Elektrooptika

Elektrooptika je moderný bakalársky študijný program, ktorý prepája elektroniku s optikou a stavia na moderných trendoch novej doby implementácie svetla do života. Vychádza z poznatkov oblasti optiky, elektroniky a materiálov. Objavením laserov, svetlo emitujúcich diód, detektorov, CCD, optických vlákien a solárnych článkov sa otvorili nové spôsoby využitia svetla. Elektrooptika reaguje na novú dobu a potrebu spoločnosti a priemyslu.

Študijný program pripravuje študenta na bakalársku prax v oblasti  optických zdrojov a detektorov žiarenia na báze nových materiálov a princípov od základov až po konkrétne aplikácie.  Zameriava sa na nové trendy prenosu a spracovania informácií optickou cestou. Cieľom je vybaviť študentov s najnovšími poznatkami z oblasti optiky a elektroniky ako sú elektroluminiscenčné diódy a lasery, fotodetektory a solárne články, ale aj štandardné optické vlákna. Zároveň je Elektrooptika predchodcom inžinierskeho študijného programu Fotonika, ktorý tieto trendy ďalej rozvíja na úrovni čipu a nanotechnológií.Uplatnenie absolventov

ELEKTROOPTIKA
(študijný odbor 2675 elektrotechnika)
Elektrooptika je odborom na rozhraní fyzikálnych a viacerých technických vied, ktorý nadväzuje predovšetkým na optiku a elektroniku. Je to mladý odbor, ktorý však už našiel pevné miesto aj medzi študijnými programami na mnohých univerzitách vo svete. Uplatnenie absolventov bakalárskeho študijného programu elektrooptika je hlavne pri pokračovaní v inžinierskom
študijnom programe Fotonika, ktorý má úzke prepojenie a tým aj uplatnenie predovšetkým v telekomunikáciách, informačných
technológiách, medicíne, priemyselných technológiách, letectve, vojenskej technike, stavebníctve, ale využíva sa i v spotrebných zariadeniach a zábavnom priemysle. Absolvent elektrooptiky by sa mal vedieť orientovať predovšetkým v nasledovných oblastiach: - geometrická optika, vlastnosti optického žiarenia, princípy vláknovej optiky, elektronika a mikroprocesory, princípy nanotechnológií, princípy fotoniky, analýza a testovanie liniek z optických vlákien, testovanie laserových zariadení a komponentov pre telekomunikácie, medicínu a ďalšie účely, testovanie optických, fotonických alebo zobrazovacích prototypov a zariadení, určenie komerčného, priemyselného alebo vedeckého využitia elektro-optických aplikácii alebo prvkov.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline (FEIT UNIZA) je získanie úplného stredného všeobecného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné sovzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláškena vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní stredoškolského
štúdia príslušnou inštitúciou v SR.


FEIT UNIZA nebude prijímať uchádzačov, ktorí v akomkoľvek bakalárskom študijnom programe už na FEIT UNIZA dvakrát alebo viackrát neúspešne študovali.


Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelaniezískal v zahraničí (okrem ČR) a hlási sa na štúdium v slovenskom jazyku, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp.najneskôr k zápisu na štúdium, certifikát/doklad o úrovni znalostí zo slovenského jazyka.Doplňujúce informácie

Prihlášky sa podávajú na študijné programy.
V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.


Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku cez webovú stránku Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (http://feit. uniza.sk/ v časti Uchádzači o štúdium) alebo webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠhttps://prihlaskavs.sk/sk/.
Do prihlášky je potrebné doložiť požadované prílohy a zaslať ju elektronicky alebo poštou na adresu FEIT UNIZA do určených termínov.
Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.
Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je potrebné podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách.

Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujúv slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR.


U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na štúdium budú prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky (okrem uchádzačov o štúdium študijného programu multimediálne technológie), ak spĺňajú zákonné podmienky na bakalárske štúdium (viď. Základná podmienka prijatia).
V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prodekan FEIT pre vzdelávanie
Tel.: 041/513 20 57Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška sa nevyžaduje, viď. podmienky prijatia. • Deň otvorených dverí

  04.02.2021

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2021 - 31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.06.2021 - 22.06.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  22.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie: 20 € je potrebné uhradiť na adresu:

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 10331 - bakalárske štúdium
Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie
uvedený účet.
Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou.
Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 18.09.2020 11:46

Upozorniť na neaktuálne údaje