Letecké a kozmické inžinierstvo

Absolvent štúdia inžinierskeho študijného programu Letecké a kozmické inžinierstvo v študijnom odbore doprava má dôkladné vedomosti o moderných technických prostriedkoch leteckého a kozmického inžinierstva, ovláda princípy ich činnosti, podmienky ich prevádzky a údržby za účelom bezpečného používania leteckeja kozmickej techniky v prevádzkovej praxi.Má vedomosti z leteckých a kozmických motorových, drakových a avionických systémov vkontexte pochopenia cieľa aplikácie lietajúcich prostriedkov. Taktiežje schopný posúdiť funkčnosť technických i počítačovo podporovaných zariadení v daných podmienkach leteckých zariadení alebo iných výrobných prevádzok,opravárenských zariadení a odborných laboratórií a súčasne je schopný kvalifikovane komunikovať s odborným letovým personálom. Je schopný sa podieľať na skúmaní príčin nehôd a katastrof a navrhovať opatrenia zabráneniu podobných nehôd.Na základe získaných vedomostí o informačných systémoch je spôsobilý ich kvalifikovane využívať na lokálnej i nadnárodnej úrovni, resp. sa podieľať na ich tvorbe pre potreby konkrétneho leteckého alebo kozmického prevádzkovateľa, výrobno-technického alebo opravárenského pracoviska.Po absolvovaní inžinierskeho štúdia absolvent disponuje aj primeranými manažérskymi schopnosťamiorientovanými na riadenie v oblasti technického zabezpečenia leteckých a kozmických služieb, výroby pomôcok a kvality využívania informačných technológií. Taktiež má schopnosť vykonávať koncepčnú a koordinačnú činnosť i v medzinárodnej odbornej konfrontácii. Absolvent tvorivo pristupuje k riešeniu problémov interdisciplinárneho charakteru na báze systémových inžinierskych postupov.Dokáže samostatne analyzovať i navrhovať teoretické i praktické postupy údržby pri aplikácii technických i počítačovo podporovaných prostriedkov pre stanovené úlohy na leteckej technike, leteckých zariadeniach, vo výrobných procesoch a v iných leteckých a kozmických zariadeniach.Na základe získaných vedomostí prierezového interdisciplinárneho charakteru môžu samostatne pracovať v oblasti vývoja a realizácie nových hardvérových i softvérových produktov preaplikácie v leteckej či kozmickej praxi, ako i pri vytváraní nových informačných systémov v tejto oblasti.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium:

-        úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia 1. stupňa v študijnom programe, ktorý je akreditovaný v tom istom študijnom odbore, v ktorom je akreditovaný študijný program 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási,

-        alebo úspešné absolvovanie iného študijného programu (alebo odboru podľa predchádzajúcich predpisov), ktorého obsah a štruktúra absolvovaných predmetov však zaručujú spôsobilosť pokračovať v štúdiu zvoleného študijného programu 2. stupňa. V takomto prípade rozhoduje o prijatí prijímacia komisia na základe návrhu garanta študijného programu.Coordinator for students with specific needs

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami pre LF:  lucia.melnikova@tuke.sk

Viac informácií o možnosti štúdia a o podpore pre študentov so špecifickými potrebami nájdete na  http://accesscentre.tuke.sk/

 Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    04.06.2021

  • Submit additional application form

    06.08.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Účet IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621

Variabilný symbol: 55903

Konštantný symbol: 0308

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Last update: 01.06.2021 11:10

Draw attention to not topical data