Katolícka teológia

Katolícka teológia je doktorandský študijný program v odbore katolícka teológia zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti jednotlivých špecializácií katolíckej teológie. Predmetom štúdia je hlbšie prenikanie do kresťanského zjavenia a toho, čo je s ním spojené, systematické vysvetľovanie právd kresťanského zjavenia, zvažovanie nových otázok s nimi spojených a ich predkladanie ľuďom žijúcim v rôznych kultúrach. Cieľom štúdia je príprava študentov na samostatné vedecké bádanie v špecializáciách spirituálna teológia, systematická teológia, dogmatická teológia, kánonické právo, pastorálna teológia, morálna teológia, porovnávacia teológia, ekumenická teológia, fundamentálna teológia, biblická teológia, svetové a slovenské cirkevné dejiny, liturgika, katechetika a kresťanská pedagogika, kresťanská filozofia pre pestovanie a rozvíjanie vlastných teologických disciplín a príprava na plnenie vysoko špecializovaných služieb v cirkevnom spoločenstve a v občianskej spoločnosti (pastoračné centrá, charitatívne a vzdelávacie inštitúcie, učitelia náboženskej výchovy na základných a stredných školách, riadiaci pracovníci, súdy, členovia farských rád, duchovné redakcie v masmédiách, možnosť pracovať vo výskume a pôsobiť ako vysokoškolskí učitelia v príslušnej špecializácii). Absolventi získavajú odbornú pedagogickú spôsobilosť podľa zákonov Slovenskej republiky a kánonického práva Katolíckej cirkvi.

Štúdium prebieha v dvoch cykloch (stupňoch): licenciát (ThLic.) a doktorát (PhD.).

Prvý stupeň sa nazýva „špecializácia” (cyclus specialisationis) a uzatvára sa akademickým titulom „licenciát teológie” (licentiatus sacrae theologiae, v skratke „ThLic.”). Dennou formou trvá zvyčajne dva roky (štyri semestre) a externou formou tri roky. V tomto stupni sa preberajú špeciálne disciplíny podľa povahy vlastnej špecializácie a zároveň sa konajú semináre a cvičenia na získanie spôsobilosti v teologicko-vedeckom bádaní (porov. čl. 40b a čl. 72b Sap. Chr.). Počas štúdia doktorand absolvuje študijný program, ktorý zahŕňa semináre a skúšky z povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a výberových (voliteľných) predmetov.

Po absolvovaní predpísaných seminárov a skúšok doktorand predloží licenciátsku prácu (rozsah 100 strán) ako dôkaz svojej spôsobilosti vo vedeckej práci. Na záver štúdia doktorand vykoná štátnu skúšku z oblasti katolíckej teológie podľa povahy vlastnej špecializácie a obhajobu licenciátnej práce, ktorými má preukázať svoju spôsobilosť vo vedeckom bádaní. Po úspešne vykonanej štátnej skúške a obhajobe práce sa doktorandovi udelí akademický titul „licenciát teológie” („ThLic.”). Po dosiahnutí licenciátu doktorand môže pokračovať v doktorandskom štúdiu druhým stupňom.

Druhý stupeň doktorandského štúdia trvá dennou formou zvyčajne jeden rok a externou formou dva roky. V tomto čase sa doktorand venuje najmä písaniu dizertačnej práce. Túto dizertačnú prácu s rozsahom 200 strán, vypracovanú pod vedením školiteľa, musí doktorand obhájiť na verejnej rozprave. Odporúča sa, aby doktorand pokračoval v rozvíjaní tej špecializácie, ktorej sa venoval počas licenciátu. Po úspešnej obhajobe musí byť aspoň časť práce publikovaná a v stanovenom počte exemplárov odovzdaná na študijnom oddelení TF. Exemplár každej uverejnenej vedeckej práce (dizertácie) sa zasiela Kongregácii pre katolícku výchovu.

Na pripustenie k obhajobe dizertačnej práce sa vyžaduje vykonanie dizertačnej skúšky, ktorou doktorand musí preukázať osobitnú odbornosť v disciplíne, ktorá je predmetom jeho dizertačnej práce. Obhajobou dizertačnej práce doktorand preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti katolíckej teológie. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul doktor („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.”).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Poštou, príp. osobne doručená prihláška so všetkými potrebnými prílohami na adresu študijného oddelenia TF pre doktorandské štúdium
 • Ukončené štúdium magisterského stupňa v danom odbore alebo v príbuznom odbore
 • Úspešné absolvovanie prijímacieho konania


Doplňujúce informácie

Do prihlášky je nutné uviesť aj tému dizertačnej práceškoliteľa.

K prihláške priložte projekt dizertačnej práce v rozsahu 3-4 strán (zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, predpokladané výstupy, literatúru a približnú schému práce)

K prihláške uveďte z ktorých dvoch ponúkaných cudzích jazykov chcete robiť prijímaciu skúšku.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Emil Ragan, PhD.Forma prijímacej skúšky

Obsahom písomnej prijímacej skúšky je preverenie základných vedomostí magisterského štúdia v danom odbore vo forme testu a skúška z dvoch svetových jazykov. Skúška z jazykov bude pozostávať z napísania stručného zdôvodnenia rozhodnutia pre doktorandské štúdium v prvom zvolenom cudzom jazyku a opisného prekladu predloženého článku z druhého zvoleného jazyka do slovenčiny.

Možnosť výberu z týchto cudzích jazykov:

 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • francúzsky jazyk
 • španielsky jazyk
 • taliansky jazyk
 • ruský jazyk

Obsahom ústnej prijímacej skúšky je predstavenie rámcového projektu dizertačnej práce, ktorú si uchádzač zvolil. Uchádzač predkladá písomný návrh na rozpracovanie vybratej témy dizertačnej práce, ktorý obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, predpokladané výstupy, literatúru a približnú schému práce • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 31.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2022 - 17.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • overená kópia rodného listu (elektronická forma)
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Posledná aktualizácia: 17.12.2021 14:21

Upozorniť na neaktuálne údaje