Fyzioterapia

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch.     

Katedra fyzioterapie zabezpečuje v súčinnosti s klinickými výukovými pracoviskami teoretickú, praktickú a klinickú výučbu odborných predmetov v študijnom odbore 7.4.7 Fyzioterapia. Fyzioterapia sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a terapiou pacientov s prevažne pohybovou poruchou alebo ochorením, využitím vlastných špecifických prostriedkov odboru ako sú pohyb a fyzikálne podnety.

     Po absolvovaní I. stupňa vysokoškolského štúdia v štandardnej dĺžke trvania 3 roky (6 semestrov), nadobudne absolvent akademický titul bakalár (Bc.) a spôsobilosť zdravotníckeho pracovníka na výkon povolania fyzioterapeuta. Vysokoškolsky vzdelaný fyzioterapeut je orientovaný predovšetkým na poskytovanie odbornej zdravotnej starostlivosti, získa však aj predpoklady pre následné druhostupňové štúdium, špecializačné štúdium, ďalší odborný rast a výskum vo fyzioterapii i klinickej kineziológii.

     Počnúc akademickým rokom 2007/2008 Prešovská univerzita získala akreditáciu na magisterský štúdijný program 7.4.7. fyzioterapia a právo udeľovať akademický titul magister (v skratke "Mgr.")Uplatnenie absolventov

HLAVNÉ DISCIPLÍNY ZABEZPEČOVANÉ KATEDROU V MAGISTERSKOM STUPNI ŠTÚDIA

 • Diagnostika funkčných porúchKlinická kineziológia a patokineziológia
 • Neurológia a neurofyziológia
 • Reumatológia
 • Biomechanika človeka
 • Manuálna terapia
 • Terapia posturálnych porúch
 • Terapia lymfedému
 • Alternatívne metódy vo fyzioterapiiVždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 DENNÁ FORMA

1.  ukončený prvý stupeň štúdia (bakalársky) v študijnom odbore fyzioterapia
2.  splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa  ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti).

 Upozornenie:

Dekanka FZO PU si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania
v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.

V prípade vyššieho počtu uchádzačov rozhoduje o prijatí celkový vážený študijný priemer z  prvého stupňa štúdia (bakalárska forma).   Doplňujúce informácie

Informácie  pre  uchádzačov o magisterské štúdium

 Prihláška musí obsahovať tieto náležitosti:

1/ Prihláška (formulár):

papierovú formu prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 35 EUR) si uchádzači zakúpia ako tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

alebo

elektronickú formu prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Portálu VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/ alebo na internetovej stránke MŠVVaŠ SR : https://www.minedu.sk/prihlaska-na-studium-vypis-z-danoveho-priznania-a-ine-formulare/ . Potom je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU.

Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania! 

2/ Doklady k prihláške:

- originál ústrižku o zaplatení poplatku (nalepiť na 3. stranu prihlášky)

- notársky overené kópie vysvedčenia o štátnej skúške a diplomu (v prípade, že Bc. štúdium končíte v aktuálnom akademickom roku, tieto doklady zašlete bezodkladne po ukončení štúdia)

- štruktúrovaný životopis

- odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore

- potvrdenie študijného priemeru za prvých 5 semestrov bakalárskeho štúdia - potvrdenie vydá fakulta, ktorú ste absolvovali; absolventi FZO PU toto potvrdenie nedokladujú.

3/ Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3).

4/ Prihlášku zašlite do 15. júna 2024 na adresu fakulty.

5/ Externá forma štúdia je spoplatnená podľa zákona č. 131/2002 o vysokých školách  a jeho zmeny č.363/2007 Z.z. Výška školného je zverejnená na internetovej stránke fakulty http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva.

6/ Administratívny poplatok za prijímacie konanie, nebude uchádzačom vrátený a to v nasledujúcich prípadoch:

- neúplná prihláška (po výzve na doplnenie požadovaných dokumentov )

- ak uchádzač nespĺňa požadované kritériá a prihlášku na štúdium si aj tak podal

- ak sa uchádzač prihlási na  študijný program, ktorý fakulta v danom akademickom roku neplánuje realizovať

- ak sa na štúdium nezapíše

V prípade, že študent/uchádzač vykoná chybnú platbu, bude mu zúčtovaný poplatok za mylnú platbu v zmysle platného cenníka PU v Prešove pre akademický rok  v ktorom si prihlášku podal  a zvyšné finančné prostriedky budú vrátené na bankový účet odosielateľa.

 

Dĺžka štúdia v študijnom programe v externej forme na magisterskom stupni  je 2 roky!Podmienky pre zahraničných študentov

platia rovnaké podmienky ako pre slovenských uchádzačovBez prijímacích skúšok
áno

Všeobecné informácie k prijímacej skúške

INFORMÁCIE PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM:

1/ Prihláška

a) Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 35 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

    a l e b o

b) Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

2/ K prihláške je potrebné doložiť:

 • originál ústrižku o zaplatení poplatku alebo doklad o bankovom prevode
 • notársky overené kópie vysvedčenia o štátnej skúške a diplomu
 • štruktúrovaný životopis,
 • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 • potvrdenie váženého študijného priemeru bakalárskeho štúdia - potvrdenie vydá fakulta, ktorú ste absolvovali; absolventi FZO PU toto potvrdenie nedokladujú

3/ Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/Prihlášku zašlite do 15.06.2024 na adresu:

    Prešovská univerzita v Prešove

    Fakulta zdravotníckych odborov

     ul. Partizánska 1

     080 01 Prešov • Podanie prihlášky na štúdium

  15.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • overená kópia vvysvedčenia o štátnej skúške a dodatok k diplomu (papierová forma)
 • potvrdenie váženého študijného priemeru bakalárskeho štúdia (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

************************** 

Adresa pre zaslanie prihlášky:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov  

Partizánska 1

08001 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 11.01.2024 09:12

Upozorniť na neaktuálne údaje