Matematicko-počítačové modelovanie

Absolvent získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore aplikovaná matematika s orientáciou na matematické modelovanie, počítačovú analýzu a simulácie inžinierskych úloh v interdisciplinárnych aplikáciach. Ovláda moderné metódy aplikovanej matematiky (numerické, štatistické, optimalizacné, grafické a vizualizačné metódy a softvéry), rozumie ich efektívnej softvérovej implementácii na moderných (paralelných) počítačových architektúrach a vie tieto metódy aplikovať v inžinierskej praxi. Absolvent nájde uplatnenie predovšetkým v interdisciplinárnych tímoch vo firmách a výskumných pracoviskách orientovaných na vývoj moderných technológií, vývoj softvéru v oblasti vedecko-technických výpočtov, numerických a štatistických metód, vizualizácie, počítačovej grafiky, spracovania obrazu a analýzy dát.

Uplatnenie absolventov
Absolvent nájde uplatnenie predovšetkým v interdisciplinárnych tímoch vo firmách a výskumných pracoviskách orientovaných na vývoj moderných technológií, ďalej vo firmách zaoberajúcich sa vývojom softvéru v oblasti vedecko-technických výpočtov, analýzy dát, vizualizácie, počítačovej grafiky, spracovania obrazu a na pracoviskách zaoberajúcich sa matematickou analýzou a simuláciami inžinierskych procesov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov
druhého stupňa štúdia



Doplňujúce informácie

INFO



Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Štefánia Václavíková



Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    05.12.2022 - 30.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
4


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 21.03.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje