Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu

Profil absolventa

Absolvent inžinierskeho študijného programu Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu preukazuje  rozšírené teoretické vedomosti z oblasti študijného odboru, ktoré vie aplikovať pri procese tvorivého riešenia problémov. Počas štúdia získa odborné, metodologické a praktické vedomosti k využitiu analýzy ekonomicko-manažérskych aspektov ovplyvňujúcich podnikanie a dokáže vykonávať ich selekciu pre využitie manažérskych rozhodnutí. Disponuje schopnosťou integrovať vlastné zistenia do návrhov a odporúčaní s dôrazom na aplikáciu manažérskeho rozhodovania a riadenia na strednom a vyššom stupni v rôznych veľkostných typov podnikov. Myslí analyticky a kriticky a dokáže pracovať samostatne, ale aj začleniť sa alebo riadiť úlohy pracovného tímu. Disponuje interpersonálnymi zručnosťami k vedeniu ľudí, riadeniu procesov, komunikatívnosti, schopnosti riešiť konflikty a stres, flexibility s kreatívnym a kritickým myslením. Dokáže argumentovať, prezentovať a obhajovať svoje názory, odborne komunikovať vo svetovom jazyku a ovládať základné softvérové aplikácie manažérsko-informačných systémov a modulov s využívaním informačno-komunikačných technológií. Uplatnenie absolventov

Na základe komplexnosti a hĺbky získaných vedomostí, znalostí a zručností vo svojom odbore má  absolvent možnosť ďalej budovať svoju kariéru ako ekonóm, manažér alebo podnikateľ, a to nielen v odvetví drevospracujúceho priemyslu, ale v rôznych sektoroch národného hospodárstva. Vzhľadom na jazykové zručnosti sa dokáže dobre uplatniť aj v medzinárodnom trhovom prostredí.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Externá forma štúdia od akademického roku 2023/24 bude prebiehať na dvojročnom štúdiu s poplatkom 700€.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako študenti zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov na inžiniersky študijný program Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu sa uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru celého bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky.

Termín prijímacieho výberového konania : 20. 7. 2023.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímanie uchádzačov na inžiniersky študijný program Ekonomika a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu sa uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru celého bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky.

 • úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu I. stupňa,  vysvedčenia o štátnej skúške a  dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia) – poslať, resp.  doručiť  na Dekanát Drevárskej fakulty bezodkladne po ich získaní  -  povinná príloha,

 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systému, podpísať a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty v termíne podávania prihlášok na štúdium.

 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,

 • podmienkou prijatia v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v odbore Ekonómia a manažment, programu Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby v študijnom odbore Drevárstvo,

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,

 • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov a charakteru ukončeného vysokoškolského štúdia prvého I. stupňa, u študijného programu Dizajn nábytku aj vyhodnotenia portfólia,

 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.

    • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 1981800000007000271101

Variabilný symbol: elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Konštantný symbol: 0308

SEPA platba a platba zo zahraničia:

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 06.10.2022 11:47

Upozorniť na neaktuálne údaje