Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Štúdium v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve prebieha v dvoch formách – denné a externé štúdium.

Štúdium je jednoodborové. Organizačne je členené na I. stupeň VŠ štúdia Bc.   6 semestrov  denná forma a 8 semestrov externá forma – a II. stupeň VŠ štúdia Mgr.  4 semestre denná forma a 5 semestrov externá forma.

Charakteristika študijného programu:

Cieľom štúdia je príprava absolventov na riešenie najzložitejších problémov laboratórnej medicíny, čo si vyžaduje nadobudnutie ucelených vedomostí a potrebných zručností zo základných medicínskych predmetov, základov patológie a preklinických disciplín, laboratórnych vyšetrovacích metód používaných vmedicíne, základov klinických disciplín, základov aplikácie laboratórnych metód v liečebno-preventívnej činnosti, zpredmetov potrebných pre hodnotenie výsledkov získaných výstupom laboratórnych a klinických metód ako aj výpočtovej techniky.Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského štúdia disponujú teoreticko-praktickým potenciálom potrebným pre rozvoj odboru v oblasti vzdelávania, manažmentu, výskumu a klinickej praxe. Poznajú pedagogické metódy potrebné pre profesionálnu prípravu v  povolaní  zdravotnícky laborant a medicínsko-technický laborant. Ovládajú problematiku laboratórnych vyšetrovacích metód v jednotlivých odboroch medicíny na takej úrovni, že vedia na základe hlbších teoretických znalostí chápať stupňovitú diagnostiku, vetviace schémy a algoritmy, resp. vedia komunikovať s vedúcimi úsekov a prevádzok pracovísk jednotlivých disciplín SVaLZ.  Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj vo výskume a vývoji, ovládajú spôsoby získavania vedeckých a odborných vedomostí vo svojom odbore, dokážu pracovať efektívne ako členovia výskumného tímu, organizovať si vlastné vzdelávanie a udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore, ako aj uplatňovať etické princípy vosvojej praxiVždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je:

-  životopis

-  potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

- lekárske potvrdenie o spôsobilosti štúdia na vysokej škole

- pri uchádzaní sa o bakalárske študijné programy denné: overené kópie výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia

 (uchádzačom maturujúcim v školskom roku 2018/19 potvrdí výsledky za 1. – 3. ročník stredná škola, overené kópie vysvedčenia

za 4. ročník a maturitného vysvedčenia pošlú uchádzači do 10.júna 2019Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov pre I. stupeň VŠ štúdia v dennej forme prebieha výberovým konaním na základe študijných výsledkov zo strednej školy a zároveň hodnotenia výsledkov z profilových predmetov biológia, chémia a fyzika a nešpecifického hodnotenia: znalosť anglického jazyka (maturitná skúška, certifikát z AJ), účasť na SOČ.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Deň otvorených dverí

  23.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 30.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Ľubica Valčuhová – lubica.valcuhova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2018 13:36

Upozorniť na neaktuálne údaje