Matematicko-počítačové modelovanie

Absolvent získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore aplikovaná matematika s orientáciou na matematické modelovanie, počítačovú analýzu a simulácie inžinierskych úloh v interdisciplinárnych aplikáciach. Ovláda moderné metódy aplikovanej matematiky (numerické, štatistické, optimalizacné, grafické a vizualizačné metódy a softvéry), rozumie ich efektívnej softvérovej implementácii na moderných (paralelných) počítačových architektúrach a vie tieto metódy aplikovať v inžinierskej praxi. Absolvent nájde uplatnenie predovšetkým v interdisciplinárnych tímoch vo firmách a výskumných pracoviskách orientovaných na vývoj moderných technológií, vývoj softvéru v oblasti vedecko-technických výpočtov, numerických a štatistických metód, vizualizácie, počítačovej grafiky, spracovania obrazu a analýzy dát.

Uplatnenie absolventov
Absolvent je pripravený na uplatnenie predovšetkým vo firmách orientovaných na využitie a vývoj softvéru v oblasti vedecko‐technických výpočtov, numerických, štatistických a optimalizačných metód, vizualizácie a analýzy dát, počítačovej grafiky a pod., ktoré vyžadujú matematické a počítačové znalosti a predpokladá sa tiež úspešná práca v tímoch zaoberajúcich sa matematicko‐počítačovou analýzou a simuláciami inžinierskych úloh. Je tiež pripravený na pokračovanie v doktorandskom štúdiu Aplikovanej matematiky a ďalších príbuzných študijných programov tretieho stupňa doma a vo svete. Výhodou absolventa tohto študijného programu sú širokospektrálne vedomosti, ktorých činnosti absolvent rozumie a vie ich implementovať v rôznych technických oblastiach. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie na trhu pracovných síl vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – v súkromnom, verejnom a v štátnom sektore.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

INFORMACIE

Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov
druhého stupňa štúdiaDoplňujúce informácie

INFOPodmienky pre zahraničných študentov
  • cudzí štátny príslušník, ktorý neabsolvoval bakalárske štúdium v slovenskom jazyku a má záujem študovať študijný program v slovenskom jazyku, alebo v kombinácii slovenský jazyk a anglický jazyk, musí doložiť doklad potvrdzujúci znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 do termínu 8 .5.2024 (resp. 19.8.2024 v 2. kole prijímacích skúšok). Bez tohoto dokladu nebude uchádzač prijatý na štúdium.
  • uchádzač o štúdium, študijného programu poskytovaného v anglickom jazyku, ak neabsolvoval bakalárske štúdium v anglickom jazyku, musí doložiť doklad potvrdzujúci znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1 do termínu 8.5.2024 (resp. 19.8.2024 v 2. kole prijímacích skúšok). Bez tohoto dokladu nebude uchádzač prijatý na štúdium.


Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Štefánia VáclavíkováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Podmienky prijatia • Podanie prihlášky na štúdium

  01.11.2023 - 30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 05.12.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje