Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

Profil absolventa

Študijný program inžinierskeho štúdia je zameraný na prehĺbenie si teoretických, metodologických a praktických poznatkov, ktoré nadväzujú na bakalárske štúdium. Sú vytvorené predpoklady pre výchovu vysokokvalifikovaných manažérov v oblastiach podnikateľkej praxe, vo výrobných podnikoch DSP, obchodných firmách, verejných organizáciách a štátnych inštitúciách.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „ Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu“ sa budú môcť uplatniť ako riadiaci zamestnanci pôsobiaci na všetkých stupňoch riadenia podnikateľských subjektov prioritne v odvetví drevospracujúceho priemyslu na Slovensku, ale sekundárne aj v iných odvetviach národného hospodárstva, resp. ako samostatní podnikatelia. Budú schopní samostatne vykonávať analýzy, riešiť ekonomické a manažérske problémy, riadiť projekty, organizovať a riadiť prácu v pracovných kolektívoch a zabezpečovať oblasť firemného a marketingového plánovania. Vzhľadom na komunikačné schopnosti v dvoch svetových jazykoch nájdu uplatnenie aj v inštitúciách spolupracujúcich so subjektmi EÚ a budú schopní zabezpečiť zahraničnoobchodnú činnosť a medzinárodno-podnikateľské aktivity.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako študenti zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov na inžiniersky študijný program Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu sa uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru celého bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky.

Termín prijímacieho výberového konania : 20. 7. 2022.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímanie uchádzačov na inžiniersky študijný program Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu sa uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru celého bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky.

 • úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu I. stupňa,  vysvedčenia o štátnej skúške a  dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia) – poslať, resp.  doručiť  na Dekanát Drevárskej fakulty bezodkladne po ich získaní  -  povinná príloha,

 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systému, podpísať a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty v termíne podávania prihlášok na štúdium.

 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,

 • podmienkou prijatia v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v odbore Ekonómia a manažment, programu Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby v študijnom odbore Drevárstvo,

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,

 • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov a charakteru ukončeného vysokoškolského štúdia prvého I. stupňa, u študijného programu Dizajn nábytku aj vyhodnotenia portfólia,

 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.

    • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 30.06.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.07.2022 - 15.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 1981800000007000271101

Variabilný symbol: elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Konštantný symbol: 0308

SEPA platba a platba zo zahraničia:

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 29.06.2022 10:03

Upozorniť na neaktuálne údaje