Katolícka teológia

Absolvent katolíckej teológie je kompetentný pastoračne pracovať vo farnostiach alebo kresťanských centrách či inštitúciách. Absolvent katolíckej teológie, ak je zároveň vysvätený za kňaza, je kompetentný vysluhovať sviatosti, viesť posvätnú liturgiu a vykonávať inú činnosť v oblasti kazateľstva a katechézy. Vie viesť farskú dokumentáciu, poskytnúť základné pastoračné poradenstvo, poskytnúť prípravu na prijatie sviatostí a viesť náboženský život farnosti.

Študijný program nie je orientovaný na učiteľskú profesiu.Uplatnenie absolventov

Absolvent Katolíckej teológie je schopný získavať potrebné informácie z adekvátnych zdrojov a rozumieť základným teologickým disciplínam. Vie samostatne používať domácu aj cudzojazyčnú odbornú literatúru a kriticky ju hodnotiť. Absolvent katolíckej teológie je kompetentný pastoračne pracovať vo farnostiach alebo kresťanských centrách či inštitúciách. Je spôsobilý pôsobiť v sociálnej a charitatívnej oblasti, posudzovať spoločenské javy z pohľadu katolíckej sociálnej náuky a aplikovať metódy spoločenskej komunikácie a etiky aj do iných spoločenských oblastí. Absolvent získa schopnosť orientovať sa v najnovších výsledkoch vedeckého bádania spomínaných vedných odborov a vie využívať moderné technické prostriedky pre pastoračnú prax. Absolvent vie ďalej rozvíjať svoje poznatky a kriticky osvojovať nové skutočnosti s cieľom využívať ich v rámci svojej odborovej špecializácie. Skladba študovaných predmetov umožňuje absolventovi katolíckej teológie dosiahnuť úroveň podobných študijných programov realizujúcich sa inde vo svete, preto je pripravený na prácu vo svojej oblasti aj v iných krajinách. Absolvent sa môže uplatniť aj v podobných spoločenskovedných disciplínach, ktoré mu umožňujú prácu v rôznych spoločenských skupinách (drogovo závislí, rómske komunity, a pod.). Absolvent katolíckej teológie, ak je zároveň vysvätený za kňaza, je kompetentný vysluhovať sviatosti, viesť posvätnú liturgiu a vykonávať inú činnosť v oblasti kazateľstva a katechézy. Vie viesť farskú dokumentáciu, poskytnúť základné pastoračné poradenstvo, poskytnúť prípravu na prijatie sviatostí a viesť náboženský život farnosti.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,
 • záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty,
 • prihláška podaná v termíne s potrebnými prílohami,
 • úspešné vykonanie prijímacej skúšky

 

 Doplňujúce informácie

- na jednej prihláške sa možno uchádzať len na jeden študijný program,

- výsledné poradie uchádzačov sa stanoveuje podľa výsledkov prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Emil Ragan, PhD.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky pre študijný program Katolícka teológia sú písomné a ústne a absolvujú ich všetci. Požadujú sa vedomosti a zručnosti zo všeobecnovzdelávacích predmetov v rozsahu gymnaziálneho učiva.
Kritériá pre prijatie na štúdium Katolícka teológia:
- prospech na strednej škole: max. 20 bodov
- písomný test: max. 80 bodov
- písomná práca: max. 20 bodov
- ústny pohovor: max. 20 bodovTesty
 • Gymnaziálne učebnice Náuky o spoločnosti: Filozofia obidve časti
 • Sväté Písmo
 • Katechizmus Katolíckej Cirkvi (SSV 1998)
 • Ján Pavol II.: Enc.: Ecclesia de Eucharistia
 • Benedikt XVI.: Enc.: Deus Caritas est
 • Dejiny týkajúce sa Katolíckej Cirkvi v rozsahu gymnaziálnych učebníc  dejepisu.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.04.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  19.06.2023 - 19.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava, Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501 Informácia pre prijímateľa: „PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (výpis z internetbankingu) je potrebné priložiť k prihláške.
 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 16.01.2024 10:12

Upozorniť na neaktuálne údaje