Hutníctvo

Predmetom štúdia programu je osvojenie si znalostí z teórie hutníckych procesov, materiálových vied, spracovania a odlievania ocele a ferozliatin, výroby neželezných kovov z rúd, koncentrátov a odpadov, výroby ušľachtilých kovov. 

Absolvent má základné vedomosti z prírodovednej oblasti matematiky, chémie, fyziky, výroby kovov, ich odlievania, zlievarenstva, výroby a aplikácie nekovových materiálov, vysokoteplotných procesov, tepelnej techniky a hutníckej energetiky; ovláda základné metódy a prostriedky organizovania, riadenia a simulácie procesov. Má prehľad z oblasti numerických a fyzikálnych simulácií metalurgických procesov. Rozumie zákonom zachovania hmoty a energie. Pozná zdroje energie a technológie spaľovania palív.Uplatnenie absolventov

Absolvent rozumie technickým, ekonomickým, manažérskym a právnym disciplínam v rozsahu potrieb odboru; chápe vzájomné súvislosti, pozná potrebné teórie, koncepty a metódy odboru umožňujúce zhromaždiť údaje a vykonať analýzu problému pre výkon nižších technických alebo riadiacich funkcií; rozumie možnostiam, podmienkam a obmedzeniam využitia teórií, konceptov a metód v technickej praxi; vie samostatne realizovať menej náročný výskumný projekt, vyhľadať, utriediť a prezentovať informácie relevantné pre riešenie zverenej úlohy, prípadne aj navrhovať jednoduché inovatívne postupy. Aplikuje poznatky z oblasti spaľovacích procesov a výmeny tepla v teplotechnických procesoch. Orientuje sa na dekarbonizáciu priemyslu a rieši zámennosť zdrojov energií. Absolvent je schopný komunikovať s technikmi a inžiniermi pri prevádzkovaní výroby; je schopný plánovať výrobu a prevádzkovať jednotlivé zariadenia a menšie technologické celky, vrátane environmentálnych; má základnú orientáciu v metodike experimentu a práci v laboratóriu, v presnosti a spracovaní výsledkov laboratórnych meraní a prevádzkových údajov, ako aj v oblasti systémov riadenia; je pripravený zastávať nižšiu riadiacu funkciu technológa, pracovať v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Dokáže komunikovať s technológom. Orientuje sa na cieľ riešenia. Dokáže obhájiť postoj k riešenej problematikeVždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 

 Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosť

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 01.07.2022 12:04

Upozorniť na neaktuálne údaje