Ekonomika a manažment prírodných zdrojov

Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú vedomosti a zručnosti zo základov podnikového manažmentu, evidencie a účtovníctva, financovania podniku a personálneho manažmentu. Bloky povinne voliteľných predmetov sú orientované na lesníctvo a  využívanie a reprodukciu lesných zdrojov. V povinne voliteľných blokoch absolventi získajú potrebné vedomosti z techniky a technológie reprodukcie lesa, spracovania a zhodnocovania dreva, využívania biomasy a tovaroznalectva a obchodu orientovaného na produkty lesnej výroby a drevospracujúceho priemyslu. Štúdium obsahuje aj jazykový blok. Absolventi nájdu uplatnenie vo funkciách nižšieho a stredného manažmentu lesníckych firiem, firiem orientovaných na spracovanie dreva a obchod s drevom a výrobkami z dreva a firiem, ktoré sa orientujú na energetické využívanie biomasy. S uplatnením absolventov je možné rátať aj v oblasti štátnej a verejnej správy ako členov projekčných a expertných tímov orientovaných na projekty zalesňovania, biodiverzity, spracovania a obchodu s drevom a ekologických projekčných a realizačných tímov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímanie študentov na študijný program Ekonomika a manažment prírodných zdrojov sa uskutočňuje  na základe splnenia základných podmienok prijatia na štúdium v zmysle § 56, ods. (1)  Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov a na základe vyhodnotenia študijných výsledkov výročných vysvedčení  zo strednej školy a maturitného vysvedčenia, v rámci kapacitných možností, bez účasti uchádzačov.Doplňujúce informácie
 • zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,

 • na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,

 • povinná príloha je životopis uchádzača,

 • uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2020/2021, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka  riaditeľstvo absolvovanej strednej školy. Úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a výročného vysvedčenia za 4. ročník sú povinní predložiť všetci uchádzači najneskôr do 30. júna 2021 (uchádzači, ktorí nesplnia uvedenú povinnosť, budú vyradení z prijímacieho konania),

 • uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú k prihláške úradne overenú  fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 4. ročníka,

 • pri podaní elektronickej prihlášky na štúdium je potrebné vytlačiť ju priamo zo systému, podpísať, potvrdiť študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy a poslať na Referát pre pedagogickú prácu – študijné oddelenie  UŠP Technickej univerzity vo Zvolene spolu s potvrdením o úhrade manipulačného poplatku,

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, adresa: www.tuzvo.sk – rýchle linky Univerzitný informačný systém / prijímacie konanie / výsledky prijímacieho konania / rodné číslo,

 • výsledky výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: www.tuzvo.sk – rýchle linky Univerzitný informačný systém  / prijímacie konanie / výsledky prijímacieho konania / rodné číslo uchádzača.Podmienky pre zahraničných študentov

zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 31.05.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • životopis
 • maturitné vysvedčenie


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava 15

Názov účtu:             Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:     SK19 8180 0000 0070 0027 1101

SWIFT/BIC:            SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

 • Papierové prihlášky – 81900004

 • Elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom

  Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Jarmila Šarinová – sarinova@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 18.04.2023 10:15

Upozorniť na neaktuálne údaje