Catholic theology

Katolícka teológia je doktorandský študijný program v odbore katolícka teológia zameraný na vedecké bádanie a samostatnú tvorivú činnosť v oblasti jednotlivých špecializácií katolíckej teológie. Predmetom štúdia je hlbšie prenikanie do kresťanského zjavenia a toho, čo je s ním spojené, systematické vysvetľovanie právd kresťanského zjavenia, zvažovanie nových otázok s nimi spojených a ich predkladanie ľuďom žijúcim v rôznych kultúrach. Cieľom štúdia je príprava študentov na samostatné vedecké bádanie v špecializáciách spirituálna teológia, systematická teológia, dogmatická teológia, kánonické právo, pastorálna teológia, morálna teológia, porovnávacia teológia, ekumenická teológia, fundamentálna teológia, biblická teológia, svetové a slovenské cirkevné dejiny, liturgika, katechetika a kresťanská pedagogika, kresťanská filozofia pre pestovanie a rozvíjanie vlastných teologických disciplín a príprava na plnenie vysoko špecializovaných služieb v cirkevnom spoločenstve a v občianskej spoločnosti (pastoračné centrá, charitatívne a vzdelávacie inštitúcie, učitelia náboženskej výchovy na základných a stredných školách, riadiaci pracovníci, súdy, členovia farských rád, duchovné redakcie v masmédiách, možnosť pracovať vo výskume a pôsobiť ako vysokoškolskí učitelia v príslušnej špecializácii). Absolventi získavajú odbornú pedagogickú spôsobilosť podľa zákonov Slovenskej republiky a kánonického práva Katolíckej cirkvi.

Štúdium prebieha v dvoch cykloch (stupňoch): licenciát (ThLic.) a doktorát (PhD.).

Prvý stupeň sa nazýva „špecializácia” (cyclus specialisationis) a uzatvára sa akademickým titulom „licenciát teológie” (licentiatus sacrae theologiae, v skratke „ThLic.”). Dennou formou trvá zvyčajne dva roky (štyri semestre) a externou formou tri roky. V tomto stupni sa preberajú špeciálne disciplíny podľa povahy vlastnej špecializácie a zároveň sa konajú semináre a cvičenia na získanie spôsobilosti v teologicko-vedeckom bádaní (porov. čl. 40b a čl. 72b Sap. Chr.). Počas štúdia doktorand absolvuje študijný program, ktorý zahŕňa semináre a skúšky z povinných predmetov, povinne voliteľných predmetov a výberových (voliteľných) predmetov.

Po absolvovaní predpísaných seminárov a skúšok doktorand predloží licenciátsku prácu (rozsah 100 strán) ako dôkaz svojej spôsobilosti vo vedeckej práci. Na záver štúdia doktorand vykoná štátnu skúšku z oblasti katolíckej teológie podľa povahy vlastnej špecializácie a obhajobu licenciátnej práce, ktorými má preukázať svoju spôsobilosť vo vedeckom bádaní. Po úspešne vykonanej štátnej skúške a obhajobe práce sa doktorandovi udelí akademický titul „licenciát teológie” („ThLic.”). Po dosiahnutí licenciátu doktorand môže pokračovať v doktorandskom štúdiu druhým stupňom.

Druhý stupeň doktorandského štúdia trvá dennou formou zvyčajne jeden rok a externou formou dva roky. V tomto čase sa doktorand venuje najmä písaniu dizertačnej práce. Túto dizertačnú prácu s rozsahom 200 strán, vypracovanú pod vedením školiteľa, musí doktorand obhájiť na verejnej rozprave. Odporúča sa, aby doktorand pokračoval v rozvíjaní tej špecializácie, ktorej sa venoval počas licenciátu. Po úspešnej obhajobe musí byť aspoň časť práce publikovaná a v stanovenom počte exemplárov odovzdaná na študijnom oddelení TF. Exemplár každej uverejnenej vedeckej práce (dizertácie) sa zasiela Kongregácii pre katolícku výchovu.

Na pripustenie k obhajobe dizertačnej práce sa vyžaduje vykonanie dizertačnej skúšky, ktorou doktorand musí preukázať osobitnú odbornosť v disciplíne, ktorá je predmetom jeho dizertačnej práce. Obhajobou dizertačnej práce doktorand preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti katolíckej teológie. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul doktor („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.”).Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • Poštou, príp. osobne doručená prihláška so všetkými potrebnými prílohami na adresu študijného oddelenia TF pre doktorandské štúdium
 • Ukončené štúdium magisterského stupňa v danom odbore alebo v príbuznom odbore
 • Úspešné absolvovanie prijímacieho konania


Additional information

Do prihlášky je nutné uviesť aj tému dizertačnej práceškoliteľa.

K prihláške priložte projekt dizertačnej práce v rozsahu 3-4 strán (zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, predpokladané výstupy, literatúru a približnú schému práce)

K prihláške uveďte z ktorých dvoch ponúkaných cudzích jazykov chcete robiť prijímaciu skúšku.Coordinator for students with specific needs

PhDr. Emil Ragan, PhD.Form of entrance exam

Obsahom písomnej prijímacej skúšky je preverenie základných vedomostí magisterského štúdia v danom odbore vo forme testu a skúška z dvoch svetových jazykov. Skúška z jazykov bude pozostávať z napísania stručného zdôvodnenia rozhodnutia pre doktorandské štúdium v prvom zvolenom cudzom jazyku a opisného prekladu predloženého článku z druhého zvoleného jazyka do slovenčiny.

Možnosť výberu z týchto cudzích jazykov:

 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • francúzsky jazyk
 • španielsky jazyk
 • taliansky jazyk
 • ruský jazyk

Obsahom ústnej prijímacej skúšky je predstavenie rámcového projektu dizertačnej práce, ktorú si uchádzač zvolil. Uchádzač predkladá písomný návrh na rozpracovanie vybratej témy dizertačnej práce, ktorý obsahuje: zdôvodnenie výberu témy, cieľ, metódy, predpokladané výstupy, literatúru a približnú schému práce • Apply the application for study

  01.03.2021 - 31.05.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • attested copy of birth certificate (electronic form)
 • čestné prehlásenie o rešpektovaní ducha Katolíckej univerzity (electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 35 €
E-application form: 35 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Hlavná 89, 041 21 Košice
Účet: SK34 8180 0000 0070 0008 5755
Variabilný symbol: 1510501
Informácia pre prijímateľa: "PP"
Konštantný symbol: 0308
Doklad o zaplatení (potvrdenie o prevode) je potrebné priložiť k prihláške.

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. – gabriel.ragan@ku.sk
Last update: 02.02.2021 15:19

Draw attention to not topical data