Integrovaný rozvoj vidieka

Vidiek je empirická kategória kde všeobecné sociálne, ekonomické a ekologické procesy majú svoje špecifické prejavy. Výskum v oblasti rozvoja vidieka musí byť schopný spájať blahobyt a diverzitu, ekonomické, sociálne, environmentálne a inštitucionálne aspekty tohto priestoru. Skúmanie vidieka si vyžaduje komplexný holistický a systémový prístup a kooperáciu odborníkov, pričom musí rešpektovať základné princípy udržateľného rozvoja, a to popri environmentálnych najmä sociálne a ekonomické. Tieto piliere spolu s edukačnými nástrojmi sa aplikujú v rámci študijného programu „Integrovaný rozvoj vidieka“ v rámci študijného odboru 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj.

Uplatnenie absolventov
Absolvent sa uplatí vo vedeckých a výskumných pracoviskách a ako výskumný pracovník a/alebo vedúci intedisciplinárnych výskumných tímov a projektov na vysokých školách schopný integrovaného prístupu k riešeniu problematiky udržateľného rozvoja vidieka. Absolvent študijného odboru môže pôsobiť vo vedúcej pozícii ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcií verejnej správy všeobecnej a špecializovanej a neziskového sektora, ako aj súkromného sektora zameraného na rozvoj vidieka. Je pripravený aktivizovať a viesť interdisciplinárne tímy v neziskovom sektore a v regionálnych rozvojových agentúrach. Absolvent sa uplatní ako vedúci manažér, projektant, poradca a konzultant v štátnej správe a samospráve na národnej a regionálnej úrovni, v súkromných firmách, v projektových organizáciách, výskumných a vývojových pracoviskách, agentúrach rozvoja vidieka a životného prostredia. Svoje odborné

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 1. Absolvovanie študijného programu druhého stupňa.
 2. Úplnosť prihlášky spolu s prílohami na doktorandské štúdium.
 3. Osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške v danom termíne.
 4. Vykonanie prijímacej skúšky v zmysle nižšie uvedených podmienok.


Podmienky pre zahraničných študentov
 1. Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.

 

 1. Školné a poplatky spojené so štúdiom  u študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv,  sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv.

 

 1. Študent, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, sa na účely školného považuje za občana Slovenskej republiky.
 2. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť „Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelanínajneskôr v deň termínu na podávanie prihlášky.

 

5. O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje:

 • vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní; ak sa obsah absolvovaného štúdia zhoduje iba čiastočne, môže vysoká škola žiadateľovi o uznanie predpísať vykonanie doplňujúcich skúšok, prípadne aj dopracovanie a obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce; vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní podľa odseku 1 automaticky, ak je medzi príslušným štátom a Slovenskou republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní a doklady podľa odseku 1 sú jej súčasťou,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Študenti so zdravotným postihnutím  sa môžu obrátiť na koordinátora, ktorý  napomáha pri kontakte so študijným oddelením fakulty.

Ing. Martin Prčík, PhD., Katedra udržateľného rozvoja, Mariánska 10, 949 01 Nitra,

e-mail: martin.prcik@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Forma prijímacej skúšky: ústny pohovor – z prezentácie projektu k vybranej téme dizertačnej práce v anglickom jazyku a z písomného testu z predmetu Anglický jazyk.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie skúšky

 1. Uskutočnia sa pred prijímacou komisiou. Komisia bude zložená z minimálne 3 členov, pričom jedným z členov komisie je potenciálny  školiteľ vypísanej témy dizertačnej práce. Komisiu na návrh odborovej komisie vymenúva a odvoláva dekan fakulty.
 2. Prijímacie skúšky sa budú konať  z prezentácie projektu k vybranej téme dizertačnej  práce v anglickom jazyku a  z predmetu Anglický jazyk.
 3. Uchádzačom o doktorandské štúdium, ktorí absolvovali odbornú štátnu jazykovú skúšku, resp. sú držiteľmi certifikátu Unicert na úrovni C1 bude uznaný písomný test a ohodnotený maximálnym počtom bodov.
  1. Prijímacia komisia pri hodnotení uchádzača zohľadňuje:

a)      odborné vedomosti uchádzača z predmetov tvoriacich teoretický základ zvoleného študijného programu,

b)     predpoklady pre samostatnú vedeckú prácu a schopnosti prispievať k rozvoju zvoleného študijného odboru,

c)      aktivity vo vedeckej činnosti počas jeho štúdia v predchádzajúcich stupňoch štúdia,

d)     aktívnu účasť a umiestnenie na prvých troch miestach na študentskej vedeckej konferencii,

e)      jazykové znalosti,

f)       prednostne budú vyberaní tí z uchádzačov o externé štúdium, ktorí budú mať skúsenosti vo vedeckej činnosti.

 1. Forma prijímacej skúšky: ústny pohovor – z prezentácie projektu k vybranej téme dizertačnej práce v anglickom jazyku a z písomného testu z predmetu Anglický jazyk.

Kritériá hodnotenia prijímacích skúšok

 

 1. Uchádzači budú na prijímacom konaní hodnotení nasledovným bodovým systémom:

 

 

Počet pridelených bodov

Interné štúdium
min. – max.

Externé štúdium
min. – max.

Prezentácia projektu k téme dizertačnej práce v AJ

0 – 60 b

0 – 60 b

Anglický jazyk

0 – 20 b

0 – 20 b

Aktívna účasť  a umiestnenie na prvých troch miestach na  študentskej vedeckej konferencii

1.miesto 10 b

2.miesto 8 b

3.miesto 6 b
účasť 4 b

1. miesto 10 b

2. miesto 8 b
3.miesto 6 b 
účasť 4 b

Aktívne pôsobenie vo vedecko-výskumnej oblasti (autor, resp. spoluautor vedeckej publikácie, ktorá je doložená jej fotokópiou) a iné zreteľa hodné skutočnosti

10 b

10 b

Maximálny počet bodov

100 bodov

100 bodov • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2021 - 09.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Aktuálny počet podaných prihlášok:
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o úhrade (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1100 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Na zrealizovanie platby poplatku za prijímacie konanie cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

 • číslo bankového účtu: 7000066247/8180
 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • konštantný symbol (KS): 0558
 • variabilný symbol (VS):  106900
 • špecifický symbol (ŠS): 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 Na zrealizovanie platby z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

 • Názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre,                    Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
 • Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • číslo bankového účtu: 7000066247/8180
 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 • variabilný symbol (VS): 106900
 • špecifický symbol (ŠS):  106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Veronika Dalkovičová – veronika.dalkovicova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2021 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje