Elektroenergetika

Bakalársky študijný program Elektroenergetika pripravuje kvalifikovaných a kreatívnych odborníkov v odbore Elektrotechnika so zameraním na Elektroenergetiku. Študijný program umožňuje získať poznatky zo všeobecného prírodovedného základu, na ktorý nadväzujú znalosti z teoretickej elektrotechniky ako aj odborných predmetov zameraných na elektroenergetiku, elektrické stroje, svetelnú techniku, elektrotechnické materiály a elektrotechnológiu, meraciu a vysokonapäťovú techniku, mechaniku, klasické zdroje elektriny, obnoviteľné zdroje elektriny a jadrové zariadenia. Ďalej umožňuje získať vedomosti z architektúry počítačov a programovania. Rozvíja schopnosť analyzovať a pochopiť procesy prebiehajúce v elektrotechnike, elektroenergetike pri získavaní, úprave, premene, transporte, akumulácii, distribúcii a spotrebe rôznych foriem energie na základe využitia fosílnych palív, jadrových palív a obnoviteľných zdrojov energií. Umožňuje tiež získať súvisiace vedomosti z hľadiska ekologických aspektov elektroenergetiky. Spája hlboké prírodovedné poznatky a technický pohľad na problémy v elektroenergetike ako disciplínu a oblasť poznania, ako profesiu v jej širšom spoločenskom kontexte. Pripraví absolventov na štúdium študijných programov druhého stupňa elektroenergetických, elektrotechnických alebo iných príbuzných študijných programov.

Uplatnenie absolventov
Bakalársky študijný program Elektroenergetika je navrhnutý tak, aby každý absolvent tohto programu získal požadované teoretické poznatky, praktické návyky a zručnosti v zmysle definovaného profilu absolventa. Projektové práce, či už explicitne alebo implicitne vyjadrené v učebných plánoch, vyžadujú od študenta aplikovanie získaných teoretických vedomostí a praktických zručností v plnom rozsahu. Základom úspešného uplatnenia absolventov študijného programu Elektroenergetika v praxi, sú vedomosti získané z oblasti prírodovedných predmetov a predmetov z oblasti elektrotechniky a elektroenergetiky, ktoré pokrývajú jadro znalostí študijného odboru. Absolventi bakalárskeho študijného programu Elektroenergetika nájdu uplatnenie vo všetkých spoločnostiach, ktorých činnosť súvisí s výrobou elektriny, výstavbou, prevádzkou, s projektovaním, zvyšovaním efektívnosti, a znižovaním energetickej náročnosti elektroenergetických zariadení a systémov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-bakalarske-studium-na-akademicky-rok-2021-2022.html?page_id=3759Doplňujúce informácie

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre prijatie uchádzača je nevyhnutné doručiť notárom overenú kópiu certtifikátu znalosti slovenského jazyka na úrovni B1.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.01.2023 - 30.04.2023

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    05.06.2023 - 14.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
240


Aktuálny počet podaných prihlášok:
266


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • vysvedčenie za 2. a 3. ročník (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: SK06 8180 0000 0070 0008 4998

Variabilný symbol platby:

  • Systémom vygenerovaný (8-miestne číslo) pri podaní elektronickej prihlášky
  • 6106 pri podaní papierovej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje