Business Economics and Management

Prospects of graduates

Graduates of the study programme Economics and Business Management in the field of Economy and Management acquire deep theoretical knowledge of economics and management with an emphasis on the area given by the topic of their dissertation. Graduates master the scientific methods of basic and applied research in the field of economics and business management. They can accurately define problems, analyse economic and managerial phenomena and processes in the company, generalize and standardize the acquired knowledge and contribute to the development of economic-managerial theory, methodology and practice and comprehensively perceive marketing-managerial aspects of business labour market. Graduates will also acquire the principles and methods of scientific work of basic and applied research, the ability to apply theoretical knowledge in practice and the ability to present the results of their work in a foreign language in various spheres of activities and types of enterprises. Graduates master the latest scientific and professional knowledge, are able to formulate, test and verify scientific hypotheses, work with market-managerial and marketing incentives in order to further develop and advance the knowledge of scientific discipline in the context of sustainable socio-economic development. They find their application especially as university teachers and researchers. They are also used as highly specialized experts in business and public spheres on the international labour market.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Basic requirement for admissionto the third cycleisthe completion ofthe second degree.Additional information

The study program is accredited by the Accreditation Commission, an advisory body to the Government.Conditions for international students

Uchádzač zo zahraničia, alebo uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré mu vydá EU v Bratislave. O uznanie požiada uchádzač písomne EU v Bratislave v dostatočne časovom predstihu. K žiadosti priloží originál alebo overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydanou zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný preklad uvedeného dokladu, overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a úradný preklad tohto výpisu, overenú kópiu dodatku k diplomu (ak zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný preklad tohto dodatku.

Žiadosť o uznanie dokladov o vzdelaní je potrebné podať na adresu: EU v Bratislave, oddelenie vedy a doktorandského štúdia, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.General information on the admission exam

Prijímacie konanie sa uskutoční o 8.00 hod. pred prijímacou komisiou, ktorá sa skladá z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých vymenúva dekan. Na skúšku je potrebné doniesť:

 • občiansky preukaz
 • pozvánku

Prihláška:

bližšie informácie: 

Prijímacia skúška: preukázanie vedomostí z oblasti ekonomickej teórie

 • preukázanie vedomostí z cudzieho jazyka (písomnou formou, v deň skúšky ústnou formou)
 • prezentácia písomného projektu dizertačnej práce na vybranú tému (najmenej na 10 strán)
 • témy dizertačných prác vypisujú školitelia schválení Vedeckou radou fakulty a je možné sa s nimi oboznámiť na webovom sídle fakulty

Korešpondenčná adresa pre prijímacie konanie na PHF:

Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, oddelenie vedy a doktorandského štúdia, Tajovského 13, 041 30 Košice.

Uchádzači o externú formu štúdia, ktorí budú zapísaní do 1. ročníka v ak. roku 202/2021 majú povinnosť uhradiť školné za každý akademický rok počas štandardnej dĺžky štúdia 1 000,- Eur.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie. Najneskôr 10 dní pred konaním prijímacej skúšky na tretí stupeň štúdia pošle príslušná fakulta prihláseným uchádzačom pozvánku na prijímaciu skúšku. Na štúdium študijného programu tretieho stupňa štúdia možno zapísať iba tých uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konanie.

Informácie o témach DP, tézach na prijímacie konanie a ostatné informácie sa nachádzajú v elektronickej verzii na našej internetovej stránke, resp. si ich môžete vyžiadať na Dekanáte PHF EU v Košiciach, resp. Referáte pre vedu a doktorandské štúdium.Form of entrance exam

written+oral • Apply the application for study

  13.04.2020 - 08.06.2020

 • Performance of the entrance exam

  22.06.2020 - 06.07.2020

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
5


Additions
 • CV
 • verified copy of the degree for applicant of other universities
 • certified copy of certificate to candidates from other universities
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities
 • životopis - štrukturovaný; kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie; úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní: diplom, vysvedčenie zo štátnej skúšky, dodatok; na dennú formu - výpis známok za všetkých 5 rokov štúdia; súpis svoj


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 32 €

Billing information

Faculty of Business Economics with seat in Košice,Tajovského 13, 041 30 Košice

     * No. Account: 7000081308/8180,
     * VS: 1010,
     *reference:5461001

Always up-to-date news about university University of Economics in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Petra Szaryszová, PhD. – petra.szaryszova@euba.sk
Last update: 25.09.2020 09:15

Draw attention to not topical data