Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

Profil absolventa

Koncepcia bakalárskeho študijného programu „Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu“ vychádza z predpokladu, že absolventi budú pripravení pre manažérsku činnosť v organizáciách, a to vo všetkých typoch a formách vlastníctva podnikov. Absolventi  bakalárskeho študijného programu dokážu analyzovať  ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať manažérske rozhodnutia, a to najmä z oblastí podnikových výrobných faktorov,  manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového výrobného  procesu. Absolventi budú disponovať znalosťami z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, ako aj základné profesijné vedomosti z oblasti drevárskych predmetov. Absolventi štúdia sú schopní pôsobiť a uplatniť sa na stredných a nižších stupňoch riadenia vo výrobnej a nevýrobnej sfére v domácom ekonomickom prostredí i krajinách Európskej únie, vzhľadom na nadobudnuté schopnosti odbornej komunikácie v svetovom jazyku. V rámci štúdia na Drevárskej fakulte absolvent získa schopnosť aplikovať teoretické poznatky v hospodárskej praxi a rozvíjať praktické poznatky predovšetkým v podnikoch drevospracujúceho priemyslu.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu“ dokážu zastávať vedúce funkcie na stredných stupňoch manažmentu v oblastiach podnikateľskej praxe, vo výrobných podnikoch DSP, obchodných firmách a verejných organizáciách. Absolvent je kvalifikovaným podnikovým manažérom pre riadenie a ekonomiku podnikovo-hospodárskej praxe bez ohľadu na veľkosť podnikov, ich vlastníctvo a právne formy. Je schopný riešiť problémy nielen v podnikovo-hospodárskej praxi, ale aj v širšom kontexte manažovať, rozhodovať a navrhovať riešenia, ktoré zabezpečujú subjektom trhového hospodárstva dosahovať požadované ciele. Schopnosť komunikovať vo svetovom jazyku dáva predpoklady na uplatnenie absolventa v medzinárodnom trhovom prostredí.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy).Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 26. 1. 2022 o 10,00 h v posluchárni B3.

Zmena termínu  je možná.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie na študijný program Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov zo strednej školy,bez účasti uchádzačov.

Vyhodnotenia študijných výsledkov na strednej škole

dosiahnuté študijné výsledky sa vyjadria priemernou hodnotou prospechu počas štúdia na strednej škole,

 • študijný priemer vypočítať z koncoročných vysvedčení 4 ročníkov strednej školy,

 • za študijný priemer 1,00 je 100 bodov, za študijný priemer 4,00 je 0 bodov. Lineárnou funkciou sa podľa priemeru priradí počet bodov,

 • v priemere maturity nezohľadňovať úroveň a vyhodnocovať ju len pre informáciu,

 • kvalita dosiahnutých výsledkov na rôznych typoch škôl sa zohľadní vynásobením dosiahnutého bodového zisku koeficientom 1,00 pre absolventov gymnázií, koeficientom 0,9 pre absolventov odborných škôl a koeficientom 0,8 pre absolventov učilíšť.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • životopis uchádzača – povinná príloha,
 • potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie – povinná príloha,
 • na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
 • uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe vyhodnotenia výsledkov štúdia zo strednej školy (okrem uchádzačov Dizajnu nábytku a interiéru)
 • uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2021/2022, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka strednej školy v tlačive prihlášky riaditeľstvo absolvovanej strednej školy.
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci uchádzači doručiť na Dekanát Drevárskej fakulty ihneď po ich prevzatí - najneskôr do 15. júna 2022,
 • uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú k prihláške úradne overenú  fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 4. ročníka,
 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systémupodpísať, potvrdiť študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy resp. priložiť úradne overené kópie vysvedčení a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty spolu s potvrdením o úhrade manipulačného poplatku v termíne podávania prihlášok na štúdium.
 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne (viď. zoznam akreditovaných ŠP).
 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2021 - 31.03.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.08.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.04.2022 - 15.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene         

Banka: Štátna pokladnica

Kód banky: 8180

Účet: 7000271101

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

 

Variabilný symbol:   

   elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom univerzity  

   (totožné s evidenčným číslom prihlášky)             

 

Konštantný symbol: 0308

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 29.06.2022 10:44

Upozorniť na neaktuálne údaje