Elektroenergetika

Inžiniersky študijný program Elektroenergetika pripravuje kvalifikovaných a kreatívnych odborníkov v odbore Elektrotechnika so zameraním na Elektroenergetiku Študijný program rozvíja schopnosť analyzovať a pochopiť procesy prebiehajúce v elektrotechnike a elektroenergetike. Základom úspešného uplatnenia absolventov študijného programu Elektroenergetika v praxi sú vedomosti získané z oblasti projektovania, prevádzkovania a riadenia elektrotechnických systémov (elektrické stroje a prístroje, pohony a výkonová elektronika), elektroenergetických systémov (výrobne, stanice, distribučné a prenosové sústavy) a svetelnotechnických zariadení a systémov. Okrem možnosti uplatnenia absolventov v elektroenergetickej praxi, študijný program pripraví absolventov na štúdium študijných programov tretieho stupňa elektroenergetických, elektrotechnických alebo iných príbuzných študijných programov.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Elektroenergetika môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v nadväzujúcom študijnom programe Elektroenergetika alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto inžinierskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v priemysle týkajúcom sa elektroenergetiky a svetelnej techniky všade tam, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolvent sa taktiež môže uplatniť v príbuzných priemyselných odboroch (stavebníctvo, strojárenstvo, doprava, environmentalistika a pod.), kde je potrebná súčinnosť týchto odvetví s elektroenergetikou resp. získanými kompetenciami absolventa ako aj vo výrobno-výskumníckej sfére v elektroenergetike a príbuzných oblastiach. Výhodou absolventa inžinierskeho študijného programu Elektroenergetika sú komplexné širokospektrálne vedomosti, počnúc statickými a dynamickými dejmi v elektrizačnej sústave, cez pridružené oblasti ako sú napr. výkonová elektronika, moderné elektrické pohony, káblová a svetelná technika, až po špecifické domény ako napr. inteligentné siete, či inštalácie budov. Absolvent rozumie a vie získané zručnosti a návyky implementovať v rôznych technických oblastiach. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie na trhu pracovných síl vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – v súkromnom, verejnom a v štátnom sektore, najmä v pozíciách návrhárov, vývojárov a technikov v rôznych typoch spoločností alebo aj v samostatnej činnosti.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502Podmienky pre zahraničných študentov

Pre prijatie uchádzača je nevyhnutné doručiť notárom overenú kópiu certtifikátu znalosti slovenského jazyka na úrovni B1.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe v prípade, ak nemožno odbornú spôsobilosť posúdiť z predložených dokladov o doterajšom štúdiu.

Prijímaciu skúšku možno odpustiť, ak doklady o doterajšom štúdiu predložené uchádzačom postačujú na posúdenie jeho odbornej spôsobilosti aj bez konania prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Upozornenie:

Na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU alebo tlačivo MŠVVaŠ SR. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.02.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.07.2024 - 12.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Aktuálny počet podaných prihlášok:
73


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie

prihláška: 20 €

 

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady:               bankovým prevodom

Banka príjemcu:             Štátna pokladnica, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava

IBAN kód:                        SK06 8180 0000 0070 0008 4998

BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA

Variabilný symbol:                  - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky

Adresa príjemcu:         Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 20.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje