Hutníctvo

Predmetom štúdia v programe sú znalosti z teórie hutníckych procesov, materiálových vied, tepelnej techniky, teórie manažmentu a systémov riadenia technologických procesov. Absolvent má prehĺbené technické vedomosti z oblasti výroby kovov, ich odlievania, zlievarenstva, výroby a aplikácie nekovových materiálov, chémie, vysokoteplotných procesov, tepelnej techniky a hutníckej energetiky; ovláda metódy a prostriedky organizovania, riadenia a simulácie procesov; ovláda stacionárne a dynamické analýzy študovaných procesov, posudzovania tepelného namáhania, prúdenia, dynamiky hydromechanických a termodynamických sústav, prenosu tepla a hmoty, ako aj interakcií prenosových javov s chemickými reakciami. Ovláda matematický aparát a princípy potrebné pre návrh a vykonávanie numerických a fyzikálnych simulácií metalurgických procesov. Ovláda technológie spaľovania palív a premeny energie. Ovláda technológie na tepelné spracovanie materiálov. Ovláda matematické postupy riešenia.Uplatnenie absolventov

Absolvent je schopný navrhnúť, riešiť, realizovať a vyhodnocovať výskumné a rozvojové projekty na národnej a medzinárodnej úrovni, budovať kontakty s domácimi a zahraničnými partnermi v oblasti priemyslu a vedecko-výskumnej spolupráce, je schopný samostatne riešiť aj náročné odborné úlohy zamerané na efektívne využívanie, rozvoj a inováciu technologických procesov v hutníctve a príbuzných odvetviach priemyslu, ako aj alebo viesť kolektív, ktorý také úlohy rieši. Je schopný organizovať, riadiť a simulovať technologické procesy a vyvíjať nové technologické postupy; v konkrétnych aplikáciách je schopný využívať a ďalej rozvíjať počítačovú podporu v konštrukčnej, projektovej a vedecko-výskumnej činnosti. Aplikuje poznatky z oblasti výmeny tepla v technologických procesoch. Analyzuje teplotechnické problémy. Aplikuje znalosti z matematického modelovania pri optimalizácií procesov. Absolvent je schopný plánovať, organizovať a riadiť prevádzku jednotlivých zariadení a technologických celkov, vrátane environmentálnych; je schopný vytvárať návody, realizačné projekty a hodnotiace postupy k činnostiam  odboru; je pripravený zastávať vyššie riadiace funkcie, technológa, výrobného manažéra;  viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu, vývoja a transferu technológií, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Dosahuje vysokú mieru poznania riešených problémov v oblasti spaľovania, zdrojov a premeny energie, výmeny tepla, ktoré dokáže logicky vyhodnotiť a navrhovať riešenia. Komunikuje na vysokej technickej úrovni. Dokáže koordinovať tím na zabezpečenie úspešného riešenia problému.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program.
Na študijný program

 • inžiniersky, môže byť prijatý absolvent bakalárskeho štúdia akreditovaného študijného programu, ktorý ukončil štátnou skúškou

Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca.Doplňujúce informácie

Absolvent inžinierskeho štúdia môže pokračovať v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania.Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky, v ktorej uchádzač uvedie študijný program a formu štúdia (denná/externá). Zahraničný uchádzač o štúdium sa prijíma na základe kultúrnych dohôd alebo ako samoplatca. Absolvovať štúdium môžu v slovenskom, českom a v anglickom jazyku.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky/testov, len na základe výsledkov z predchádzajúceho Bc. štúdia. Prihliada sa k štúdijnému programu Bc. štúdia a výsledkom štúdia.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač o inžinierske štúdium:v(k) prihláške

 • prikladá vysvedčenie o štátnej skúške, diplom bakalára a výpis výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, resp. dodatok k diplomu (overené kópie), ktoré možno doložiť dodatočne po štátnej skúške, pred termínom prijímacieho konania.
 • uvádza študijný program, doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program
 • krátky životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok sa zaplatí na účet: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice, Banka: Štátna pokladnica, č.ú. 7000151476/8180. Ústrižok poštovej poukážky typu U sa nalepí na 3. stranu prihlášky.

 • Uchádzač o štúdium je s výsledkom prijímacieho konania oboznámený doporučenou listovou zásielkou najneskôr do 30 dní.
 • Prijatý uchádzač má možnosť požiadať o ubytovanie v Študentskom domove TU na Jedlíkovej 5 v Košiciach (ubytovanie sa prideľuje na základe kritérií stanovených Technickou univerzitou v 2 až 3 posteľových izbách so sociálnym zariadením).


Forma prijímacej skúšky

nekoná saTesty

žiadne • Podanie prihlášky na štúdium

  31.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 01.07.2022 12:09

Upozorniť na neaktuálne údaje