Hutníctvo

Predmetom štúdia odboru je osvojenie si znalostí z teórie hutníckych procesov, materiálových vied, spracovania a odlievania ocele a ferozliatin, výroby neželezných kovov z rúd, koncentrátov a odpadov, výroby ušľachtilých kovov.Uplatnenie absolventov

Študijný program pripravuje študentov na prácu technológov, manažmentu a vedeckých pracovníkov pre oblasť: metalurgie (železa, ocele, neželezných a ušľachtilých kovov a ich zliatin, povrchových úprav, tvarovania kovových a nekovových materiálov), strojárenstva. Špecializujú sa na výrobu a odlievanie liatiny, ocele a neželezných kovov v zlievarňach, vrátane moderných metód presného liatia, a na prípravu a výrobu zlievarenských foriem.

Absolventi sa uplatnia ako výkonní aj riadiaci pracovníci v inštitúciách hodnotiacich stav technológií, kvalitu výrobkov a monitorujúcich životné prostredie, v projekčných alebo výskumných a vývojových oddeleniach aj v strojárenských firmách, automobilkách.

V súčasnosti je po absolventoch Hutníckej fakulty veľký dopyt na trhu práce, nielen doma, ale aj v zahraničí.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 

 Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosť

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 30.06.2020 10:20

Upozorniť na neaktuálne údaje