Krajinárstvo a krajinné plánovanie

Študijný program je orientovaný na výchovu absolventov v oblasti krajinárstva a krajinného plánovania. Podstatou programu je manažment a ochrana povodia pred škodlivými vplyvmi antropogénnej činnosti. Program obsahuje vo väčšej miere ateliérovú prácu, kde sa navrhujú biokoridory, relaxačné a rekreačné priestory a revitalizačné opatrenia v povodí. Technické riešenia využívajú široké spektrum podpory inžinierskej práce, od softvérov z oblasti hydrauliky, techniky stvárnenia projekčnej práce až po informačné systémy, vrátane geoinformačných technológií. Univerzitne koncipované štúdium využíva vo väčšej miere odborný potenciál fakulty architektúry v oblasti krajinného plánovania.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu je pripravený na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia predovšetkým v študijnom programe Krajinárstvo. V národnej sústave kvalifikácii študenti nájdu uplatnenie hlavne v oblasti Špecialista ochrany prírody a tvorby krajiny vo verejnej správe C2133999-01401. Absolvent študijného programu Krajinárstvo a krajinné plánovanie nájde uplatnenie ako samostatný a riadiaci pracovník na odboroch životného prostredia štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, v orgánoch ochrany krajiny a prírody, v organizáciách správy a prevádzky inžinierskych sietí, v organizáciách zneškodňovania, úpravy a recyklácie komunálnych, poľnohospodárskych a priemyselných odpadov, v environmentálnom manažmente výrobných podnikov, v organizáciách tretieho sektora s environmentálnym zameraním, ako posudzovateľ vplyvu na životné prostredie, ako člen tvorivého tímu, jeho vedúci alebo samostatný zodpovedný pracovník v projekčnej oblasti krajinného inžinierstva a krajinného plánovania, ako manažér a investor environmentálnych projektov a stavieb. Ďalší priestor v národnej sústave kvalifikácii je v oblasti zamestnaní Záhradník krajinár U6113003-00282

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

INFORMACIE

Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov
druhého stupňa štúdiaDoplňujúce informácie

INFOPodmienky pre zahraničných študentov
  • cudzí štátny príslušník, ktorý neabsolvoval bakalárske štúdium v slovenskom jazyku a má záujem študovať študijný program v slovenskom jazyku, alebo v kombinácii slovenský jazyk a anglický jazyk, musí doložiť doklad potvrdzujúci znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 do termínu 8 .5.2024 (resp. 19.8.2024 v 2. kole prijímacích skúšok). Bez tohoto dokladu nebude uchádzač prijatý na štúdium.
  • uchádzač o štúdium, študijného programu poskytovaného v anglickom jazyku, ak neabsolvoval bakalárske štúdium v anglickom jazyku, musí doložiť doklad potvrdzujúci znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1 do termínu 8.5.2024 (resp. 19.8.2024 v 2. kole prijímacích skúšok). Bez tohoto dokladu nebude uchádzač prijatý na štúdium.


Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Štefánia VáclavíkováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatia • Podanie prihlášky na štúdium

  01.11.2023 - 30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 21.02.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje