Komerčná logistika

Študijný program Komerčná logistika (KL) je garantovaný Ústavom logistiky a je určený širokému spektru poslucháčov so záujmom predovšetkým o riadenie základného logistického reťazca podniku, t.j. logistického reťazca tvoreného procesom nákupu, výroby, predaja, distribúcie, najmä so zameraním na funkcie operatívneho plánovania a rozhodovania, evidencie, kontroly kvality, zabezpečenia systému a prevádzky tohto logistického reťazca na nižších stupňoch riadenia podniku. Štúdium je orientované na výchovu samostatného odborného pracovníka v špecializovaných útvaroch podnikov, predovšetkým na pozíciách na oddelení logistiky nákupu, logistiky predaja, odbytu, distribúcie, špecialistov pre plánovanie, prognózovanie logistiku obchodu.
Požiadavky hospodárskej praxe na absolventa študijného programu Komerčná logistika sa neustále zvyšujú a preto je potrebné prispôsobiť jeho obsahovú stránku požiadavkám trhu a to predovšetkým kreovaním a implementovaním podnikateľských a logistických zručností do odborných predmetov 1. vysokoškolského štúdia a to tak, že absolvent sa potom stane pružnou pracovnou silou, schopnou prispôsobovať sa požiadavkám spoločnosti a hospodárskej praxe. 
Štruktúra predmetov študijného programu je koncipovaná tak, aby absolvent bakalárskeho študijného programu Komerčná logistika nadobudol rozsiahle vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia analyzovať, modelovať, simulovať a hodnotiť logistické procesy v podnikateľských aktivitách rôznych typov podnikov, hodnotiť a riešiť komplexné problémy logistiky obchodných systémov podniku, riadiť logistickú sieť externých zdrojov dodávateľov, subdodávateľov, odberateľov, finálnych zákazníkov, výrobných a obchodných podnikov, podnikov v oblasti dopravy, cestovného ruchu a služieb ako aj optimalizovať logistické procesy komerčnej logistiky z hľadiska prispôsobovania sa trhovému prostrediu.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu Komerčná logistika nachádza svoje uplatnenie predovšetkým pri riadení základného logistického reťazca podniku, t.j. logistického reťazca tvoreného procesom nákupu, výroby, predaja, distribúcie, najmä so zameraním na funkcie operatívneho plánovania a rozhodovania, evidencie, kontroly kvality, zabezpečenia systému a prevádzky tohto logistického reťazca na nižších stupňoch riadenia podniku.
Absolvent bakalárskeho študijného programu Komerčná logistika má možnosť sa uplatniť ako kvalifikovaný pracovník v mnohých funkčných útvaroch riadenia podnikov, resp. pracovať ako samostatný odborný pracovník v špecializovaných útvaroch podnikov, predovšetkým na pozíciách na oddelení logistiky nákupu, logistiky predaja, odbytu, distribúcie, špecialistov pre plánovanie, prognózovanie komerčnej logistiky.
Potreba absolventov v reálnej hospodárskej praxi je daná súčasným vývojom svetovej ekonomiky, vznikom veľkých korporácií, reťazcov firiem a tým aj veľkým pohybom tovarov, a to na meta (globálnej), makro (medzipodnikovej), mikro (vnútropodnikovej) úrovni. Absolventi študijného programu Komerčná logistika majú možnosť uplatnenia najmä na pracovnom trhu v SR a v rámci Európy, pretože ide o transparentný študijný program zameraný na globálnu multikriteriálnu optimalizáciu materiálových tokov s nimi súvisiacich informačných a finančných tokov na globálnom trhu v rámci dodávateľsko-odberateľských reťazcov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatiaForma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.10.2019 10:28

Upozorniť na neaktuálne údaje