosť vykonávať koncepčnú a koordinačnú činnosť i v medzinárodnej odbornej konfrontácii. Absolvent tvorivo pristupuje k riešeniu problémov interdisciplinárneho charakteru na báze systémových inžinierskych postupov.Dokáže samostatne analyzovať i navrhovať teoretické i praktické postupy údržby pri aplikácii technických i počítačovo podporovaných prostriedkov pre stanovené úlohy na leteckej technike, leteckých zariadeniach, vo výrobných procesoch a v iných leteckých a kozmických zariadeniach.Na základe získaných vedomostí prierezového interdisciplinárneho charakteru môžu samostatne pracovať v oblasti vývoja a realizácie nových hardvérových i softvérových produktov preaplikácie v leteckej či kozmickej praxi, ako i pri vytváraní nových informačných systémov v tejto oblasti.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium:

-        úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia 1. stupňa v študijnom programe, ktorý je akreditovaný v tom istom študijnom odbore, v ktorom je akreditovaný študijný program 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási,

-        alebo úspešné absolvovanie iného študijného programu (alebo odboru podľa predchádzajúcich predpisov), ktorého obsah a štruktúra absolvovaných predmetov však zaručujú spôsobilosť pokračovať v štúdiu zvoleného študijného programu 2. stupňa. V takomto prípade rozhoduje o prijatí prijímacia komisia na základe návrhu garanta študijného programu.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami pre LF:  lucia.melnikova@tuke.sk

Viac informácií o možnosti štúdia a o podpore pre študentov so špecifickými potrebami nájdete na  http://accesscentre.tuke.sk/

 Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    26.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    19.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621

Variabilný symbol: 55903

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2024 10:31

Upozorniť na neaktuálne údaje