Fyzikálna chémia

Uplatnenie absolventov

Absolventi štúdia odboru Fyzikálna chémia, majú teoretické aj praktické znalosti zo základných chemických disciplín, ktoré získali na bakalárskom stupni štúdia podporené špecializovaným zameraním na fyzikálnu chémiu. Skladba študijného programu magisterského stupňa dáva študentom priestor na pochopenie základných chemických princípov a teórií a vzájomnej súvislosti javov. Absolventi študijného programu Fyzikálna chémia majú teoretické znalosti, ktoré im umožňujú pochopiť princípy spektroskopických metód, chemickej katalýzy, procesov elektrochemickeho vylučovania povlakov a ďalšie. Získavajú znalosti z využitia laboratórnych postupov a laboratórnych prístrojov pri syntéze a analýze chemických látok, dokážu matematicky opísať chemické deje a tento aparát využiť na modelovanie dejov. Môžu vykonávať odborné výskumné práce v chemických, biologických a  environmentálnych laboratóriách. Takéto vzdelanie im umožňuje chápať interdisciplinárne súvislosti medzi odbormi a aplikovať vedomosti z jedného odboru v problematike druhého  odboru. Absolvent  bude  mať  vedomosti  z  klasickej  aj  pokročilej termodynamiky, kinetiky  a katalýzy, biofyzikálnej chémie, fyzikálnych nanotechnológií,  spektroskopie a bude  ovládať modernú, predovšetkým inštrumentálnu fyzikálnu a analytickú chémiu. Cieľom je vychovať absolventa odboru fyzikálna chémia so širokými teoretickými znalosťami a experimentálnou zručnosťou v oblasti fyzikálnej chémie, opierajúcimi sa o potrebný základ ostatných chemických a ďalších  prírodovedných disciplín vyučovaných na Prírodovedeckej fakulte. Absolvent získa potrebné poznatky z oblasti teórie a metodiky experimentov, čím bude pripravený na riešenie optimalizácie prevádzkových ale aj vývojových problémov fyzikálne-chemického a analyticko-chemického charakteru. Uplatnenie nájde   v základnom aj aplikovanom chemicky zameranom výskume, v prevádzkových ako aj vývojových laboratóriach najrozmanitejších inštitúcií, v rôznych útvaroch štátnej správy, v podnikateľskom  sektore,  v  manažmente kvality , pri akreditácii laboratórií alebo atestovaní rôznych typov  produktov. Profil absolventa ho predurčuje do výskumných laboratórií.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

a.)      Uchádzači o magisterské študijné programy sú prijímaní na štúdium buď na základe výsledkov prijímacej skúšky alebo bez prijímacej skúšky, na základe posúdenia váženého študijného priemeru (VŠP), vhodnosti resp. príbuznosti absolvovaného bakalárskeho štúdia a odborných aktivít (OA) uchádzača.

b.)      O spôsobe prijatia rozhoduje prijímacia komisia, ktorá má minimálne troch členov a spravidla pozostáva z riaditeľa a garantov študijných programov realizovaných na ústave PF UPJŠ, ktorý je hlavným poskytovateľom daného študijného programu.

c.)      Prijímacia komisia posúdi u uchádzača kompatibilitu absolvovaného bakalárskeho študijného programu a študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, dosiahnuté študijné výsledky predchádzajúceho bakalárskeho štúdia, počet uchádzačov a kapacitu študijného programu. Pre daný študijný program komisia odporučí dekanovi fakulty prijímanie buď na základe výsledkov prijímacej skúšky, alebo na základe posúdenia výsledkov predchádzajúceho bakalárskeho štúdia.Doplňujúce informácie

Záujemca o štúdium sa môže uchádzať o dva študijné programy, pričom v prihláške určí ich poradie. Program, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu, môže byť prijatý na druhý v poradí uvedený program, ak v ňom spĺňa podmienky na prijatie. Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný. Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania sa uvedením druhého študijného programu nezvyšuje.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti, ktorí budú študovať v slovenskom jazyku sú prijímaní za rovnakých podmienok ako slovenskí uchádzači. V prípade štúdia v anglickom jazyku, sú prijímaní a študujú na základe zmluvy o štúdiu, ktorá sa uzatvára s každým uchádzačom individuálne.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

a.)      Prijímanie bez prijímacej skúšky je možné, ak má uchádzač ukončené bakalárske štúdium kompatibilné s bakalárskym štúdiom realizovaným na PF UPJŠ, na ktoré nadväzuje magisterské štúdium, na ktoré sa hlási. Kompatibilita študijných programov sa posudzuje na základe absolvovania štúdia v profilujúcich predmetoch a oblastiach uvedených v Prílohe 1. Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorých vážený študijný priemer (VŠP) počas bakalárskeho štúdia nie je horší ako 2,5.

b.)      Pri prijímaní bez prijímacej skúšky prijímacia komisia posudzuje:

 • vážený študijný priemer (VŠP) a výsledky štúdia z profilujúcich predmetov podľa zvoleného programu štúdia uvedených v Prílohe 1.
 • odborné aktivity uchádzača (OA).

Profilujúce predmety pre jednotlivé študijné programy sú uvedené v Prílohe 1.

c.)      Pri prijímaní uchádzačov podľa bodu b.) prijímacia komisia zoradí uchádzačov do poradovníka vzostupne podľa hodnoty koeficientu , kde:

OA=1,    ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na fakultnej úrovni (napr. umiestnenie na jednom z prvých troch miest na fakultnom kole ŠVK, práca v prospech ústavu/katedry, pomoc pri organizovaní súťaží s regionálnou pôsobnosťou...),

OA=1,5, ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na celoštátnej úrovni (napr. úspešná reprezentácia na celoštátnom kole ŠVK, pomoc pri organizovaní súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou, spoluautorstvo odborných publikácií vydaných na Slovensku...),

OA=2,    ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na medzinárodnej úrovni (napr. úspešná reprezentácia na medzinárodnom kole ŠVK, spoluautorstvo odborných publikácií vydaných v zahraničí...).

V prípade, že uchádzač nedoložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia, OA = 0.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o neotvorení študijného programu v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie. V takomto prípade bude rozhodnutie oznámené uchádzačom a tí budú vyzvaní k zmene študijného programu. Ak uchádzač ponuku neakceptuje, fakulta mu vráti poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania v plnej výške. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.08.2024 - 31.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom

číslo účtu: 7000078491, kód banky: 8180

IBAN: SK2881800000007000078491

variabilný symbol: 2997

špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

konštantný symbol: 0308

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 26.10.2023 10:55

Upozorniť na neaktuálne údaje