Ekonomika a manažment verejnej správy

Študijný program nadväzuje na znalosti, vedomosti a zručnosti získané v bakalárskom stupni formou  rozšírenia teoretickej bázy aj prehlbovaním praktických zručností. Charakteristika absolventa študijného programu a znalostí, ktoré nadobudne:

 • osvojí si integrovaný systém poznatkov ekonomických vied, správnej vedy, právnych a spoločensko-politických vied.
 • ovláda metódy a techniky národohospodárskych a regionálnych analýz, tvorby programov a projektov,  hlavné  metódy regionálnej a priestorovej analýzy a výskumné a štatistické metódy vyššej úrovne,
 • ovláda metódy navrhovania a praktickej realizácie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, miest a obcí.
 • je schopný riešiť praktické problémy v kompetencii  verejnej správy v jej vecnej a územnej pôsobnosti
 • osvojí si  poznatky o podstatných faktoch, princípoch a teóriách vzťahujúcich sa k fungovaniu verejnej správy, zvlášť územnej samosprávy a vo vzťahu k regionálnej a urbanistickej rozvojovej politike,
 • získa kvalitný prehľad o ekonomike, manažmente a financiách územnej samosprávy,
 • získa poznatky o teoretických prístupoch a praktickej realizácii strategického, priestorového a územného plánovania,
 • získané poznatky a zručnosti vie použiť na výber vhodných  nástrojov hospodárskej a sociálnej politiky a jej financovania,
 • ovláda veľmi dobre aspoň jeden cudzí jazyk a má základy z ďalšieho cudzieho jazyka.
 • v prípade profilu manažment kultúry ovláda základy nástroje manažmentu a marketingu kultúry a kultúrnej politiky z pohľadu verejnej správy a kultúrnych inštitúcií.


Uplatnenie absolventov

Profil absolventa a jeho predpokladané uplatnenie:

 • má osvojené základné poznatky z ekonomických teórií a politík, regionálnej ekonómie a politiky, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora, projektového manažmentu, programového riadenia a financovania,  verejných financií, ústavného a správneho práva, politológie a sociálnych vied, metód analýzy a riadenia hospodárskych a sociálnych procesov,
 • je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne problémy charakteristické pre výkon verejnej správy na všetkých jej úrovniach,
 • je schopný špecifikovať, navrhovať a implementovať programové riešenia a riadiť jednotlivé kroky tvorby a realizácie programov,
 • je schopný identifikovať ťažiskové problémy súvisiace s cieľmi európskej regionálnej politiky vrátane uplatnenia adekvátnych nástrojov jej realizácie,
 • absolventi profilu manažment kultúry   sú schopní pracovať v inštitúciách, ktoré pôsobia v kultúrno-osvetovej, kultúrno-vzdelávacej, a kultúrno-výchovnej oblasti, v cestovnom ruchu a vo sfére umeleckej a mediálnej kultúry.

Absolvent študijného odboru môže pôsobiť vo vedúcej pozícii ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcií verejnej správy, verejného a neziskového sektora, v kultúrnych inštitúciách.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://ekf.tuke.sk/wps/portal/ekf/uchadzac/ii-stupen-inzinierske-studiumBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

https://ekf.tuke.sk/wps/portal/ekf/uchadzac/ii-stupen-inzinierske-studiumĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Fakturačné údaje

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2021
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.02.2021 10:49

Upozorniť na neaktuálne údaje