Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

Profil absolventa

Absolvent inžinierskeho študijného programu Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu preukazuje  rozšírené teoretické vedomosti z oblasti študijného odboru, ktoré vie aplikovať pri procese tvorivého riešenia problémov. Počas štúdia získa odborné, metodologické a praktické vedomosti k využitiu analýzy ekonomicko-manažérskych aspektov ovplyvňujúcich podnikanie a dokáže vykonávať ich selekciu pre využitie manažérskych rozhodnutí. Disponuje schopnosťou integrovať vlastné zistenia do návrhov a odporúčaní s dôrazom na aplikáciu manažérskeho rozhodovania a riadenia na strednom a vyššom stupni v rôznych veľkostných typov podnikov. Myslí analyticky a kriticky a dokáže pracovať samostatne, ale aj začleniť sa alebo riadiť úlohy pracovného tímu. Disponuje interpersonálnymi zručnosťami k vedeniu ľudí, riadeniu procesov, komunikatívnosti, schopnosti riešiť konflikty a stres, flexibility s kreatívnym a kritickým myslením. Dokáže argumentovať, prezentovať a obhajovať svoje názory, odborne komunikovať vo svetovom jazyku a ovládať základné softvérové aplikácie manažérsko-informačných systémov a modulov s využívaním informačno-komunikačných technológií. Uplatnenie absolventov

Na základe komplexnosti a hĺbky získaných vedomostí, znalostí a zručností vo svojom odbore má  absolvent možnosť ďalej budovať svoju kariéru ako ekonóm, manažér alebo podnikateľ, a to nielen v odvetví drevospracujúceho priemyslu, ale v rôznych sektoroch národného hospodárstva. Vzhľadom na jazykové zručnosti sa dokáže dobre uplatniť aj v medzinárodnom trhovom prostredí.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako študenti zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

1. Prijímacie konanie pre  študentov študijných odborov Drevárstvo, Ekonómia a manažment a Bezpečnostné vedy

 Prijímanie uchádzačov na štúdium  sa uskutočňuje formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzača. Vyhodnotenie výberového prijímacieho konania sa vykoná na základe súčtu bodov z troch kritérií.

 Kritérium 1: Výsledky bakalárskeho štúdia sa vyhodnotia ako študijný priemer za 3, resp. 4 ročníky Bc. štúdia + študijný priemer zo štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. Študijný priemer sa počíta z hodnôt : A=1; B=1,5; C=2; D=2,5;  E=3. Uchádzač môže získať maximálne 100 bodov. 

Kritérium 2: Absolvent rovnakého odboru získava bonusových 10 bodov.

Kritérium 3: Absolvent Drevárskej fakulty získava bonusových 10 bodov.

 Spolu max. za tri kritéria 120 bodov

Termín prijímacieho výberového konania : 1. 7. 2024.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske alebo magisterské štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

Všetky dokumenty sa nahrávajú do e-prihlášky v univerzitnom systéme (UIS) v elektronickej verzii, nie je ich potrebné zasielať poštou.

Všetky informácie o povinných dokumentoch nájdete po založení e-prihlášky. Pripravte si:

-       sken vysokoškolského diplomu I. stupňa,

-       sken  vysvedčenia o štátnej skúške,

-       sken dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia),

 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné podať v termíne podávania prihlášok na štúdium,
 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
 • zahraniční študenti sa prihlasujú a prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
 • podmienkou prijatia v študijnom odbore Drevárstvo, Ekonómia a manažment, Bezpečnostné vedy, Umenie je absolvovanie výberového prijímacieho konania
 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača:  

http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,

 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,
 • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov na základe výberového prijímacieho konania,
 • výsledky prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača a po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania,
 • uchádzači, ktorí vykonajú výberové prijímacie konanie, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovaného počtu prijímaných študentov pre daný študijný program.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 1981800000007000271101

Variabilný symbol: elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Konštantný symbol: 0308

SEPA platba a platba zo zahraničia:

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 05.04.2024 10:57

Upozorniť na neaktuálne údaje