Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Uplatnenie absolventov

Absolvent je kvalifikovaný na výkon povolania zdravotnícky laborant, ako aj na pokračovanie štúdia v II. stupni v študijnom programe LVMvZ .
Po ukončení štúdia sa môže absolvent uplatniť v:
- štátnych zdravotníckych zariadeniach (nemocnice s poliklinikou – oddelenia klinickej biochémie, klinickej mikrobiológie, klinickej genetiky, klinickej hematológie, klinickej imunológie, oddelenia patológie),
- štátnych zdravotných ústavoch (laboratórne oddelenia – mikrobiológia, hygiena, imunológia),
- výskumných ústavoch so zdravotníckym resp. biomedicínskym zameraním,
- neštátnych zdravotníckych zariadeniach (súkromné mikrobiologické, imunologické, biochemické apod. laboratóriá),
- výskumných ústavoch so zameraním na: neinfekčné hromadne sa vyskytujúce choroby, životné prostredie a zdravie, infekčné choroby, pracovné prostredie a zdravie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na študijný program  Laboratórne vyšetrovaie metódy v zdravotníctve  je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzač je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle kritérií požadovaných pre zdravotnícke odbory. https://fzsp.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/info-uchadzac/Potvrdenie-ZS-ockovanie-zdravotnicke-odbory.pdf

Podmienkou prijatia na Bc. štúdium je maturita zo slovenského jazyka.Doplňujúce informácie
 1. Uchádzači, ktorí maturovali v školskom roku 2022/2023 a skôr, pošlú spolu s prihláškou všetky potrebné prílohy.
  Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024 doložia všetky potrebné prílohy okrem vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia, ktoré doložia v termíne určenom fakultou a, ktorý bude uchádzačovi včas oznámený písomne.


Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí, sú rovnaké ako podmienky prijatia študentov, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky.

Doklad o rovnocennosti vzdelania doloží uchádzač najneskôr v deň zápisu na štúdium.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

1. Z hodnotenia dosiahnutého prospechu počas stredoškolského štúdia. Celkový priemer zo SŠ od hodnoty 3,6 do 1,0 sa lineárne vyjadruje v hodnotách: priemer 1,0.... 100 bodov až 3,6 ... 0 bodov. a) Priemer z profilujúcich predmetov (biológia, fyzika, chémia) Pre každý profilujúci predmet sa bodovo ohodnotia možné známky:1.....3 body, 2.....2 body, 3.....1 bod. (maximálny počet bodov 36) 3. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body. b) SOČ c) Certifikát z cudzieho jazyka d) Iná aktivita-športová e) Iná aktivita-kultúrna
2. Vek 18 rokov
3. zdravotná spôsobilosť potvrdená lekárom
4. očkovanie proti Hepatitíde „B“ potvrdená lekárom – tlačivo tu
5. výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty,
6. na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.
7. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Tí uchádzači, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka musia absolvovať v rámci prijímacieho konania aj test zo slovenského jazyka – úroveň B1, ktorý pripraví fakulta. Do výberového konania podľa bodu 1. môžu byť zaradení len uchádzači, ktorí dosiahnu minimálne 60% úspešnosť v teste zo slovenského jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia (bc.)v dennej forme prebieha výberovým konaním.

1. Z hodnotenia dosiahnutého prospechu počas stredoškolského štúdia. Celkový priemer zo SŠ od hodnoty 3,6 do 1,0 sa lineárne vyjadruje v hodnotách: priemer 1,0.... 100 bodov až 3,6 ... 0 bodov. a) Priemer z profilujúcich predmetov (biológia, fyzika, chémia) Pre každý profilujúci predmet sa bodovo ohodnotia možné známky:1.....3 body, 2.....2 body, 3.....1 bod. (maximálny počet bodov 36) 3. Za každú nešpecifickú aktivitu získa uchádzač 2 body. b) SOČ c) Certifikát z cudzieho jazyka d) Iná aktivita-športová e) Iná aktivita-kultúrna
2. Vek 18 rokov
3. zdravotná spôsobilosť potvrdená lekárom
4. očkovanie proti Hepatitíde „B“ potvrdená lekárom – tlačivo tu
5. výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty,
6. na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.
7. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. Tí uchádzači, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka musia absolvovať v rámci prijímacieho konania aj test zo slovenského jazyka – úroveň B1, ktorý pripraví fakulta. Do výberového konania podľa bodu 1. môžu byť zaradení len uchádzači, ktorí dosiahnu minimálne 60% úspešnosť v teste zo slovenského jazyka. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  31.05.2024 - 21.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.06.2024 - 21.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • overené vysvedčenia za 1. - 4. ročník (papierová forma)
 • SOČ (papierová forma)
 • certifikát AJ (papierová forma)
 • diplom športové alebo kultúrne úspechy (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 10.05.2024 13:45

Upozorniť na neaktuálne údaje