Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Uplatnenie absolventov

Práca na oddeleniach laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie, mikrobiológie, imunológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie, funkčnej diagnostiky ako aj v príbuzných diagnostických odboroch napr. forenzných laboratóriách a pod.) Absolventi dokážu pracovať efektívne ako členovia výskumného tímu, organizovať si vlastné vzdelávanie a udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore, ako aj uplatňovať etické princípy vo svojej praxi.

V odbore Zdravotnícke vedy v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve je možné konať doktorandské štúdium (PhD.).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na dvojročný magisterský študijný program v dennej a v externej forme štúdia (ukončený získaním titulu „Mgr“) je ukončenie I. stupňa VŠ štúdia študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Uchádzač, ktorý ukončil štúdium 1. stupňa VŠ v zahraničí musí predložiť rozhodnutie o rovnocennosti dosiahnutého vzdelania v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Ďalšou podmienkou prijatia s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi je prijímacie konanie. Uchádzač musí predložiť:
1. zdravotnú spôsobilosť na štúdium potvrdenú lekárom - tlačivá tu

2. očkovanie proti Hepatitíde „B“ potvrdená lekárom
3. výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty,
4. na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.
5. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Tí uchádzači, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka musia absolvovať v rámci prijímacieho konania aj test zo slovenského jazyka – úroveň B1, ktorý pripraví fakulta a v ktorom je potrebné dosiahnuť min. 60% úspešnosť.Doplňujúce informácie

Uchádzači, ktorí ukončili bakalárske štúdium v akademickom roku 2022/2023 a skôr, pošlú spolu s prihláškou všetky potrebné prílohy . Uchádzači, ktorí budú končiť bakalárske štúdium v akademickom roku 2023/2024 doložia všetky potrebné prílohy okrem dokladov o ukončení bakalárskeho vzdelania – diplom, vysvedčenie, dodatok k diplomu – podľa pokynov fakulty. Pozvánku na prijímacie konanie fakulta pošle uchádzačom mesiac pred vykonaním prijímacej skúšky. Uchádzač, ktorý nebude mať v deň absolvovania prijímacej skúšky vydané doklady o ukončení vysokoškolského vzdelania v príslušnom študijnom programe predloží potvrdenie o úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia v príslušnom študijnom programe.

Prílohy k prihláške
1. Životopis
2. doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie vo výške 40,-€
3. overené doklady o ukončení bakalárskeho stupňa vzdelania – diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu (týka sa uchádzačov, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2022/2023 a skôr uchádzači, ktorí budú končiť bakalárske štúdiu v akademickom roku 2023/2024 doložia potvrdenie o návšteve školy a výpis výsledkov štúdia za uzatvorené obdobie
4. potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium v zdravotníckom odbore vrátane potvrdenie o očkovaní proti Hepatitíde. - tlačivá tu
5. Doklady preukazujúce účasť na SOČ, certifikát z AJ, resp. diplomy za športovú alebo kultúrnu aktivituPodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí, sú rovnaké ako podmienky prijatia študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky.

Doklad o rovnocennosti vzdelania doloží uchádzač najneskôr v deň absolvovania prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na dvojročný magisterský študijný program v dennej a v externej forme štúdia (ukončený získaním titulu „Mgr“) je ukončenie I. stupňa VŠ štúdia študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Uchádzač, ktorý ukončil štúdium 1. stupňa VŠ v zahraničí musí predložiť rozhodnutie o rovnocennosti dosiahnutého vzdelania v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve. Ďalšou podmienkou prijatia s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi je prijímacie konanie. Uchádzač musí predložiť:
1. zdravotnú spôsobilosť na štúdium potvrdenú lekárom - tlačivá tu

2. očkovanie proti Hepatitíde „B“ potvrdená lekárom
3. výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty,
4. na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.
5. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Tí uchádzači, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka musia absolvovať v rámci prijímacieho konania aj test zo slovenského jazyka – úroveň B1, ktorý pripraví fakulta a v ktorom je potrebné dosiahnuť min. 60% úspešnosť.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie pozostáva z písomného testu z princípov laboratórnych metód v zdravotníctve a základov nosných predmetov laboratórnej medicíny (histológia, hematológia, biochémia, imunológia, mikrobiológia a genetika). Pri prijímacom konaní sa zohľadňuje aj nešpecifické hodnotenie: účasť v ŠVOČ, v projektoch, na súťažiach.
Metodika hodnotenia prijímacieho konania:
1. Absolvovanie testu s úspešnosťou 90 bodov z maximálnych 120 bodov
2. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body.
a) ŠVOČ
b) Certifikát z cudzieho jazyka
c) Iná aktivita
d) Iná aktivita • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2024 - 12.07.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.06.2024 - 21.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma)
 • dodatok k diplomu (papierová forma)
 • potvrdenia resp. diplomy k nešpecifickým hodnoteniam (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 10.05.2024 13:45

Upozorniť na neaktuálne údaje