Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Absolventi študijného programu Jadrové a fyzikálne inžinierstvo budú oboznámení s fyzikálnymi procesmi a metódami používanými v analýzach a modifikáciách materiálov, ktoré analyzujú mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, či optické vlastnosti materiálov. Absolventi získajú hlboké znalosti o fyzikálnych procesoch v rôznorodých materiáloch vrátane diagnostických metód a ich aplikácií v praktickom živote. Druhá vetva tohto študijného programu je zameraná na jadrovú energetiku. Bezpečná konštrukcia, prevádzka i vyraďovanie jadrových elektrární je možné študovať až do hlbokých detailov. Moderné informačno-komunikačné metódy a prístupy sú integrované do štúdia. Znalosti sú zasadené do súčasného ekonomického, legislatívneho, sociálneho a etického prostredia.

Uplatnenie absolventov
Absolventi sú vhodní na pozície vývojových pracovníkov a technológov so zameraním na progresívne materiály v elektrotechnike, elektronike a elektrotechnológiách. Špičkovo pripravení sú najmä na pozície v medicínskych zariadeniach využívajúcich jadrové metódy a technológie, v životnom prostredí a v jadrovej energetike ako operátori reaktorov alebo špecialisti pre konštrukciu, či vyraďovanie jadrových elektrární.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia tie isté podmienky ako pre študentov zo Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe v prípade, ak nemožno odbornú spôsobilosť posúdiť z predložených dokladov o doterajšom štúdiu.

Prijímaciu skúšku možno odpustiť, ak doklady o doterajšom štúdiu predložené uchádzačom postačujú na posúdenie jeho odbornej spôsobilosti aj bez konania prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Upozornenie:

Na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU alebo tlačivo MŠVVaŠ SR. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.02.2019 - 31.05.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
6


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
  • životopis


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 5500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 5500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady:               bankovým prevodom

Banka príjemcu:             Štátna pokladnica, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava

IBAN kód:                        SK06 8180 0000 0070 0008 4998

BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA

Variabilný symbol:                  - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky

Adresa príjemcu:         Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 06.09.2019 03:01

Upozorniť na neaktuálne údaje