Krajinárstvo a krajinné plánovanie

Študijný program je orientovaný na výchovu absolventov v oblasti krajinárstva a krajinného plánovania. Podstatou programu je manažment a ochrana povodia pred škodlivými vplyvmi antropogénnej činnosti. Program obsahuje vo väčšej miere ateliérovú prácu, kde sa navrhujú biokoridory, relaxačné a rekreačné priestory a revitalizačné opatrenia v povodí. Technické riešenia využívajú široké spektrum podpory inžinierskej práce, od softvérov z oblasti hydrauliky, techniky stvárnenia projekčnej práce až po informačné systémy, vrátane geoinformačných technológií. Univerzitne koncipované štúdium využíva vo väčšej miere odborný potenciál fakulty architektúry v oblasti krajinného plánovania.

Uplatnenie absolventov
Absolvent je schopný vykonávať samostatnú riadiacu, koordinačnú, poradenskú a konzultačnú činnosť v aplikácii environmentálnych princípov v zodpovedajúcej sfére výrobných, inžinierskych, architektonických koncepčných, plánovacích a spoločenských aktivít, ako aj v oblasti hodnotenia vplyvu antropických činností z aspektu ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia, pracovať ako asistent vo vedecko-výskumnom tíme v oblasti krajinárstva a krajinnej architektúry ako aj environmentálneho inžinierstva. Pri návrhoch technických riešení bude pripravený využívať pokročilé postupy počítačovej podpory inžinierskej práce a na vysokej úrovni používať informačné systémy vrátane geoinformačných technológií.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

INFODoplňujúce informácie

INFOKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Peter KorčákĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2021 - 31.05.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.01.2021 - 10.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
12


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 02:54

Upozorniť na neaktuálne údaje