Integrated Rural Development

Vidiek je empirická kategória kde všeobecné sociálne, ekonomické a ekologické procesy majú svoje špecifické prejavy. Výskum v oblasti rozvoja vidieka musí byť schopný spájať blahobyt a diverzitu, ekonomické, sociálne, environmentálne a inštitucionálne aspekty tohto priestoru. Skúmanie vidieka si vyžaduje komplexný holistický a systémový prístup a kooperáciu odborníkov, pričom musí rešpektovať základné princípy udržateľného rozvoja, a to popri environmentálnych najmä sociálne a ekonomické. Tieto piliere spolu s edukačnými nástrojmi sa aplikujú v rámci študijného programu „Integrovaný rozvoj vidieka“ v rámci študijného odboru 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj.

Prospects of graduates
Absolvent sa uplatí vo vedeckých a výskumných pracoviskách a ako výskumný pracovník a/alebo vedúci intedisciplinárnych výskumných tímov a projektov na vysokých školách schopný integrovaného prístupu k riešeniu problematiky udržateľného rozvoja vidieka. Absolvent študijného odboru môže pôsobiť vo vedúcej pozícii ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcií verejnej správy všeobecnej a špecializovanej a neziskového sektora, ako aj súkromného sektora zameraného na rozvoj vidieka. Je pripravený aktivizovať a viesť interdisciplinárne tímy v neziskovom sektore a v regionálnych rozvojových agentúrach. Absolvent sa uplatní ako vedúci manažér, projektant, poradca a konzultant v štátnej správe a samospráve na národnej a regionálnej úrovni, v súkromných firmách, v projektových organizáciách, výskumných a vývojových pracoviskách, agentúrach rozvoja vidieka a životného prostredia. Svoje odborné

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1. Completing the study program of the 2nd degree in the same or related field of study.

2. Completeness of the application along with attachments for PhD. studies.

3. Personal involvement of the candidate on the entrance examination.

4. An entrance exams.Conditions for international students
 1. Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.

 

 1. Školné a poplatky spojené so štúdiom  u študentov študujúcich v rámci medzištátnych zmlúv,  sa riadia ustanoveniami týchto zmlúv.

 

 1. Študent, ktorému bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, sa na účely školného považuje za občana Slovenskej republiky.
 2. Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce vysokoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť „Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelanínajneskôr v deň termínu na podávanie prihlášky.

 

5. O uznaní dokladov o vzdelaní rozhoduje:

 • vysoká škola v Slovenskej republike uskutočňujúca študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predloženom doklade o vzdelaní; ak sa obsah absolvovaného štúdia zhoduje iba čiastočne, môže vysoká škola žiadateľovi o uznanie predpísať vykonanie doplňujúcich skúšok, prípadne aj dopracovanie a obhajobu bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce; vysoká škola rozhodne o uznaní dokladu o vzdelaní podľa odseku 1 automaticky, ak je medzi príslušným štátom a Slovenskou republikou uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní a rovnocennosti dokladov o vzdelaní a doklady podľa odseku 1 sú jej súčasťou,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak v Slovenskej republike nie je vysoká škola, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené v predloženom doklade.


Coordinator for students with specific needs

Applicants for study with special needs can contact coordinator, who helps facilitate communication with Study Department.

Ing. Martin Prčík, PhD., Department of Sustainable Development, Mariánska 10, 949 01 Nitra, e-mail: martin.prcik@uniag.skGeneral information on the admission exam

Entrance Exams

 • Entrance exams will be performed in the presence of Admission Committee. The Admission Committee consists of at least three members. One of the committee members is a potential supervisor of a written dissertation topic. Committee on a proposal of the Study Board can be appointed and dismissed by the Dean.
 • For doctoral candidates who have completed specialized state language exam resp. are holders of Unicert on C1 level, written test will be recognized and valued by maximum number of points.
 • The Admission Committee will evaluate following aspects:
 • Form of entrance examination:
 • Entrance  exam  will  be  held  from  the  presentation  of  the  project  to  the  chosen dissertation topic, interview on the proposed project and theoretical basis of the chosen study program and English language
 • scientific knowledge of the candidate from the theoretical basis of the chosen study programme,
 • assumption for independent scientific work and the ability to contribute to the development of chosen field of study,
 • activities in the scientific area during studies at earlier stages of the study,
 • language skills,
 • for part-time study will be preferably chosen applicants, who have experience in scientific activities.
 • presentation of the project to the selected dissertation topic,
 • interview on the proposed project and the theoretical basis of the selected study programme,
 • written English test .


Form of entrance exam

1. Entrance exams will be performed in the presence of Admission Committee. The

Admission Committee consists of at least three members. One of the committee members is a

potential supervisor of a written dissertation topic. Committee on a proposal of the Study

Board can be appointed and dismissed by the Dean.

2. Entrance exam will be held from the presentation of the project to the chosen

dissertation topic, interview on the proposed project and theoretical basis of the chosen

study program and English language.

3. For doctoral candidates who have completed specialized state language exam resp. are

holders of Unicert on C1 level, written test will be recognized and valued by maximum

number of points.

4. The Admission Committee will evaluate following aspects:

a) scientific knowledge of the candidate from the theoretical basis of the chosen study

programme,

b) assumption for independent scientific work and the ability to contribute to the

development of chosen field of study,

c) activities in the scientific area during studies at earlier stages of the study,

d) language skills ,

e) for part-time study will be preferably chosen applicants, who have experience in

scientific activities.

5. Form of entrance examination:

a) presentation of the project to the selected dissertation topic,

b) interview on the proposed project,

c) written English test . • Apply the application for study

  01.01.2021 - 09.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Current number of filed applications:
1


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • doklad o úhrade (paper form)
 • leaving certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1100 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1100 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Way to pay an application fee depends on what kind of application, you should choose, and either:

 • in the electronic application - non-cash fee shall pay the instructions on an electronic application,
 • a classic application (paper form ŠEVT)- we recommend the most appropriate method of fee payment through internet banking, if necessary. bank transfer
 • postal order is certainly not, and even the type of U.

For realization of payments through internet banking, if necessary. bank transfer, you need the following information:

o Bank account number: 7000066247/8180

o IBAN: SK 408180000000 7000066247

o Constant symbol (KS) 0558

o Variable symbol (VS) 106900

o Specific symbol (ŠS) 106900721

o Message to the recipient - name and surname study applicant (without diacritics).

For realization of payment for a fee from abroad are required the following data:

o Bank account number: 7000066247/8180

o IBAN: SK 408180000000 7000066247

o BIC/SWIFT code:  SPSRSKBA

o Name of Bank Address:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

o Constant symbol (KS) 0558

o Variable symbol (VS) 106900

o Specific symbol (SS) 106900721

o Message to the recipient - name and surname study applicant (without diacritics).

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Veronika Dalkovičová – veronika.dalkovicova@uniag.sk
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data