Ekonomika a manažment verejnej správy

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Matematika: uchádzač sa môže rozhodnúť, či si chce dať uznať výsledok externej časti maturitnej skúšky, národnej porovnávacej skúšky Scio alebo absolvovať prijímaciu skúšku osobne na EkF.

Cudzí jazyk: uchádzač sa môže rozhodnúť, či si chce dať uznať výsledok externej časti maturitnej skúšky, národnej porovnávacej skúšky Scio.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzač nemusí absolvovať prijímaciu skúšku z matematiky ani z cudzieho jazyka, ak absolvoval externú časti maturitnej skúšky z matematiky a z cudzieho jazyka a rozhodne sa dať si uznať jej výsledok, resp. výsledok národnej porovnávacej skúšky Scio z matematiky resp. cudzieho jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. tel.: 055/ 602 3306

email: Tatiana.Sorokova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Úhrada je možná prevodným príkazom na účet.
 • Fakulta akceptuje štandardnú papierovú prihlášku (ŠEVT) alebo elektronickú prihlášku z rozhrania  https://eprihlaska.tuke.sk/ , na ktorej bude doklad o zaplatení poplatku a doložený životopis.
 • Následne fakulta zašle uchádzačovi informáciu o prijímacom konaní s uvedením termínu prijímacích skúšok, resp. s možnosťou náhrady prijímacej skúšky.
 • Uchádzači, ktorí maturujú v súčasnom školskom roku, zašlú overené fotokópie maturitného vysvedčenia a vysvedčenia za posledný ročník poštou/osobne. Za predchádzajúce ročníky potvrdí na prihláške známky na vysvedčeniach škola. Na prijímacom konaní sú zvýhodnení študenti, ktorí absolvujú maturitu z matematiky.
 • Uchádzači, ktorí nematurujú v tomto šk. roku, doložia fotokópie vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a overené fotokópie vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.
 • V prípade bilingválneho štúdia u uchádzačov, ktorí nematurujú v tomto školskom roku, je potrebné doložiť fotokópie vysvedčení z 1., 2., 3. a 4.ročníka a overené fotokópie vysvedčenia z 5. ročníka a maturitného vysvedčenia.


Forma prijímacej skúšky

matematika - písomná forma, resp náhrada uznaním výsledku externej časti maturitnej skúšky z matematiky, resp výsledku národnej porovnávacej skúšky z matematiky Scio

cudzí jazyk - započítanie výsledku externej časti maturitnej skúšky z cudzieho jazyka, resp výsledku národnej porovnávacej skúšky z cudzieho jazyka Scio • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 11.06.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  07.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

40 EUR – papierová prihláška

30 EUR – e-prihláška (prostredníctvom rozhrania Elektronická príhláška)

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 

IBAN :  SK29 8180 0000 0070 0015 1417

Variabilný symbol: 2019

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 25.10.2018 15:27

Upozorniť na neaktuálne údaje