Hutníctvo

Študijný program poskytuje širšie vzdelanie v oblasti hutníctva železa a ocele, v oblasti hutníctva neželezných kovov, v oblasti zlievarenstva.Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského štúdia pracujú vo vedeckých a vedecko-výskumných pracovných pozíciách vo výskumných a vývojových oddeleniach priemyselných podnikov v oblasti hutníctva železa a ocele, v oblasti hutníctva neželezných kovov, v oblasti zlievarenstva, ako vedúci pracovníci vo vedeckých a výskumných ústavoch, ako vedecko-pedagogickí pracovníci na vysokých školách.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Umiestnenie v poradovníku uchádzačov podľa výsledkov výberového konania v rámci plánovaného počtu prijatých uchádzačov.

 Podmienky pre zahraničných študentov

- zvolený študijný program má akreditáciu štúdia v slovenskom jazyku.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium študijného programu Hutníctvo (III. stupeň) podľa § 56, ods. 2 Zákona č. 131/2002 Z.z o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je absolvovanie inžinierskeho študijného programu (II. stupeň vysokoškolského vzdelávania). Ďalšími podmienkami pre prijatie na štúdium sú:

-          umiestnenie v poradovníku uchádzačov podľa výsledkov výberového konania v rámci plánovaného počtu prijatých uchádzačov,

             Hutnícka fakulta si vyhradzuje právo upraviť počty uchádzačov, ktoré plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu v závislosti od aktuálneho počtu uchádzačov, spoločenského dopytu a kapacitných možností.

             Zdravotné obmedzenia: -          chronické a alergické ochorenia kože, záchvatové stavy, nervové choroby a psychické poruchy,  vážne chyby zraku a sluchu.Forma prijímacej skúšky

- test z cudzieho jazyka,

- pohovor s odborovou komisiou.Testy

- z cudzieho jazyka.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2020 - 15.06.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
6


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 30.03.2020 10:12

Upozorniť na neaktuálne údaje