Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností

Absolvent štúdia na druhom stupni vysokoškolského štúdia v študijnom programe Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností nachádza uplatnenie ako: autorizovaný geodet a kartograf, inžinier geodet a kartograf, Banský merač či Špecialista GIS vo všetkých oblastiach rezortu geodézie, kartografie a katastra, najmä pri budovaní geodetických sietí, pri projektovaní a realizácii stavieb, tvorbe informačných systémov o území a katastri, v inžinierskych činnostiach pozemkových úprav, tvorbe máp a mapových diel. absolvent môže pracovať v orgánoch štátnej správy na centrálnej, územnej a miestnej úrovni, ako aj v podnikateľskom sektore. Podľa súčasnej legislatívy (na základe Živnostenského zákona) sa môže stať bezodkladne po absolvovaní štúdia aktívnym účastníkom podnikateľskej sféry SR. Na základe zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii môže ako jediný získať oprávnenie autorizačne overovať výsledky vybraných činností v oblasti geodézie a kartografie a členstvo v Komore geodetov a kartografov.Uplatnenie absolventov

Študijný odbor Geodézia a kartografia poskytuje záujemcom vysokoškolského štúdia programy v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. V prvom (Bc.) stupni vzdelávania v študijnom programe Geodézia a kataster nehnuteľností a v druhom (Ing.) stupni vzdelávania v študijnom programe Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností, absolventi získavajú podľa §5 zákona NR SR č.215/1996 Z.z. (Zákon o geodézii a kartografii) spôsobilosťvykonávať geodetické a kartografické činnosti. So svojim odborným profilom nájdu možnosti mnohostranného uplatnenia v štátnej i súkromnej geodetickej, katastrálnej a kartografickej sfére. Po ukončení vysokoškolského štúdia majú absolventi možnosť získať odbornú spôsobilosť na autorizačné a úradné overovanie výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na inžinierske štúdium v akademickom roku 2019/2020Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.10.2019 09:36

Upozorniť na neaktuálne údaje