Drevené stavby

Absolventi študijného programu Drevené stavby získajú znalosti potrebné pre navrhovanie, výrobu a realizáciu drevených stavieb vrátane konštrukcií zastrešenia, stavebno-stolárskych výrobkov a ostatných drevárskych výrobkov, s využitím počítačovej podpory pri projektovaní (CAD, BIM) a realizácii (CNC obrábacie stroje). Prehĺbia si znalosti o výnimočných vlastnostiach dreva a drevných materiálov i technológií na jeho spracovanie, ktoré sú potrebné pre aplikáciu na drevených konštrukciách, znalosti z ekonomiky a riadenia podniku/prevádzky, či súvisiacich marketingových stratégií.

Absolvent študijného programu Drevené stavby disponuje nasledovnými praktickými schopnosťami a zručnosťami:

 • dokáže samostatne a tvorivo riešiť úlohy technickej prípravy a realizácie drevených stavieb, ako aj vypracovať dokumentáciu komplexného stavebného riešenia drevených stavieb a drevárskych výrobkov, vrátane samostatných čiastkových riešení: statiky, tepelnej techniky a jednotlivých technologických postupov vo výrobe, príslušnú výkresovej dokumentáciu – to všetko s  využitím výpočtovej techniky,
 • ovláda základy využívania počítačom číslicovo riadených drevoobrábacích strojov (CNC) na výrobu drevených konštrukcií,
 • podieľa sa na predvýrobnej príprave drevených stavieb, stavebno-stolárskych výrobkov a ostatných drevárskych výrobkov,
 • dokáže udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore u nás i v zahraničí,
 • komunikatívnymi zručnosťami sa dokáže presadiť v tvorivých tímoch pri projekcii, realizácii, technológii a marketingu drevostavieb doma i v zahraničí.


Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Drevené stavby“ nájdu uplatnenie najmä ako konštruktéri a projektanti stavieb a výrobkov z dreva, v predvýrobnej príprave výroby, v oblasti projektového vedenia ako stavebný dozor. Uplatnenie absolventov je od malých prevádzok, rodinných a samostatných živnostenských firiem na realizáciu drevostavieb až po veľké firmy pokrývajúce trh v danej komodite. Uplatniť sa môžu aj ako špecialisti v oblasti obchodu s drevárskymi výrobkami, v riadení technologických procesov a výrobných operácií zameraných na  zhodnotenie dreva ako obnoviteľnej prírodnej domácej suroviny v stavebníctve. Širokú škálu uplatnenia rozširuje aj možnosť pôsobnosti v zložkách kontroly kvality a skúšobníctva, v expertíznej činnosti. Z ohľadom na zameranie odborných predmetov je možnosť aj samostatnej podnikateľskej činnosti v stavebnom a nábytkárskom priemysle, teda v oblasti komerčných a podnikateľských aktivít.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako študenti zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

1. Prijímacie konanie pre  študentov študijných odborov Drevárstvo, Ekonómia a manažment a Bezpečnostné vedy

 Prijímanie uchádzačov na štúdium  sa uskutočňuje formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzača. Vyhodnotenie výberového prijímacieho konania sa vykoná na základe súčtu bodov z troch kritérií.

 Kritérium 1: Výsledky bakalárskeho štúdia sa vyhodnotia ako študijný priemer za 3, resp. 4 ročníky Bc. štúdia + študijný priemer zo štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. Študijný priemer sa počíta z hodnôt : A=1; B=1,5; C=2; D=2,5;  E=3. Uchádzač môže získať maximálne 100 bodov. 

 Kritérium 2: Absolvent rovnakého odboru získava bonusových 10 bodov.

 Kritérium 3: Absolvent Drevárskej fakulty získava bonusových 10 bodov.

 Spolu max. za tri kritéria 120 bodov

Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru  Drevárstvo z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.

 Termín prijímacieho výberového konania: 1. 7. 2024Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • Základnou podmienkou prijatia na inžinierske alebo magisterské štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

   Všetky dokumenty sa nahrávajú do e-prihlášky v univerzitnom systéme (UIS) v elektronickej verzii, nie je ich potrebné zasielať poštou.

   Všetky informácie o povinných dokumentoch nájdete po založení e-prihlášky. Pripravte si:

   -       sken vysokoškolského diplomu I. stupňa,

   -       sken  vysvedčenia o štátnej skúške,

   -       sken dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia),

   • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné podať v termíne podávania prihlášok na štúdium,
   • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
   • zahraniční študenti sa prihlasujú a prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
   • podmienkou prijatia v študijnom odbore Drevárstvo, Ekonómia a manažment, Bezpečnostné vedy, Umenie je absolvovanie výberového prijímacieho konania
   • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača:  

   http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,

   • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,
   • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov na základe výberového prijímacieho konania,
   • výsledky prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača a po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania,
   • uchádzači, ktorí vykonajú výberové prijímacie konanie, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovaného počtu prijímaných študentov pre daný študijný program.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 1981800000007000271101

Variabilný symbol: elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Konštantný symbol: 0308

SEPA platba a platba zo zahraničia:

IBAN číslo účtu : SK 1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

Banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol : elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 05.04.2024 10:56

Upozorniť na neaktuálne údaje