Laboratory Testing Methods in Health Care

Štúdium je jednoodborové. Organizačne je členené na I. stupeň VŠ štúdia Bc.   6 semestrov  denná forma – a II. stupeň VŠ štúdia Mgr.  4 semestre denná forma

Charakteristika študijného programu:

Cieľom štúdia je príprava absolventov na riešenie najzložitejších problémov laboratórnej medicíny, čo si vyžaduje nadobudnutie ucelených vedomostí a potrebných zručností zo základných medicínskych predmetov, základov patológie a preklinických disciplín, laboratórnych vyšetrovacích metód používaných v medicíne, základov klinických disciplín, základov aplikácie laboratórnych metód v liečebno-preventívnej činnosti, z predmetov potrebných pre hodnotenie výsledkov získaných výstupom laboratórnych a klinických metód ako aj výpočtovej techniky.Prospects of graduates

Prospects of graduates: Graduates shall be able to work autonomously within departments of laboratory medicine (clinical biochemistry, haematology and transfusiology, microbiology, immunology, genetics, toxicology, pathologic anatomy, clinical pharmacology, functional diagnostics and related diagnostic fields e.g. forensic laboratories etc.), to organise work in laboratories and cooperate with clinics while coping with diagnostic and therapeutic issues within therapy and prevention. Graduates are able toInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Na študijný program  Laboratórne vyšetrovaie metódy v zdravotníctve  je v zmysle § 56 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

http://fzsp.truni.sk/bakalarske-studijne-programyAdditional information

The study programme shall qualify graduates for coping with the most demanding tasks of laboratory medicine, which requires comprehensive knowledge and skills in medicinal fields, basic pathology and preclinical fields, laboratory testing methods used in medicine, basic clinical fields, fundamental knowledge of applied laboratory methods in therapy and prevention, in fields needed in assessment of laboratory and clinical and IT testing methods outcomes. Full-time study (Bc. degree): CV, payment of the fee for the admission procedure, verified copies of all secondary school reports unless secondary education to be completed in academic year 2009/10

full-time study (Mgr. degree) - CV, payment of the fee for the admission procedure, verified copies of documents proving Bachelor degree study scores

Part-time study – CV, payment of the fee for the admission procedure, document issued by the employer certifying years of professional experience, verified copy of secondary school leaving certificate, verified copies of specialisation diplomas (verified copies of Bachelor degree study scores statement for Mgr. degree applicants)Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Bachelor degree applicants shall be admitted with regard to their secondary school study scores and to their performance in entrance exam and to their scores in profile subjects: Biology, Chemistry and Physics.Coordinator for students with specific needs

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.General information on the admission exam

The study programme shall qualify graduates for coping with the most demanding tasks of laboratory medicine, which requires comprehensive knowledge and skills in medicinal fields, basic pathology and preclinical fields, laboratory testing methods used in medicine, basic clinical fields, fundamental knowledge of applied laboratory methods in therapy and prevention, in fields needed in assessment of laboratory and clinical and IT testing methods outcomes. • Apply the application for study

  31.03.2022

 • Performance of the entrance exam

  15.06.2022 - 30.06.2022

 • Send certificate to

  15.06.2022

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku (paper form)
 • CV (paper form)
 • medical certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Admission procedure fee shall be paid to the Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné nám. č.1, Trnava, Account Number: State Treasury 7000241201/8180, specific symbol: 30002, additional information: (for bank deposits): Surname and name

Always up-to-date news about university Trnava University in Trnava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Last update: 31.08.2021 09:15

Draw attention to not topical data